Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1236

Bryssel 30. syyskuuta 2010

Euroopan alueiden ja kuntien Open Days ‑teemaviikko (4.–7. lokakuuta 2010) osana Eurooppa 2020 -strategiaa

Kahdeksas Euroopan alueiden ja kuntien Open Days -teemaviikko käynnistyy 4. lokakuuta Brysselissä. Euroopan komissio ja EU:n alueiden komitea järjestävät teemaviikon vuosittain. Tänä vuonna tähän nelipäiväiseen tapahtumaan osallistuu yli 6 000 alue- ja paikallistason edustajaa. Aiheena on ”Eurooppa 2020: kilpailukykyä, yhteistyötä ja yhteenkuuluvuutta kaikille alueille”. Teemaviikko tarjoaa foorumin ajatusten vaihtoon Euroopan alueiden ja kaupunkien roolista Eurooppa 2020 -strategian toteutuksessa. Teemaviikon puitteissa järjestetään lisäksi eri puolilla Eurooppaa arviolta 260 paikallista tapahtumaa, joista voidaan mainita esimerkiksi lehdistöpaneeli jalkapallon asemasta jakautuneiden yhteisöjen yhdistäjänä.

Open Days järjestetään nyt merkittävässä taitekohdassa. Keskustelut EU:n tulevasta budjetista, koheesiopolitiikan tulevaisuudesta ja Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanosta ovat kaikki täydessä käynnissä. Julkisten tahojen, tiedemaailman ja liike-elämän näkemystenvaihto teemaviikon aikana antaa meille palautetta siitä, millainen tehtävä Euroopan alueilla ja kaupungeilla voi olla tämän strategian täytäntöönpanossa. Lisäksi on tärkeää nähdä, miten Eurooppa 2020 -strategian kunnianhimoiset tavoitteet voidaan EU:n koheesiopolitiikan avulla muuntaa käytännön toimiksi”, totesi aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn.

Eurooppa 2020 -strategia tarvitsee todellisia toimintaehdotuksia, kunnianhimoisia tavoitteitaan vastaavan budjetin sekä vahvan eurooppalaisen aluepolitiikan tuekseen. Tämän toteuttaminen on meidän ensisijainen pyrkimyksemme. Rakennerahastot ovat paras toimintaväline, jolla Eurooppa voi panna politiikkansa täytäntöön. Pystyäkseen hyödyntämään potentiaaliaan Euroopan on vähennettävä byrokratiaa, vältettävä ylhäältä alas ohjautuvia toimintamalleja ja turvauduttava enemmän alueisiin ja kaupunkeihin. Open Days tarjoaa erinomaisen tilaisuuden kertoa odotuksistamme. Lisäksi sen avulla voidaan näyttää, miten moninaisilla tavoilla alueet ja kaupungit voivat auttaa tekemään Euroopan poliittisista tavoitteista totta”, sanoi puolestaan alueiden komitean puheenjohtaja Mercedes Bresso.

Eurooppa 2020 -strategia: kilpailukykyä, yhteistyötä ja yhteenkuuluvuutta kaikille alueille

Alueet ovat etulinjassa toteutettaessa uudistuksia ja investoitaessa Eurooppa 2020 –strategian ydinalueille, joita ovat tutkimus ja innovointi, koulutus ja työpaikkojen luominen, koulutus ja ammattitaito sekä energia ja kestävyys. Mukana olevien yli 240 kumppanialueen ja -kaupungin ansiosta Open Days tarjoaa oivan tilaisuuden kokemusten vaihtoon.

Yksityissektorin mielenkiinto teemaviikkoa kohtaan on kasvanut vuosi vuodelta, ja Philipsin, Veolian ja IBM:n kaltaiset johtavat yritykset ovat jatkuvasti mukana tapahtumassa.

Teemaviikon aikana järjestetään yli 130 seminaaria kolmen eri aiheen tiimoilta:

  • Kilpailukyky (5. lokakuuta): innovointi, aluekehitys ja kestäväpohjainen talouskasvu;

  • Yhteistyö (6. lokakuuta): alueiden välinen, rajat ylittävä ja suuralueellinen yhteistyö;

  • Koheesio (7. lokakuuta): alueellinen ja sosiaalinen koheesio ja se, miten eri toimintalinjat voidaan paremmin yhdistää alue- ja paikallistasolla.

Tuleva koheesiopolitiikka asialistalla

Alueiden ja kaupunkien näkemykset ovat olennaisen tärkeitä, jotta onnistuttaisiin kehittämään menestyksekästä koheesiopolitiikkaa vuoden 2013 jälkeiseksi kaudeksi. Open Days järjestetään pian viidennen koheesioraportin antamisen jälkeen ja tulevaa EU:n budjettia koskevien neuvottelujen kynnyksellä, joten se tarjoaa erinomaisen tilaisuuden keskustella siitä, miten voitaisiin säilyttää koheesiopolitiikan nykyiset vahvuudet ja ottaa samalla huomioon tulevat haasteet.

Yksi keskeinen kysymys tässä keskustelussa on, voisiko makroalueellisista strategioista (esimerkkinä EU:n Tonava-strategia) tulla merkittävä politiikan toteuttamisen toimintapuite. Muun muassa Slovakian ensimmäinen varapääministeri Ján Figel ja Bulgarian aluekehityksestä ja yleisistä töistä vastaava varaministeri Lilyana Pavlova ovat 5. lokakuuta järjestettävään erityiseen Tonavaa käsittelevään lehdistöpaneeliin osallistuvien korkean tason poliittisten johtajien joukossa.

Kohtauspaikka

Open Days 2010 -tapahtuma tarjoaa tilaisuuden tavata paikallisia toimijoita ja oppia lisää EU:n rahoittamista hankkeista. Alueiden komitean tiloissa sijaitsevassa ’kohtauspaikassa’ on esillä näyttely, jossa esitellään yli 50 osastolla alueellisia hankkeita ja ohjelmia, joissa on aiheena kestäväpohjainen talous ja alueellinen yhteistyö. Lisäksi järjestetään 36 seminaaria, joista yhteen osallistuu Yhdysvaltojen kaupunginjohtajien kokouksen puheenjohtaja B. Elisabeth Kautz. Hän allekirjoittaa 5. lokakuuta alueiden komitean kanssa sopimuksen tulevasta yhteistyöstä ilmastotoimien alalla.

Open Days paikallistasolla: Eurooppa sinun alueellasi

Open Days -viikko ei rajoitu vain Brysseliin. Kumppanialueet ja -kaupungit järjestävät syys–marraskuussa noin 260 paikallista tapahtumaa 35 maassa. Mottona on ”Eurooppa minun alueellani / Eurooppa minun kaupungissani”. Aloitteella autetaan ihmisiä tiedostamaan, miten EU investoi kansalaistensa jokapäiväiseen elämään vaikuttaviin hankkeisiin. Lisäksi aloitteella tuodaan tulevaa koheesiopolitiikkaa käsittelevä keskustelu laajemman yleisön ulottuville.

Taustaa

www.opendays.europa.eu

Erityiset pääkirjoitukset seuraavilla sivustoilla: EURACTIV, Europolitics ja Regional Review

Liite:

Media-ohjelma

Open Days 2010: kumppanialueet ja -kaupungit

Muita Open Days -viikon kohokohtia ovat seuraavat:

  • Open Days -yliopisto: Hanke käynnistettiin menestyksekkäästi viime vuonna, ja se tarjoaa jälleen koko teemaviikon ajan tilaisuuden kuulla johtavien akateemikkojen arvokkaita näkemyksiä aluekehityksestä.

  • EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyösopimus ilmastotoimista (5. lokakuuta): Tapahtumassa on mukana Yhdysvaltojen kaupunginjohtajien kokouksen puheenjohtaja B. Elisabeth Kautz, ilmastotoimista vastaava EU:n komissaari Connie Hedegaard ja alueiden komitean puheenjohtaja Mercedes Bresso.

  • Verkkofoorumin ”RegioNetwork 2020” käynnistäminen (6. lokakuuta): Tämän virtuaaliyhteisön on tarkoitus auttaa kumppaneita jakamaan tietoja ja tekemään yhteistyötä vuoden ympäri. Siihen voivat osallistua alueiden edustajat ja kaikki ne, jotka tuntevat ammatillista kiinnostusta EU:n koheesiopolitiikkaa kohtaan.

  • Lehdistöpaneeli aiheesta ”Koheesiopolitiikka jakautuneiden yhteisöjen yhdistäjänä: jalkapallosta saadut kokemukset” (6. lokakuuta): Aluekomissaari Hahn, koulutuksesta ja kulttuurista vastaava komissaari Vassiliou ja Euroopan jalkapalloliiton edustaja ovat mukana tässä paneelissa. Tällä lehdistötapahtumalla tuodaan esiin erilaisia koheesiopolitiikalla tuettuja urheilualoitteita, joilla pyritään torjumaan rasismia ja erottelua.


Side Bar