Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1236

Brüssel, 30. september 2010

AVATUD USTE PÄEVAD 2010 – Euroopa regioonide ja linnade nädal (4.–7. oktoober): Euroopa 2020. aasta strateegia suunas

Juba kaheksandat korda toimuv üritus AVATUD USTE PÄEVAD – Euroopa regioonide ja linnade nädal algab 4. oktoobril Brüsselis. Sel aastal neli päeva kestvast üritusest, mida igal aastal organiseerivad Euroopa Komisjon ja Regioonide Komitee, võtab osa üle 6000 piirkondliku ja kohaliku esindaja. OPEN DAYS raames luuakse platvorm „Euroopa 2020. aastal: konkurentsivõime, koostöö ja ühetekuuluvus kõigis piirkondades” mõtete vahetamiseks Euroopa piirkondade ja linnade rolli üle Euroopa 2020. aasta strateegia rakendamisel. OPEN DAYS loosungi all toimub üle Euroopa veel umbes 260 piirkondlikku üritust, sealhulgas pressiüritus teemal jalgpalli roll lõhestunud kogukondade ühendamisel.

Regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn ütles: „AVATUD USTE PÄEVAD leiavad aset pöördelisel hetkel. ELi eelarve ja ühtekuuluvuspoliitika tulevikku ning Euroopa 2020. strateegia rakendamist käsitlevad arutelud on täies hoos. AVATUD USTE PÄEVADE jooksul riigiasutuste, ülikoolide ja äriringkondade vahel peetavad arutelud annavad meile vajalikke andmeid, et näha, millist rolli mängivad Euroopa piirkonnad ja linnad selle strateegia teostamisel. Samuti on oluline näha, kuidas ELi ühtekuuluvuspoliitika muudab Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid praktilisteks meetmeteks.”

Regioonide Komitee president Mercedes Bresso ütles: „Euroopa 2020. aasta strateegia jaoks on vaja tegelikke poliitilisi ettepanekuid, strateegia eesmärkidele vastavat eelarvet ja tugevat Euroopa regionaalpoliitikat. Selle saavutamine on meie prioriteet. Struktuurifondid on Euroopa parim töövahend poliitiliste tööpõhimõtete rakendamiseks. Oma arengupotentsiaali vallandamiseks peab Euroopa vähendama bürokraatiat, vältima ülalt alla suunatud lähenemisviisi ja tuginema rohkem piirkondadele ja linnadele. AVATUD USTE PÄEVAD on suurepärane võimalus oma soovide väljaütlemiseks. Selle ürituse abil rõhutatakse ühtlasi, et Euroopa poliitilise kava elluviimiseks on piirkondadel ja linnadel arvutul hulgal võimalusi.”

Euroopa 2020. aastal: konkurentsivõime, koostöö ja ühetekuuluvus kõigis piirkondades

Piirkondadel on täita kandev roll reformide rakendamisel ja investeeringute tegemisel Euroopa 2020. aasta strateegia põhivaldkondades: teadus- ja uuendustegevus, koolitus ja töökohtade loomine; haridus ja oskused; energia ja säästvus. 240 osaleva partnerpiirkonna ja -linna kaudu pakuvad AVATUD USTE PÄEVAD suurepärase võimaluse rikkalike kogemuste vahetamiseks.

Aasta-aastalt on suurenenud erasektori huvi. Sellised juhtivad ettevõtted nagu Philips, Veolia ja IBM on olnud üritusega pidevalt seotud.

Nädala jooksul toimub üle 130 seminari, mis on koondunud kolme põhiteema ümber:

Konkurentsivõime (5. oktoober): innovatsioon, piirkondlik areng ja jätkusuutlik majanduskasv.

Koostöö (6. oktoober): piirkondadevaheline, piiriülene ja makropiirkondlik koostöö.

Ühtekuuluvus (7. oktoober): territoriaalne ja sotsiaalne ühtekuuluvus ning võimalused poliitiliste põhimõtete paremaks integreerimiseks kohalikul ja piirkondlikul tasandil.

Ühtekuuluvuspoliitika tulevik

Eduka ühtekuuluvuspoliitika tagamine ka pärast 2013. aastat nõuab piirkondade ja linnade seisukohtade arvessevõtmist. AVATUD USTE PÄEVAD, mis toimuvad just enne 5. ühtekuuluvusaruande vastuvõtmist ja ELi eelarve tulevikku käsitlevaid arutelusid, pakuvad suurepärase võimaluse diskussiooniks teemal, kuidas säilitada ühtekuuluvuspoliitika praeguseid tugevaid külgi ja samal ajal võtta arvesse tulevasi katsumusi.

Üks arutelude põhiküsimus on, kas sellistest makropiirkondlikest strateegiatest nagu ELi Doonau piirkonna strateegia peaks saama oluline raamistik poliitiliste eesmärkide täideviimiseks. Slovakkia esimene asepeaminister Ján Figel ja Bulgaaria regionaalarengu ja riiklike tööde aseminister Lilyana Pavlova osalevad koos teiste kõrgema taseme poliitiliste juhtidega 5. oktoobril Doonau pressiüritusel.

Kohtumispaik

Üritus AVATUD USTE PÄEVAD 2010 on suurepärane võimalus kohtuda kohalike erialatöötajatega ja saada rohkem teada ELi rahastatavate projektide kohta. Regioonide Komitee ruumides asuvas kohtumispaigas esitletakse piirkondlikke projekte ja programme, seal on avatud näitus keskkonnasäästlikku majandust ja territoriaalset koostööd käsitleva 50 stendiga ning lisaks peetakse 36 seminari, millest ühel osaleb USA linnapeade konverentsi president B. Elisabeth Krautz, kes allkirjastab koos Regioonide Komiteega 5. oktoobril kokkuleppe tulevase koostöö kohta kliimameetmete alal.

AVATUD USTE PÄEVAD muutuvad kohalikuks: Euroopa sinu piirkonnas

AVATUD USTE PÄEVAD ei toimu ainult Brüsselis. Septembrist novembrini toimub loosungi all „Euroopa minu piirkonnas/Euroopa minu linnas” 35 riigis umbes 260 kohalikku üritust, mille korraldavad partnerpiirkonnad ja -linnad. Lisaks teadlikkuse suurendamisele sellest, kuidas EL investeerib projektidesse, mis mõjutavad kodanike igapäevaelu kogu Euroopas, tuuakse algatuse raames laiemate rahvahulkadeni arutelu tulevase ühtekuuluvuspoliitika üle.

Taust

www.opendays.europa.eu

Spetsiaalsed juhtkirjad järgmistel veebisaitidel EURACTIV, Europolitics ja Regional Review

Lisa:

Meediaprogramm

AVATUD USTE PÄEVAD 2010 partnerregioonid ja -linnad

Muud AVATUD USTE nädala sündmused:

  • AVATUD USTE PÄEVADE ülikool: Eelmisel aastal edukalt alustanud ülikool pakub kogu nädala jooksul taaskord võimaluse kuulata juhtivate akadeemikute väärtuslikke sõnavõtte piirkondliku arengu teemal.

  • EL-USA koostöökokkulepe kliimameetmete kohta (5. oktoober): üritusel osalevad USA linnapeade konverentsi president Elisabeth Krautz, ELi kliimameetmete volinik Connie Hedegaard ja Regioonide Komitee president Mercedes Bresso.

  • Interneti-põhise platvormi RegioNetwork 2020 käivitamine (6. oktoober): See virtuaalne keskkond, mille eesmärk on võimaldada partneritel terve aasta jooksul vahetada teavet ja teha koostööd, on avatud piirkondade esindajatele ja kõigile neile, kellel on erialane huvi ELi ühtekuuluvuspoliitika vastu.

  • Pressiüritus teemal „Ühtekuuluvuspoliitika aitab ühendada lõhestunud kogukondi: jalgpallist saadud kogemused” (6. oktoober): Selle pressiürituse sõnavõtjate hulgas on regionaalpoliitika volinik Hahn, haridus- ja kultuurivolinik Vassilou ning UEFA esindaja, kes toovad esile mitmesuguseid sportlikke algatusi, mida ühtekuuluvuspoliitika toetab, et võidelda rassismi ja sektantlusega.


Side Bar