Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1236

V Bruselu dne 30. září 2010

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2010 – Evropský týden regionů a měst (4.–7. října): naplňování strategie Evropa 2020

Osmý ročník akce DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – Evropský týden regionů a měst bude zahájen 4. října v Bruselu. Tuto čtyřdenní akci každoročně pořádá Evropská komise a Výbor regionů a zúčastní se jí více než 6 000 regionálních a místních zástupců. Pod heslem „Evropa 2020: konkurenceschopnost, spolupráce a soudržnost pro všechny regiony“, nabídnou DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ prostor pro diskuzi o tom, jakou roli by měly hrát evropské regiony a města při naplňování strategie Evropa 2020. V rámci DNÍ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhne také dalších přibližně 260 akcí na místní úrovni, včetně tiskové konference o tom, jak fotbal přispívá ke sjednocování rozdělených komunit.

Komisař pro regionální politiku Johannes Hahn k akci uvedl: DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se konají v klíčovém okamžiku. Diskuze o budoucím rozpočtu EU, o budoucí politice soudržnosti a o naplňování strategie Evropa 2020 je v plném proudu. Výměna názorů mezi veřejnými orgány, akademickou obcí a podnikatelskou sférou během DNÍ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ nám poskytne ten správný náhled na to, jakou roli mohou hrát při naplňování této strategie evropské regiony a města. Bude také důležité se zamyslet, jak může politika soudržnosti EU přeměnit cíle strategie na konkrétní opatření.“

Předsedkyně Výboru regionů, Mercedes Bresso, k tomu uvedla: „Strategie Evropa 2020 potřebuje návrhy konkrétních opatření, rozpočet, který odpovídá jejím cílům, a silnou Evropskou regionální politiku. Toto je v současnosti naší prioritou. Nejlepším praktickým nástrojem, který má Evropa pro realizaci své politiky k dispozici, jsou strukturální fondy. Aby Evropa využila svůj potenciál rozvoje, musí omezit byrokracii, přestat uplatňovat přístup shora dolů a více se spoléhat na regiony a města. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ jsou skvělou příležitostí sdělit naše očekávání. Rovněž jsou přehlídkou toho, jakými nepřebernými způsoby regiony a města naplňují program politiky EU.

Evropa 2020: konkurenceschopnost, spolupráce a soudržnost pro všechny regiony

Regiony jsou v přední linii, pokud jde o provádění reforem a investice v klíčových oblastech strategie Evropa 2020, kterými jsou: výzkum a inovace, odborná příprava a vytváření pracovních míst; vzdělávání a dovednosti, životní prostředí a udržitelnost. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, jichž se účastní více než 240 partnerských regionů a měst, jsou centrem výměny zkušeností v uvedených oblastech.

Rok od roku roste rovněž zájem soukromé sféry, zastoupené předními společnostmi jako Philips, Veolia a IBM, které se účastní již poněkolikáté.

Během DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se uskuteční 130 seminářů týkajících se tří hlavních témat.

Konkurenceschopnost (5. října): inovace, regionální rozvoj a ekologický hospodářský růst;

Spolupráce (6. října): meziregionální spolupráce, přeshraniční spolupráce a spolupráce makroregionů;

Soudržnost (7. října): územní a sociální soudržnost a nalézání způsobů, jak co nejlépe sladit různá opatření na místní a regionální úrovni.

Program politiky soudržnosti v budoucnu

Pro zajištění úspěchu politiky soudržnosti po roce 2013 je třeba znát stanoviska regionů a měst. Tím, že se konají krátce před přijetím páté zprávy o soudržnosti a těsně před zahájením debaty o budoucím rozpočtu EU, jsou DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ vynikající příležitostí pro diskuzi o tom, jak zachovat silné stránky politiky soudržnosti při současném zohlednění nových výzev.

Klíčovou otázkou této diskuze je, zda se strategie spolupráce makroregionů, jako je napříkad strategie EU pro region Dunaj, mohou stát důležitým rámcem pro provádění regionální politiky. Mezi předními politiky, kteří se dne 5. října zúčastní zvláštní tiskové konference věnované Dunaji, budou první místopředseda slovenské vlády, Ján Figel', a náměstkyně bulharského ministra pro regionální rozvoj a veřejné práce, Lilyana Pavlova.

Místo setkání

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2010 budou příležitostí setkat se s těmi, kdo pracují přímo v místě, a dozvědět se více o projektech financovaných EU. Místo setkání se uskuteční v prostorách Výboru regionů a jeho součástí bude více než 50 stánků prezentujících regionální projekty a programy na téma „zelené hospodářství“ a „územní spolupráce“. V jeho rámci se uskuteční též 36 seminářů, včetně jednoho za účasti prezidentky Sdružení starostů velkých amerických měst, B. Elisabeth Kautz, která podepíše dne 5. října s Výborem regionů dohodu o budoucí spolupráci v oblasti opatření na ochranu klimatu.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ také na místní úrovni: Evropa ve Vašem regionu

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ však neprobíhají pouze v Bruselu. Od září do listopadu uspořádají partnerské regiony a města v 35 zemích na 260 místních akcí pod heslem „Evropa v mém regionu / Evropa v mém městě“. Tato iniciativa zvýší povědomí o tom, jak EU investuje do projektů, které mají dopad na každodenní život občanů EU, a rovněž zapojí do diskuze o budoucí politice soudržnosti širší veřejnost.

Základní informace (v angličtině)

www.opendays.europa.eu

Články věnované akci viz zvláštní vydání EURACTIV, Europolitics a Regional Review

Příloha:

Media Programme

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2010 – partnerské regiony a města

Další zvláště zajímavé akce DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

  • Univerzita DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: Po úspěšném loňském prvním ročníku letos univerzita opět nabídne příležitost seznámit se v průběhu týdne s cennými názory předních zástupců akademické obce na rozvoj regionů.

  • Dohoda o spolupráci v oblasti činnosti na ochranu klimatu mezi EU a USA (5. října): Akce se zúčastní prezidentka Sdružení starostů velkých amerických měst, Elisabeth Kautz, komisařka EU pro opatření na ochranu klimatu Connie Hedegaard a předsedkyně Výboru regionů Mercedes Bresso.

  • Spuštění internetové platformy „Síť Regio 2020“ (6. října): Tato virtuální komunita byla vytvořena s cílem umožnit partnerům výměnu informací a spolupráci během celého roku a bude přístupná zástupcům regionů a všem, kteří jsou profesně zainteresováni na politice soudržnosti EU.

  • Tisková konference s názvem „Politika soudržnosti spojující rozdělené komunity: případ fotbalu“ (6. října): Této tiskové konference se zúčastní komisař pro regionální politiku Johannes Hahn, komisařka pro vzdělávání a kulturu Androulla Vassiliou a zástupce UEFA a bude se na ní hovořit o různých sportovních iniciativách podporovaných politikou soudržnosti s cílem boje proti rasismu a proti sektám.


Side Bar