Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1236

Брюксел, 30 септември 2010 г.

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2010 г. — европейска седмица на регионите и градовете (4—7 октомври): към Европа 2020

Осмото издание на инициативата „Дни на отворените врати — европейска седмица на регионите и градовете“ се открива на 4 октомври в Брюксел. Събитието се организира всяка година от Европейската комисия и от Комитета на регионите на ЕС, като в тазгодишното издание, което ще продължи четири дена, ще вземат участие над 6000 регионални и местни представители. Под надслов „Европа 2020: конкурентоспособност, сътрудничество и сближаване за всички региони“ инициативата „Дни на отворените врати“ ще предостави трибуна за обмяна на идеи относно ролята на европейските региони и градове в изготвянето на стратегията „Европа 2020“. Предвиждат се още 260 допълнителни събития на местно равнище, из цяла Европа, които ще се проведат под мотото „Дни на отворените врати“, включително пресконференция, посветена на ролята на футбола в обединяването на разделени общности.

Комисарят по регионалната политика г-н Йоханес Хаан заяви: „Инициативата „Дни на отворените дни“ се провежда в ключов момент. Дискусиите относно бъдещия бюджет на ЕС, относно бъдещето на политиката на сближаване, както и относно прилагането на стратегия „Европа 2020“ са в пълен разгар. Обмяната на виждания между обществените органи, академичните среди и бизнес общността по време на „Дните на отворени врати“ ще ни позволи да разберем каква роля може да бъде отредена на европейските региони и градове в изготвянето на тази стратегия. Ще е важно също така да разберем по какъв начин политиката на сближаване на ЕС може да претвори в реалност амбициите на „Европа 2020“.

Председателят на Комитета на регионите, г-жа Мерчедес Бресо заяви: „Стратегия „Европа 2020“ се нуждае от истински предложения за политики, от бюджет, който да отговаря на амбициите, както и от солидна европейска регионална политика. Постигането на тези цели е от първостепенно значение за нас. Структурните фондове са най-добрият оперативен инструмент, с който разполага Европа за изпълнение на своите политики. За да отблокира своя потенциал за развитие, Европа трябва да намали бюрократичните спънки, да избягва спусканите от горе надолу решения и да разчита в по-голяма степен на регионите и градовете. Тези „Дни на отворените врати“ са прекрасна възможност да заявим очакванията си. Те предоставят също така възможност за илюстрация на безбройните начини, по които регионите и градовете превръщат в реалност политическата програма на Европа“.

Европа 2020: конкурентоспособност, сътрудничество и сближаване за всички региони

Регионите са от първостепенно значение, когато става въпрос за въвеждане на реформи и инвестиране в основните области на стратегия „Европа 2020“: научни изследвания и иновации; обучения и създаване на работни места; образование и умения; енергия и устойчиво развитие. С участието на над 240 региони и градове партньори инициативата „Дни на отворените врати“ се явява прекрасна възможност за обмяна на натрупания опит.

Интересът от страна на частния сектор също не спира да нараства от година на година, с продължаващото активно участие на водещи компании като Philips, Veolia и IBM.

През седмицата ще се проведат над 130 семинара, групирани около три теми:

Конкурентоспособност (5 октомври): иновации, регионално развитие и екологосъобразен икономически растеж;

Сътрудничество (6 октомври): междурегионално, трансгранично и макрорегионално сътрудничество;

Сближаване (7 октомври): териториално и социално сближаване, както и начини за по-добро интегриране на различните политики на местно и регионално равнище.

Обсъждане на бъдещата политика на сближаване

За да се гарантира успех на политиката на сближаване след 2013 г., е необходимо да се вземат предвид вижданията на регионите и градовете. Като се отчете фактът, че „Дни на отворените врати" ще се проведе непосредствено преди приемането на 5-ия доклад за сближаване и в навечерието на дискусиите във връзка с бъдещия бюджет на ЕС, събитието предоставя прекрасна възможност да се обсъдят възможностите за запазване на сегашните силни страни на политиката на сближаване, като в същото време се вземат предвид бъдещите предизвикателства.

Един от ключовите въпроси в тези обсъждания е това, дали макрорегионалните стратегии, като напр. стратегията на ЕС за Дунавския регион, биха могли да се превърнат във важна рамка за изпълнение на политиките. Първият вицепремиер на Словакия г-н Ян Фигел и г-жа Лиляна Павлова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството в България, ще са сред високопоставените политически лица, които ще вземат участие в специалната пресконференция за Дунав на 5 октомври.

Мястото на срещата

Инициативата „Дни на отворените врати 2010 г.“ ще предостави възможност за срещи с професионалисти на местно равнище и за запознаване с проекти, финансирани със средства на ЕС. На „Мястото на срещата“ на територията на Комитета на регионите ще бъдат представени регионални проекти и програми, в рамките на изложба от над 50 щанда, посветена на „екологосъобразната икономика“ и „териториалното сътрудничество“ и придружена от 36 семинара, включително и семинар с участието на председателя на Конфедерацията на кметовете на САЩ, г-жа Elisabeth B. Kautz, която на 5 октомври ще подпише с Комитета на регионите споразумение за бъдещо сътрудничество в областта на действията по климата.

ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ на местно ниво: Европа във вашия регион

Инициативата ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ не се ограничава единствено до Брюксел. От септември до ноември близо 260 събития на местно равнище в 35 страни ще бъдат организирани от регионите и градовете партньори под надслов „Европа в моя регион / Европа в моя град“. Успоредно с популяризирането на участието на ЕС посредством финансиране в проекти, които се отразяват върху всекидневния живот на гражданите на територията на Европа, инициативата ще запознае по-широк кръг от хора с дискусиите, свързани с бъдещата политика на сближаване.

Предистория

www.opendays.europa.eu

Специално посветени на събитието уводни статии на EURACTIV, Europolitics и Regional Review

Приложение:

Програма МЕДИА

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2010 г.: региони и градове партньори

Други важни моменти през седмицата на „Дните на отворените врати“

  • Университет на „Дните на отворените врати“: След успешното начало през миналата година университетът отново ще предостави възможност за запознаване с ценна информация относно регионалното развитие, предоставена в течение на седмицата от изтъкнати университетски преподаватели.

  • Споразумение за сътрудничество между ЕС и САЩ за действия в областта на климата (5 октомври): Събитие, в което ще вземат участие председателят на Конфедерацията на кметовете на САЩ, г-жа Elisabeth B. Kautz, европейският комисар, отговарящ за действията в областта на климата, г-жа Кони Хедегор, както и председателят на Комитета на регионите г-жа Мерчедес Бресо.

  • Пускане на онлайн платформата „RegioNetwork 2020“ (6 октомври): Създадена с цел да позволи на партньорите да обменят информация и да си сътрудничат през цялата година, тази виртуална общност ще бъде достъпна за представителите на регионите, както и за онези, които проявяват професионален интерес към политиката на сближаване на ЕС.

  • Пресконференция на тема „Политика на сближаване, обединяваща разделени общности: опитът с футбола“ (6 октомври): Комисарят по регионалната политика г-н Хаан, комисарят по образованието и културата г-жа Василиу, а също така представители на УЕФА ще са сред участниците в това медийно събитие, на което ще се разгледат различни спортни инициативи, ползващи се с подкрепата на политиката на сближаване за борба с расизма и сектантството.


Side Bar