Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR IT

IP/10/1223

Bryssel den 30 september 2010

Fri rörlighet för varor – kommissionen uppmanar Sverige att följa EU:s regler om metallsökare

Europeiska kommissionen beslöt i dag att uppmana Sverige att ändra sin lagstiftning om användning av metallsökare för att den ska stämma överens med EU:s regler om fri rörlighet för varor. Kommissionen anser att eftersom gällande svensk lag starkt begränsar användning och medförande av metallsökare står den inte i proportion till det allmänintresse som skydd av arkeologiska och historiska fyndplatser utgör. Lagen är därför ett omotiverat hinder mot import av metallsökare till Sverige. Uppmaningen tar formen av ett motiverat yttrande enligt EU:s överträdelseförfarande. Om Sverige inte underrättar kommissionen inom två månader om de åtgärder man vidtagit för att fullgöra sina skyldigheter enligt EU-rätten, kan kommissionen besluta att föra ärendet vidare till EU-domstolen.

Enligt den svenska kulturminneslagen får metallsökare varken användas eller medföras på fasta fornlämningar, utom vid färd på allmän väg. Import av metallsökare till Sverige påverkas av det generella förbudet mot användning och medförande av metallsökare.

Även om kommissionen håller med om att nationella skatter av arkeologiskt och historiskt värde måste skyddas, anser man dock att Sverige kan förebygga risken att fornlämningar plundras på andra sätt som är lämpligare och inte innebär en lika stor inskränkning av den fria rörligheten för varor. Den fria rörligheten för varor är fastlagd i artiklarna 34 och 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Mer information:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/free-movement-non-harmonised-sectors/index_en.htm

Mer information om EU:s överträdelseförfarande finns i MEMO/10/457.


Side Bar