Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1216

Bruksela, dnia 30 września 2010 r.

Energia: Komisja wszczyna postępowanie sądowe przeciw Polsce w związku z nieegzekwowaniem prawa wspólnotowego

Komisja postanowiła wszcząć postępowanie przeciw Polsce przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie wydawania pozwoleń związanych z zasobami węglowodorów. Przepisy te mają przyczyniać się do lepszej integracji rynku wewnętrznego energii, ograniczania kosztów i zwiększenia konkurencyjności gospodarczej. Decyzja ta jest następstwem uzasadnionej opinii, którą przesłano władzom polskim w 2008 r. (IP/08/162).

Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania sądowego, by Polska dostosowała krajowe przepisy i środki wykonawcze do przepisów europejskiej dyrektywy w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów.

W odniesieniu do wymienionych procedur dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek umożliwiania składania wniosków wszystkim zainteresowanym jednostkom i dopilnowywania, by wybór między nimi był dokonywany na podstawie obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów. Oprócz tego warunki i wymogi dotyczące prowadzenia lub zaniechania działalności muszą być ustalone i w każdej chwili udostępniane zainteresowanym podmiotom.

Polska nie spełnia wszystkich spośród wymienionych wymogów. Na przykład nie można stwierdzić, czy ustanawianie i udostępnianie wszystkich warunków i wymogów dotyczących prowadzenia działalności lub jej zaprzestania odbywa się zgodnie z przepisami dyrektywy.

W pierwszej kolejności, w marcu 2007 r., Komisja przesłała Polsce wezwanie do usunięcia uchybienia, obejmujące szereg zarzutów. Nie otrzymawszy zadowalającej odpowiedzi, Komisja przesłała w styczniu 2008 r. uzasadnioną opinię, która stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia, wzywając Polskę do podjęcia niezbędnych środków w celu dostosowania przepisów krajowych do przepisów dyrektywy. Mimo dalszych kontaktów w tej kwestii odpowiedź Polski nadal nie była zadowalająca. Komisja podjęła zatem decyzję o wszczęciu postępowania przed Trybunałem.

Dalsze informacje

Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów prowadzone jest w oparciu o następujące akty prawne:

Dyrektywę 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Dz.U. 164 z 30.6.1994, s. 3).

Celem przepisów wspólnotowych jest w szczególności zapewnienie niedyskryminacyjnego dostępu do przedmiotowej działalności, czyli do poszukiwania, badania i wydobywania węglowodorów.

Z motywów dyrektywy wynika, że ma ona w szczególności przyczynić się do ściślejszej integracji i zniesienia barier dla handlu na wewnętrznym rynku energii w celu poprawy bezpieczeństwa dostaw, redukcji kosztów i poprawy gospodarczej konkurencyjności.

Etapy postępowania w sprawie naruszenia przepisów

Dodatkowe informacje na temat etapów postępowania w sprawie naruszenia przepisów można znaleźć w notatce prasowej IP/10/798 i MEMO/10/457.

Strona internetowa Komisji poświęcona sektorowi energii:

http://ec.europa.eu/dgs/energy/index_en.htm


Side Bar