Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1199

Bruxelles, 29 septembrie 2010

Guvernanța economică a UE: Comisia prezintă un pachet cuprinzător de măsuri legislative

Astăzi, Comisia Europeană a adoptat cel mai amplu pachet legislativ de consolidare a guvernanței economice din UE și din zona euro de la lansarea uniunii economice și monetare. Pentru remedierea deficiențelor legislației actuale se are în vedere lărgirea domeniului de aplicare și intensificarea supravegherii politicilor fiscale, precum și aplicarea unor politici macroeconomice și a unor reforme structurale. De asemenea, se prevăd noi mecanisme de asigurare a aplicării în cazul statelor membre care nu respectă legislația. „Semestrul european”, recent aprobat, va integra toate procesele de supraveghere noi sau revizuite într-un cadru de politică cuprinzător și eficace.

Propunerile transmise astăzi reprezintă traducerea concretă în propuneri legislative a comunicărilor recente ale Comisiei, din 12 mai și 30 iunie, pe tema guvernanței economice (a se vedea IP/10/561 ș IP/10/859 i). Ca urmare a intenselor lucrări pregătitoare și a unei vaste consultări a părților interesate, inclusiv a Grupului operativ pentru guvernanță economică, prezidat de Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, aceste propuneri în materie de politică subliniază dorința fermă a Comisiei de a realiza cât mai rapid reformele necesare.

Toate aceste reforme sunt compatibile cu Tratatul de la Lisabona și sunt de natură să asigure că UE și zona euro beneficiază de o coordonare mai eficace a politicilor economice. Rolul acestui demers este de conferi UE și zonei euro capacitatea și forța necesare pentru a derula politici economice sănătoase, contribuind astfel la o creștere durabilă și la crearea de locuri de muncă, conform strategiei Europa 2020.

Pachetul legislativ este format din șase texte de lege, și anume: patru propuneri care vizează chestiuni de ordin fiscal, inclusiv o reformă amplă a Pactului de stabilitate și creștere (PSC), și două noi regulamente care au ca obiect depistarea și abordarea eficace a dezechilibrelor macroeconomice incipiente din UE și din zona euro.

Pentru statele membre din zona euro, aceste schimbări vor facilita asigurarea aplicării și vor limita tendințele discreționare în aplicarea sancțiunilor, Cu alte cuvinte, PSC va deveni mai „axat pe reguli”, iar sancțiunile vor deveni consecința normală a încălcării, de către o țară sau alta, a angajamentelor asumate.

1) Un regulament de modificare a substratului legislativ al componentei preventive a Pactului de stabilitate și creștere (Regulamentul 1466/97):

Componenta preventivă a PSC are rolul de a asigura că statele membre ale UE urmează politici bugetare prudente în vremuri de prosperitate pentru a beneficia de rezerve în perioade mai puțin favorabile. Pentru a se delimita de autosuficiența manifestată anterior în perioadele de prosperitate economică, monitorizarea finanțelor publice se va axa pe noul concept de politică bugetară prudentă, care are rolul de a asigura convergența către obiectivul pe termen mediu. Comisia poate formula o avertizare dacă se constată că statele membre din zona euro deviază în mod semnificativ de la politica bugetară prudentă.

2) Un regulament de modificare a substratului legislativ al componentei corective a Pactului de stabilitate și creștere (Regulamentul 1467/97):

Prin componenta corectivă a PSC se dorește evitarea comiterii unor erori grosolane în derularea politicilor bugetare. Modificarea regulamentului are rolul de a urmări mai îndeaproape evoluția datoriei și de a o corela cu evoluția deficitului în luarea deciziilor legate de procedura de deficit excesiv. Statele membre a căror datorie depășește 60% din PIB trebuie să ia măsuri de reducere a acestei datorii într-un ritm satisfăcător, definit ca o reducere cu 1/20 a diferenței față de pragul de 60% în ultimii trei ani.

3) Un regulament referitor la aplicarea eficace a supravegherii bugetare în zona euro:

Modificările componentei corective și a celei preventive a PSC sunt susținute de un nou set de sancțiuni financiare etapizate pentru statele membre ale zonei euro. În ceea ce privește componenta preventivă, consecința unei devieri semnificative de la politica bugetară prudentă va fi constituirea unui depozit purtător de dobândă. În cazul componentei corective, dacă se stabilește că într-o țară există deficit excesiv, țara respectivă trebuie să constituie un depozit nepurtător de dobândă, în sumă de 0,2% din PIB. Acesta poate fi transformat într-o amendă în cazul neconformării cu recomandarea de corectare a deficitului excesiv.

Pentru asigurarea aplicării, se are în vedere un „mecanism de votare inversă” la impunerea acestor sancțiuni, adică propunerea Comisiei pentru aplicarea unei sancțiuni se consideră adoptată dacă nu este respinsă de Consiliu prin majoritate calificată. Dobânzile acumulate la depozite și amenzile vor fi redistribuite statelor din zona euro care nu se află nici în situația de deficit excesiv, nici în cea de dezechilibru excesiv.

Modificările sunt astfel concepute încât să faciliteze potențiala trecere către un sistem de asigurare a aplicării legat de bugetul UE, după cum se prevede în comunicarea Comisiei din 30 iunie.

4) O nouă directivă privind cerințele aplicabile cadrului bugetar al statelor membre:

Deoarece politica bugetară este descentralizată, este esențial ca obiectivele PSC să fie reflectate în cadrele bugetare naționale, adică în setul de elemente care compun fundamentul guvernanței bugetare la nivel național (sisteme contabile, statistică, previziuni, reguli de politică bugetară, proceduri bugetare și relații bugetare cu alte entități precum autoritățile locale sau regionale). Directiva stabilește cerințele minime care trebuie respectate de statele membre.

5) Un nou regulament referitor la prevenirea și corecția dezechilibrelor macroeconomice:

Procedura de dezechilibru excesiv este un nou element al cadrului UE de supraveghere economică. Ea cuprinde o evaluare periodică a riscurilor de producere a dezechilibrelor, pe baza unei tabele de marcaj a indicatorilor economici. Pe această bază, în cazul statelor membre cu un risc ridicat, Comisia poate lansa examinări minuțioase în urma cărora se vor identifica problemele care determină respectiva situație. În cazul statelor membre cu dezechilibre grave sau cu dezechilibre care periclitează funcționarea UEM, Consiliul poate adopta recomandări și poate iniția o „procedură de dezechilibru excesiv” .

Un stat membru căruia i se aplică procedura de dezechilibru excesiv trebuie să prezinte un plan de acțiuni corective, supus aprobării Consiliului, care va stabili termenul de realizare a acțiunilor corective. Dacă se constată în mod repetat că acțiunile corective nu se realizează, statul membru respectiv va fi supus unor sancțiuni (a se vedea punctul următor).

6) Un regulament privind măsurile de asigurare a aplicării legislației în vederea corectării deficitelor macroeconomice excesive în zona euro:

Ca în domeniul bugetar, dacă se constată că un stat membru al zonei euro nu respectă în mod repetat recomandările Consiliului în scopul remedierii dezechilibrului excesiv, acesta va trebui să plătească o amendă anuală egală cu 0,1% din PIB-ul său. Amenda poate fi oprită numai prin votul cu majoritate calificată („votarea inversă”, a se vedea mai sus), exprimat exclusiv de statele membre ale zonei euro.

Calea de urmat

Aceste propuneri vor fi supuse atenției Consiliului, Parlamentului și Comitetului Economic și Social European. Comisia îndeamnă toate părțile să contribuie la adoptarea lor rapidă.

A se consulta:

MEMO/10/454 și MEMO/10/455

precum și:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-eu_economic_governance_proposals_en.htm


Side Bar