Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1199

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 29 d.

ES ekonominis valdymas. Komisija pristato išsamų teisinių priemonių rinkinį

Šiandien Europos Komisija priėmė didžiausią nuo Ekonominės ir pinigų sąjungos įkūrimo teisės aktų rinkinį, skirtą ekonominiam valdymui ES ir euro zonoje stiprinti. Atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų trūkumus, siekiama užtikrinti platesnę ir griežtesnę fiskalinės politikos, taip pat makroekonominės politikos ir struktūrinių reformų priežiūrą. Teisės aktų nesilaikančioms valstybėms narėms numatytos naujos reikalavimų vykdymo užtikrinimo priemonės. Pradėjus taikyti neseniai patvirtintą „Europos semestrą“, visi peržiūrėti ir nauji priežiūros procesai bus sujungti į išsamią ir veiksmingą ekonominės politikos sistemą.

Šiandien pateiktais pasiūlymais gegužės 12 d. ir birželio 30 d. Komisijos komunikatai dėl ekonominio valdymo (žr. IP/10/561 ir IP/10/859 ) perkeliami į konkrečius teisės aktų pasiūlymus. Po intensyvaus parengiamojo darbo ir konsultacijų su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant Europos Vadovų Tarybos pirmininko Hermano Van Rompuy pirmininkaujamą Europos ekonomikos valdysenos darbo grupę, šiais politikos pasiūlymais pabrėžiamas tvirtas Komisijos nusiteikimas uoliai imtis reikalingų reformų.

Įgyvendinant visas šias reformas, kurios atitinka galiojančią Lisabonos sutartį, turėtų būti užtikrintas veiksmingesnis ES ir euro zonos ekonominės politikos koordinavimas. Tai turėtų padėti užtikrinti, kad ES ir euro zonos valstybės būtų pajėgios ir tinkamai pasirengusios vykdyti patikimą ekonominę politiką ir taip prisidėtų prie tvaresnio augimo ir darbo vietų kūrimo, kaip numatyta strategijoje „Europa 2020“.

Teisės aktų rinkinį sudaro keturi teisės aktai: keturi fiskalinės srities pasiūlymai, įskaitant plataus masto Stabilumo ir augimo pakto (SAP) reformą, ir du nauji reglamentai, skirti veiksmingai nustatyti ir šalinti susidariusį makroekonominį disbalansą ES ir euro zonoje.

Euro zonos valstybėms narėms numatomi pokyčiai reikš, kad bus sustiprintas reikalavimų vykdymo užtikrinimo mechanizmas ir apribota veiksmų laisvė taikant sankcijas. Kitaip tariant, SAP bus labiau grindžiamas taisyklėmis, o sankcijos bus normali pasekmė, kurios turi tikėtis įsipareigojimų nevykdančios šalys.

1) Reglamentas, kuriuo iš dalies keičiama Stabilumo ir augimo pakto prevencinės dalies teisinė bazė (Reglamentas 1466/97)

SAP prevencinė dalis yra skirta užtikrinti, kad ekonominio pakilimo laikotarpiu ES valstybės narės laikytųsi patikimos fiskalinės politikos ir tinkamai pasirengtų ekonominiam nuosmukiui. Siekiant užtikrinti, kad ekonominio pakilimo laikotarpiu nebebūtų grįžtama prie neatsakingos politikos, viešųjų finansų stebėsena bus grindžiama naująja atsargios fiskalinės politikos koncepcija, pagal kurią turėtų būti užtikrinta konvergencija siekiant vidutinės trukmės tikslų. Komisija gali įspėti euro zonos valstybes nares, kai jos labai nukrypsta nuo atsargios fiskalinės politikos.

2) Reglamentas, kuriuo iš dalies keičiama Stabilumo ir augimo pakto korekcinės dalies teisinė bazė (Reglamentas 1467/97)

Korekcinė SAP dalis yra skirta išvengti didelių klaidų vykdant biudžeto politiką. Reglamentas iš dalies keičiamas taip, kad priimant sprendimus, susijusius su perviršinio deficito procedūra, skolos pokyčiai būtų įdėmiau stebimi ir vertinami taip pat, kaip ir deficito pokyčiai. Valstybės narės, kurių skola viršija 60 % BVP, turėtų imtis priemonių jai mažinti pakankamai greitu tempu, t. y. sumažinti ją viena dvidešimtąja skirtumo, palyginti su 60 % apatine riba per pastaruosius trejus metus.

3) Reglamentas dėl veiksmingo biudžeto priežiūros užtikrinimo euro zonoje

Tiek prevencinės, tiek korekcinės SAP dalies pokyčiai grindžiami nauju euro zonos valstybėms narėms skirtu laipsniškų finansinių sankcijų rinkiniu. Taikant prevencinę dalį, už didelius nukrypimus nuo atsargios fiskalinės politikos turėtų būti taikomas indėlis, už kurį mokamos palūkanos. Taikant korekcinę dalį, priėmus sprendimą dėl šalyje susidariusio deficito perviršio, būtų taikomas 0,2 % BVP dydžio indėlis, už kurį palūkanų nemokama. Jei rekomendacijos panaikinti deficito perviršį būtų nesilaikoma, toks indėlis būtų konvertuotas į baudą.

Kad būtų užtikrintas reikalavimų vykdymas, skiriant šias sankcijas numatytas „atvirkštinio balsavimo mechanizmas“, t. y. bus laikoma, kad Komisijos siūlymas taikyti sankciją priimtas, jei Taryba jo neatmeta kvalifikuota balsų dauguma. Už indėlius uždirbtos palūkanos ir baudos bus paskirstytos euro zonos valstybėms narėms, kuriose nėra nei deficito perviršio, nei perviršinio disbalanso.

Pakeitimai parengti taip, kad jie galiausiai palengvintų perėjimą prie reikalavimų vykdymo užtikrinimo sistemos, susietos su ES biudžetu, kaip numatyta birželio 30 d. Komisijos komunikate.

4) Nauja direktyva dėl valstybių narių biudžeto sistemos reikalavimų

Kadangi fiskalinė politika yra decentralizuota, labai svarbu, kad SAP tikslai atsispindėtų nacionalinėse biudžeto sistemose, t. y. nacionalinio fiskalinio valdymo pagrindžiančių elementų (apskaitos sistemų, statistikos, prognozių, fiskalinių taisyklių, biudžeto procedūrų ir fiskalinių santykių su kitais subjektais, kaip antai vietos ar regioninėmis institucijomis) rinkinyje. Direktyvoje numatomi minimalūs reikalavimai, kurių privalo laikytis valstybės narės.

5) Naujas reglamentas dėl makroekonominio disbalanso prevencijos ir panaikinimo

Perviršinio disbalanso procedūra yra naujas ES ekonominės priežiūros sistemos elementas. Ji apima reguliarų disbalanso rizikos įvertinimą, paremtą ekonominių rodiklių suvestine. Tuo pagrindu Komisija gali pradėti rizikos zonoje atsidūrusių valstybių narių išsamią peržiūrą, kuri padėtų nustatyti esmines problemas. Valstybėms narėms, kuriose susidaręs didelis arba sklandžiam EPS veikimui pavojų keliantis disbalansas, Taryba gali skirti rekomendacijas ir pradėti jų perviršinio disbalanso procedūrą.

Pagal perviršinio disbalanso procedūrą valstybė narė turėtų pateikti koreguojamųjų veiksmų planą, kurį peržiūrės Taryba; ji ir nustatys, iki kada koreguojamieji veiksmai turėtų būti atlikti. Euro zonos valstybei narei, pakartotinai nesiėmusiai koreguojamųjų veiksmų, gali būti taikomos sankcijos (žr. kitą punktą).

6) Reglamentas dėl reikalavimų vykdymo užtikrinimo priemonių, skirtų perviršiniam makroekonominiam disbalansui euro zonoje panaikinti

Kaip ir fiskalinėje srityje, jei euro zonos valstybė narė pakartotinai nesilaiko Tarybos rekomendacijų dėl perviršinio disbalanso procedūros ir nepanaikina disbalanso perviršio, ji turės sumokėti 0,1 % BVP dydžio metinę baudą. Baudos taikymas gali būti sustabdytas tik kvalifikuota balsų dauguma („atvirkštinis balsavimas“, žr. pirmiau tekste); tokiame balsavime dalyvauja tik euro zonos valstybės narės.

Tolesni veiksmai

Šis pasiūlymas bus nagrinėjamas Taryboje, Europos Parlamente ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete. Komisija ragina visas šalis stengtis kuo greičiau priimti šiuos pasiūlymus.

Žiūrėkite:

MEMO/10/454 ir MEMO/10/455

taip pat

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-eu_economic_governance_proposals_en.htm


Side Bar