Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1199

V Bruselu dne 29. září 2010

Správa ekonomických záležitostí EU: Komise předložila komplexní soubor legislativních opatření

Evropská komise dnes přijala soubor legislativních opatření, jejichž cílem je posílit správu ekonomických záležitostí v EU a eurozóně nejkomplexněji od zavedení hospodářské a měnové unie. Vzhledem k nedostatkům stávajících právních předpisů je zapotřebí širší a lepší dohled nad fiskální politikou, ale i nad makroekonomickou politikou a strukturálními reformami. V případě členských států, které nedodržují předpisy, se plánují nové mechanismy prosazování. Nedávno dohodnutý „evropský semestr“ začlení všechny revidované a nové postupy dohledu do uceleného a účinného rámce hospodářské politiky.

Dnes předložené návrhy konkrétně realizují nedávná sdělení Komise o správě ekonomických záležitostí z 12. května a 30. června (viz IP/10/561 a IP/10/859 ). V návaznosti na intenzivní přípravné práce a konzultace s řadou zúčastněných subjektů, včetně pracovní skupiny pro správu ekonomických záležitostí, kterou vedl předseda Evropské rady Herman Van Rompuy, zdůrazňují tyto politické návrhy pevné odhodlání Komise řádně postupovat v uskutečňování potřebných reforem.

Všechny reformy jsou v souladu se stávající Lisabonskou smlouvou a měly by EU a  eurozóně zajistit prospěch z účinnější koordinace hospodářské politiky. Tím by měla EU a eurozóna získat nezbytnou schopnost a sílu provádět řádnou hospodářskou politiku, čímž v souladu se strategií Evropa 2020 přispěje k udržitelnějšímu růstu a vytváření pracovních příležitostí.

Soubor legislativních opatření tvoří šest právních předpisů: čtyři návrhy se zabývají fiskálními otázkami, včetně širokosáhlé reformy Paktu stability a růstu, zatímco dvě nová nařízení se zaměřují na odhalování případů vznikající makroekonomické nerovnováhy v EU a eurozóně a jejich účinné řešení.

Díky změnám budou členské státy eurozóny moci využívat posílené mechanismy prosazování a omezit volnost jednání při uplatňování sankcí. Jinými slovy: Pakt stability a růstu bude více založen na pravidlech a lze očekávat, že země, které nedodrží své závazky, budou postiženy sankcemi.

1) Nařízení, kterým se mění právní předpisy tvořící základ preventivní části Paktu stability a růstu (nařízení č. 1466/97):

Preventivní část Paktu stability a růstu má zajišťovat, aby členské státy EU uplatňovaly i v dobrých časech obezřetnou fiskální politiku, čímž by si zajistily nezbytnou rezervu pro méně příznivá období. Aby se neopakovala situace z minulosti, kdy se členské státy v dobách příznivého hospodářského vývoje spokojily s dosaženými výsledky, bude sledování veřejných financí založeno na nové koncepci tvorby obezřetné fiskální politiky a díky ní se přiblížíme ke střednědobému cíli. Komise může vydat varování v případě výrazné odchylky od obezřetné fiskální politiky v členských státech eurozóny.

2) Nařízení, kterým se mění právní předpisy tvořící základ nápravné části Paktu stability a růstu (nařízení č. 1467/97):

Nápravná část Paktu stability a růstu má zabránit hrubým chybám v rozpočtových politikách. Nařízení se mění proto, aby bylo možné úzce sledovat vývoj dluhů a postavit ho na stejnou úroveň s vývojem schodku, pokud jde o rozhodnutí týkající se postupu při nadměrném schodku. Členské státy, jejichž dluh přesáhne 60 % HDP, by měly podniknout kroky k jeho snížení uspokojivým tempem, což znamená snížit ho o jednu dvacetinu rozdílu vůči 60 % prahu za poslední tři roky.

3) Nařízení o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně:

Změny v preventivní a náprav né části Paktu stability a růstu podporuje nový soubor postupných finančních sankcí pro členské státy eurozóny. Pokud jde o preventivní část, měl by být důsledkem významných odchylek od tvorby obezřetné fiskální politiky úročený vklad . V nápravné části by se poté, co bude přijato rozhodnutí o nadměrném schodku v dané zemi, uplatnil neúročený vklad ve výši 0,2 % HDP. Ten by byl v případě nedodržení doporučení k nápravě nadměrného schodku přeměněn na finanční postih .

Aby bylo zajištěno prosazování těchto předpisů, plánuje se při ukládání uvedených sankcí „ mechanismus obráceného hlasování “: to znamená, že návrh Komise na uložení sankcí bude přijat, pokud ho Rada kvalifikovanou většinou nezamítne. Úroky z vkladů a finančních postihů budou rozděleny mezi ty členské státy eurozóny, které nevykazují nadměrný schodek ani nadměrnou nerovnováhu.

Tyto změny jsou vypracovány tak, aby usnadnily možný přechod na systém prosazování napojený na rozpočet EU, jak je uvedeno ve sdělení Komise ze dne 30.  června.

4) Nová směrnice o požadavcích na rozpočtový rámec členských států:

Jelikož je tvorba fiskální politiky decentralizovaná, je zásadní, aby se cíle Paktu stability a růstu odrážely ve vnitrostátních rozpočtových rámcích, tj. v souboru prvků, které tvoří základ vnitrostátního fiskálního řízení (účetní systémy, statistiky, prognostické postupy, fiskální předpisy, rozpočtové postupy a fiskální vztahy s jinými subjekty, např. místními či regionálními orgány). Směrnice stanoví minimální požadavky , které členské státy musí dodržovat.

5) Nové nařízení o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy:

Postup při nadměrné nerovnováze je novým prvkem rámce hospodářského dohledu EU. Zahrnuje pravidelná posouzení rizika nerovnováhy na základě tabulky hospodářských ukazatelů. Komise tak může u ohrožených členských států zahájit podrobné přezkumy, které poukáží na zásadní problémy. V případě členských států s výraznou nerovnováhou či nerovnováhou, která ohrožuje fungování EMU, může Rada přijmout doporučení a zahájit „postup při nadměrné nerovnováze“.

Členský stát, který je podroben postupu při nadměrné nerovnováze, musí předložit nápravný akční plán, který Rada prověří a stanoví lhůtu pro nápravná opatření. V případě, že dotčený členský stát eurozóny opakovaně nepodnikne nápravné kroky, mu budou uloženy sankce (viz další bod).

6) Nařízení o opatřeních k  prosazování nápravy, pokud jde o nadměrnou makroekonomickou nerovnováhu v eurozóně:

Podobně jako v e fiskální oblasti bude muset členský stát eurozóny zaplatit roční finanční postih ve výši 0,1 % svého HDP , pokud opakovaně nedodrží doporučení Rady ohledně postupu při nadměrné nerovnováze. Finanční postih lze zastavit pouze hlasováním kvalifikovanou většinou („obrácené hlasování“, viz výše), přičemž hlasují pouze členské státy eurozóny.

Výhled do budoucna

Tento návrh bude předmětem jednání Rady, Parlamentu a Evropského hospodářského a sociálního výboru. Komise vyzývá všechny strany, aby společně pracovaly na rychlém přijetí těchto návrhů.

Viz:

MEMO/10/ 454 a MEMO/10/455

a

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-eu_economic_governance_proposals_en.htm


Side Bar