Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/118

Briuselis, 2010 m. vasario 3 d.

Valstybės pagalba. Komisija leidžia Lietuvai laikinai skirti ūkininkams ne didesnes kaip 15 000 EUR pagalbos išmokas

Šiandien Europos Komisija, vadovaudamasi valstybės pagalbos taisyklėmis, leido Lietuvai taikyti pagalbos schemą, pagal kurią gali būti išmokėta 10  mln. LTL (maždaug 2,9 mln. EUR) ir kuria siekiama paremti dėl dabartinės ekonomikos krizės sunkumų patiriančius ūkininkus. Lietuvos valdžios institucijų pateikti duomenys parodė, kaip krizė paveikė realiają ekonomiką ir kaip sumažėjo žemės ūkio produktų gamintojų kainos. Pagal šią naują schemą iki 2010 m. gruodžio 31 d. bus skiriamos tiesioginės išmokos. Lietuvos pagalbos schema priimta po to, kai siekiant padidinti galimybes gauti finansavimą dabartinės finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis buvo iš dalies pakeista Europos Komisijos laikinoji valstybės pagalbos priemonių sistema. Šiuo pakeitimu sudarytos sąlygos suteikti riboto dydžio pagalbą pirminės žemės ūkio produkcijos gamintojams.

Lietuvos pagalbos schema taikoma visų pirminės žemės ūkio produkcijos subsektorių ūkininkams, jei 2008  m. liepos 1 d. (t. y. prieš prasidedant krizei) jie dar nepatyrė sunkumų. Schema taikoma ribotą laiką – iki 2010 m. gruodžio 31 d. ir papildo kitas kovos su krize priemones, kurias Lietuva jau įgyvendina taikydama krizei įveikti skirtų valstybės pagalbos priemonių sistemą.

Naujoji Lietuvos pagalbos schema atitinka visas krizei įveikti skirtų valstybės pagalbos priemonių sistemos taikymo sąlygas. Lietuvos valdžios institucijos visų pirma įrodė, kad schema yra būtina, proporcinga ir tinkama dideliems Lietuvos ekonomikos sutrikimams ištaisyti. Todėl Europos Komisija mano, kad schema gali būti patvirtinta pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalies b punktą.

Visas Komisijos sprendimo tekstas bus paskelbtas Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje Valstybės pagalbos registre ir pažymėtas numeriu N 686/2009.


Side Bar