Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1188

Bryssel den 28 september 2010

EU:s ekonomiska rapport 2009: hur EU:s budget använts

Idag lägger kommissionen fram EU:s ekonomiska rapport för 2009. Rapporten visar att 97  procent av alla anslag har utnyttjats under året (mot 98 procent år 2008). Utgifterna uppgick till över 112 miljarder euro. Budgeten ägnades främst åt stimulansåtgärder för ekonomisk tillväxt, sysselsättning, forskning och teknisk utveckling samt jordbruk.

EU satsade 44 miljarder euro på tillväxt och konkurrenskraft

Det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling fick 6,3 miljarder euro år 2009. EU:s bidrag finansierade över tusen samarbetsprojekt för forskning, däribland ett projekt som avser effektiv biobränsleframställning. Projektet ska förbättra biobränsleproduktionen och se till att minst 14 procent av EU:s energiförsörjning kommer från biobränslen år 2020.

Via programmet för konkurrenskraft och innovation gav EU bidrag till över 34 000 små och medelstora företag. EU:s bidrag på 295 miljoner euro hjälpte företagen att själva låna upp ytterligare 2,9 miljarder euro. Tack vare EU:s finansiering har över 200 000 arbetstillfällen skapats eller räddats mellan 2007 och 2008. Erasmusprogrammet delade ut över 300 000 stipendier för att främja studentutbytet vid 4 000 universitet.

Sammanhållningspolitiken fortsatte att stå för en stor andel av budgetutgifterna. För programperioden 2007–2013 betalades 25,5 miljarder euro ut. Det är mer än dubbelt så mycket som år 2008 (då 11,5 miljarder euro betalades ut). Under programperioden 2000–2006 gjorde sammanhållningspolitiken att cirka en miljon arbetstillfällen skapades, 4 000 kilometer järnväg byggdes eller förbättrades och vattenförsörjningen för ytterligare 14 miljoner människor säkrades. Ett av många projekt som finansierades 2009 är "Baltic Master II"-projektet, som ska öka reaktionsförmågan vid oljespill i Östersjöområdet och förebygga föroreningar från sjöfarten.

Över 30 procent av budgeten 2009 ägnades åt ekonomisk återhämtning och tillväxt, framhåller Janusz Lewandowski som är Europeiska kommissionens ledamot med ansvar för budget. Varje euro som investeras regionalt kan ge dubbelt eller tredubbelt tillbaka, tack vare hävstångseffekten. Därför är bidragen från EU:s budget så viktiga för det konkreta arbetet.

Över 40 miljarder euro gick till landsbygden, medan projekt- och utbytesverksamheten engagerade över 100 000 ungdomar

Efter många års inkomstökningar har de förändrade marknadsvillkoren nu lett till inkomstminskningar för EU:s bönder. De fick över 40 miljarder euro från EU:s budget i direktstöd och marknadsinterventioner, som finansierar nära hälften av böndernas inkomster.

Budgeten används allt mer för att utveckla och skydda EU-medborgarnas rättigheter och möjligheter. Under 2009 deltog 110 000 ungdomar i olika projekt och utbytesprogram. EU hjälpte också fem medlemsstater som behövde brandbekämpningsutrustning och försåg Bulgarien med antivirala läkemedel. Solidaritetsfonden betalade ut 623 miljoner euro i bistånd i samband med naturkatastrofer, bland annat jordbävningen i södra Italien.

För externa åtgärder anslogs över 8 miljarder euro

Under 2009 var EU den näst största biståndsgivaren i världen. Åtaganden gjordes för 12 miljarder euro till förmån för ett 140-tal utvecklingsländer. Särskilda instrument inrättades för att hjälpa världens fattigaste att möta såväl den ekonomiska krisen som livsmedelkriser och miljökriser. EU:s humanitära bistånd och livsmedelsbistånd hjälpte över 150 miljoner människor i sjuttio länder under 2009. Inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken finansierade EU tio insatser vid oroshärdar över hela världen, däribland Kosovo, södra Kaukasus, Afghanistan, Mellanöstern och Afrika. Särskild finansiering ges för att förbereda kandidatländer och potentiella kandidatländer för att uppfylla EU:s krav inför anslutningen.

En av de länder som får mest externt bistånd är Sudan (115 miljoner euro). Livsmedelsbistånd lämnades till 3,6 miljoner människor i Darfur och till 436 000 människor i södra Sudan. Över 5 miljoner människor fick sjukvård och 1,3 miljoner människor fick hjälp med vatten, sanitet och hygien.

Enligt Janusz Lewandowski blir det allt vanligare att EU förväntas ingripa utanför unionen, på grund av konflikter eller naturkatastrofer. Därför har budgetramen behövt justeras fyra gånger under de senaste åren, något som inte hänt på tjugo år. Det tyder på att EU:s budget i framtiden behöver mer flexibilitet.

Administrationen kostade 7,4 miljarder euro

Administrationen vid alla EU-institutionerna kostade 7,4 miljarder euro. Detta motsvarar 6,5 procent av de sammanlagda utgifterna och ligger på ungefär samma nivå som år 2008 (6,2 procent). Janusz Lewandowski betonar att kommissionen både 2009 och 2010 hållit löftet att inte begära några nya tjänster, förutom om unionen skulle välkomna nya medlemsstater.

EU:s budget finansieras huvudsakligen av medlemsstaternas BNI-baserade inbetalningar

Nästan 70 procent av EU:s budget finansernas ur medlemsstaternas statsbudgetar, i förhållande till deras relativa bruttonationalinkomst (BNI). Momsfinansieringens andel fortsätter att sjunka och finansierade år 2009 under 11 procent av EU:s budget, medan de traditionella egna medlen (huvudsakligen tullar) stod för strax över 12 procent. Överskott från föregående år och övriga inkomster bidrog med 7,5 procent.

Ekonomisk rapport:

http://ec.europa.eu/budget/documents/2009_en.htm?submenuheader=2&go=t3_2


Side Bar