Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1188

V Bruseli 28. septembra 2010

Finančná správa za rok 2009: na čo EÚ použila svoj rozpočet?

Vo finančnej správe za rok 2009, ktorú Komisia dnes predložila, sa uvádza, že 97 % prostriedkov − podobné percento ako v roku 2008 (98 %) − bolo vyčerpaných. Celkové výdavky dosahovali sumu vyše 112 miliárd EUR. Prevažná časť týchto peňazí bola použitá na opatrenia na podporu hospodárskeho rastu, zamestnanosti, výskumu a vývoja, ako aj poľnohospodárstva.

V oblasti rastu a konkurencieschopnosti sa investovalo 44 miliárd EUR

V roku 2009 Európska únia vynaložila 6,3 miliardy EUR v rámci 7. rámcového programu na rozvoj výskumu a technológie. Z finančných prostriedkov EÚ sa podporovalo viac než 1 000 projektov spolupráce v oblasti výskumu ako napríklad projekt „Fuel-Path“ zameraný na efektívnu výrobu biopalív. Cieľom toho projektu je nájsť spôsoby, ako zlepšiť výrobu biopalív a pomôcť k tomu, aby sa do roku 2020 zabezpečil aspoň 14 % podiel bioenergie na energetickom mixe EÚ.

V rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie čerpalo finančné prostriedky EÚ viac než 34 000 malých a stredných podnikov. Vďaka finančným prostriedkom EÚ vo výške 295 miliónov EUR sa im podarilo získať pôžičky vo výške 2,9 miliardy EUR. Odhaduje sa, že pomocou finančných prostriedkov EÚ sa podarilo vytvoriť alebo zachrániť viac než 200 000 pracovných miest v rokoch 2007 a 2008. Okrem toho z programu Erasmus sa financovalo viac než 300 000 grantov na podporu mobility zahŕňajúcich 4 000 univerzít.

Podiel politiky súdržnosti na rozpočte zostal rovnako vysoký. Platby podľa finančného rámca na roky 2007 − 2013 dosahovali 25,5 miliardy EUR, čo je dvakrát viac než v roku 2008 (11,5 miliardy EUR). V období 2000 − 2006 sa finančným prostriedkami určenými na realizáciu politiky súdržnosti vytvorilo okolo 1 milióna pracovných miest, pomohlo sa vybudovať alebo zlepšiť 4 000 km železničných tratí a zabezpečila sa dodávka vody pre ďalších 14 miliónov ľudí. Spomedzi viacerých projektov financovaných v roku 2009 možno spomenúť projekt „Baltic Master II“, ktorého cieľom je zlepšiť schopnosť reagovať na ropné škvrny v Baltskom mori a posilniť predchádzanie znečisteniu z námornej dopravy.

Viac než 30 % z rozpočtu 2009 bolo určených na obnovu a rast hospodárstva“, uviedol komisár EÚ pre rozpočet Janusz Lewandowski. Každé euro, ktoré investujeme do našich regiónoch, sa nám vďaka ‚pákovému účinku‘ môže dvakrát alebo trikrát znásobiť. Takto rozpočet EÚ prispieva k skutočným konkrétnym výsledkom.

Do poľnohospodárskych oblastí sa investovalo viac než 40 miliárd EUR, vyše 100 000 mladých ľudí bolo zapojených do projektov a výmen

Po rokoch rastu príjmy poľnohospodárov EÚ v dôsledku meniacich sa trhových podmienok poklesli. Z rozpočtu EÚ sa im formou priamej pomoci a trhových investícií poskytuje podpora vo výške 40 miliárd EUR, ktorá predstavuje takmer polovicu ich príjmov.

Na rozvoj a ochranu práv a príležitostí občanov EÚ sa v rozpočte EÚ kladie čoraz vyšší dôraz. V roku 2009 sa 110 000 mladých ľudí zúčastnilo na projektoch a výmenách. EÚ prišla tiež na pomoc piatim členským štátom, ktoré potrebovali hasičské zariadenie, a poskytla Bulharsku antivirotiká. Z fondu solidarity bolo uvoľnených 623 miliónov EUR na zmiernenie dôsledkov prírodných katastrof, najmä po zemetrasení, ktoré zasiahlo južné Taliansko.

Viac než 10 miliárd EUR bolo vynaložených na vonkajšie činnosti

V roku 2009 bola Európska únia druhým najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete, pričom jej viazané rozpočtové prostriedky dosahovali sumu 12 miliárd EUR a boli použité v 140 rozvojových krajinách. Boli zriadené osobitné nástroje, aby pomohli tým najchudobnejším na svete čeliť trojakej kríze: hospodárskej, potravinovej a environmentálnej.

V roku 2009 humanitárna a potravinová pomoc EÚ pomohla viac než 150 miliónom ľudí v 70 krajinách. Okrem toho Európska únia v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky riadila 10 misií v krízových oblastiach po celom svete, ako v Kosove, na južnom Kaukaze, v Afganistane, na Blízkom východe a v Afrike. Osobitné financovanie je určené kandidátskym a možným kandidátskym krajinám s cieľom pripraviť ich na splnenie podmienok pristúpenie k EÚ.

Jedným z najväčších príjemcov vonkajšej pomoci je Sudán (115 miliónov EUR). Potravinovú pomoc využilo 3,6 miliónov ľudí v Dárfúre a 436 000 v južnom Sudáne, zdravotná starostlivosť bola poskytnutá 5 miliónom ľudí a 1,3 milióna príjemcov získalo prístup k vode, hygienickým zariadeniam a propagácii hygieny.

Či už ide o konflikty alebo prírodné katastrofy, EÚ je čoraz častejšie žiadaná, aby zasahovala za svojimi hranicami“, povedal Janusz Lewandowski. „V posledných rokoch sme museli štyrikrát upraviť finančný rámec, čo v porovnaní s takými dvadsiatimi predchádzajúcimi rokmi, kedy finančný rámec nebol nikdy upravený, poukazuje na potrebu väčšej flexibility budúceho rozpočtu EÚ.

Administratívne výdavky tvorili 7,4 miliardy EUR

Administratívne výdavky všetkých inštitúcií predstavovali 7,4 miliardy EUR, teda 6,5 % celkových výdavkov − podobné percento ako v roku 2008 (6,2 %).V roku 2009 ako aj v roku 2010 Komisia dodržala svoj prísľub nepožadovať v budúcich rokoch žiadne nové pracovné miesta s výnimkou pristúpenia nových členských štátov“, vyhlásil komisár Janusz Lewandowski.

Rozpočet EÚ je financovaný najmä prostredníctvom príspevkov HND členských štátov

Približne 70 % rozpočtu EÚ sa financuje z rozpočtov členských štátov v závislosti od ich relatívneho hrubého národného dôchodku (HND). Financovanie z DPH už roky klesá, v roku 2009 tvorilo menej než 11 %, tradičné vlastné zdroje (najmä clá) priniesli do rozpočtu niečo nad 12 %. Prebytok z minulého roku a iné príjmy predstavujú 7,5 %.

Finančná správa:

http://ec.europa.eu/budget/documents/2009_en.htm?submenuheader=2&go=t3_2


Side Bar