Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1188

Bruksela, dnia 28 września 2010 r.

Sprawozdanie finansowe za 2009 r.: na co UE wykorzystała swój budżet?

Ze sprawozdania finansowego za 2009 r. przedstawionego dzisiaj przez Komisję wynika, że wydano 97% środków przewidzianych w budżecie. Stopień wykorzystania środków jest zatem podobny do roku 2008 r. (98%). Wydatki ogółem przekroczyły 112 mld EUR. Największą część tej kwoty przeznaczono na zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, badania i rozwój, a także rolnictwo.

44 mld EUR zainwestowano we wzrost i konkurencyjność

W 2009 r. UE wydała 6,3 mld EUR w ramach siódmego ramowego programu na rzecz badań i rozwoju technologicznego. Ze środków UE dofinansowano ponad 1000 projektów współpracy w dziedzinie badań, takich jak np. projekt „Fuel-path” dotyczący efektywnej produkcji biopaliw. Projekt ma przyczynić się do udoskonalenia produkcji biopaliw i pomóc w osiągnięciu udziału bioenergii w koszyku energetycznym UE przynajmniej na poziomie 14% do roku 2020.

Z funduszy UE w ramach programu na rzecz konkurencyjności i innowacji skorzystało ponad 34 000 małych i średnich przedsiębiorstw. Umożliwiły im one pozyskanie pożyczek w wysokości 2,9 mld EUR, stanowiących uzupełnienie środków unijnych w wysokości 295 mln EUR. Szacuje się, że w latach 2007–2008 dzięki funduszom UE udało się stworzyć lub zachować ponad 200 000 miejsc pracy. Ponadto z programu Erasmus sfinansowano ponad 300 000 stypendiów wspierających mobilność, które objęły 4 000 uniwersytetów.

Wciąż duży udział w budżecie mają wydatki na politykę spójności. Płatności wynikające z ram na lata 2007–2013 wzrosły do 25,5 mld EUR, czyli wyniosły ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2008 r. (11,5 mld EUR). W latach 2000-2006 dzięki środkom finansowym przeznaczonym na politykę spójności utworzono około 1 mln miejsc pracy. Środki te umożliwiły również wsparcie budowy lub remontów 4 000 km infrastruktury kolejowej, a także pozwoliły zaopatrzyć w wodę dodatkowe 14 mln ludzi. Wśród licznych projektów sfinansowanych w 2009 r. można wymienić „Baltic Master II”. Jego założeniem jest zwiększenie możliwości reagowania na wycieki ropy w regionie Morza Bałtyckiego i skuteczniejsze zapobieganie zanieczyszczeniom spowodowanym przez transport morski.

Komisarz UE ds. budżetu Janusz Lewandowski podkreśla, że ponad 30% budżetu na 2009 r. zostało przeznaczonego na odnowę gospodarczą i wzrost. Każde euro, które inwestujemy w nasze regiony, może dzięki „efektowi dźwigni” pozwolić uzyskać środki dwu- lub trzykrotnie większe. To właśnie w ten sposób dzięki budżetowi UE dokonujemy rzeczywistych zmian.

Ponad 40 mld EUR na rozwój obszarów wiejskich, ponad 100 000 młodych ludzi zaangażowanych w projekty i wymiany

Po latach wzrostu dochodów rolnicy UE zauważyli, że z powodu zmieniających się warunków rynkowych ich dochody zmalały. Otrzymują oni wsparcie z budżetu UE w postaci pomocy bezpośredniej i interwencji rynkowych w wysokości 40 mld EUR. Kwota ta stanowi prawie połowę dochodu rolników.

Rozwój i ochrona praw i możliwości obywateli UE zajmuje coraz ważniejsze miejsce w budżecie UE. W 2009 r. 110 000 młodych ludzi uczestniczyło w projektach i wymianach. UE przyszła także z pomocą pięciu państwom członkowskim potrzebującym sprzętu przeciwpożarowego, a także zapewniła Bułgarii leki przeciwwirusowe. Z Funduszu Solidarności przeznaczono 623 mln EUR na złagodzenie skutków katastrof naturalnych, w szczególności trzęsienia ziemi w południowych Włoszech.

Na działania zewnętrzne wydano ponad 10 mld EUR

W 2009 r. UE, która na pomoc dla około 140 krajów rozwijających się przeznaczyła 12 mld EUR, była drugim największym na świecie ofiarodawcą pomocy rozwojowej. Utworzono specjalne mechanizmy, które ułatwiają walkę z potrójnym kryzysem – gospodarczym, żywnościowym i środowiskowym – z jakim zmagają się najuboższe kraje świata.

W 2009 r. ponad 150 mln ludzi w 70 krajach otrzymało pomoc humanitarną i wsparcie żywnościowe UE. Ponadto, w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, UE zarządzała 10 misjami na całym świecie w miejscach „zapalnych”, takich jak Kosowo, południowy Kaukaz, Afganistan, Bliski Wschód i Afryka. Specjalne środki przeznacza się także na przygotowanie krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących do wypełnienia warunków przystąpienia do UE.

Jednym z największych odbiorców pomocy zewnętrznej jest Sudan (115 mln EUR). Wsparcie żywnościowe otrzymało 3,6 mln ludzi w Darfurze i 436 000 osób w południowym Sudanie. Oprócz tego ponad 5 mln ludzi skorzystało z opieki zdrowotnej, a 1,3 mln beneficjentów uzyskało możliwość dostępu do wody, usług sanitarnych i promocji higieny.

UE otrzymuje coraz więcej próśb o interwencję poza jej granicami, czy to w czasach konfliktów, czy też katastrof naturalnych, twierdzi Janusz Lewandowski. W ostatnich latach musieliśmy czterokrotnie dostosować ramy finansowe, podczas gdy w ciągu poprzednich 20 lat nie zdarzyło się to ani razu. Wskazuje to na potrzebę większej elastyczności przyszłego budżetu UE.

7,4 mld EUR na administrację

Koszty związane z administracją wszystkich instytucji wyniosły 7,4 mld EUR, co stanowi 6,5 % wydatków ogółem, podobnie jak w roku 2008 (6,2%). Komisarz Lewandowski podkreśla, że w 2009 r., podobnie jak w 2010 r., Komisja dotrzymała swojej obietnicy i nie wystąpiła o żadne nowe stanowiska na najbliższe lata z wyjątkiem przypadków przystąpienia nowych członków.

Finansowanie budżetu UE przede wszystkim z wkładów państw członkowskich opartych na DNB

Prawie 70% budżetu UE jest finansowane z budżetów państw członkowskich, stosownie do ich względnego dochodu narodowego brutto (DNB). Z biegiem lat budżet jest w coraz mniejszym stopniu finansowany z VAT. W 2009 r. zasoby oparte na VAT wyniosły mniej niż 11%, stanowiąc – z tradycyjnym zasobami własnymi (głównie cła) – niewiele ponad 12%. Nadwyżka z roku ubiegłego i pozostałe dochody stanowią 7,5%.

Sprawozdanie finansowe:

http://ec.europa.eu/budget/documents/2009_en.htm?submenuheader=2&go=t3_2


Side Bar