Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1188

Brussel, 28 september 2010

Financieel verslag 2009: waarvoor gebruikte de EU haar begroting?

Uit het financieel verslag over het begrotingsjaar 2009, dat de Commissie vandaag voorstelt, blijkt dat de begrotingsbesteding 97 % bedroeg, een vergelijkbaar percentage met dat van 2008 (98 %). In totaal werd meer dan 112 miljard euro besteed. Het grootste deel van dit bedrag ging naar maatregelen om economische groei, werkgelegenheid, en onderzoek en ontwikkeling te bevorderen, en naar landbouw.

44 miljard euro geïnvesteerd in groei en concurrentiekracht

In 2009 gaf de EU 6,3 miljard euro uit onder het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologie. Er gingen EU‑middelen naar meer dan 1 000 onderzoeksprojecten in samenwerking, zoals "Fuel Path", een project om de productie van biobrandstoffen efficiënter te maken zodat tegen 2020 ten minste 14 % van de energiemix van de EU uit bio‑energie bestaat.

In het kader van het programma Concurrentiekracht en innovatie hebben meer dan 34 000 kleine en middelgrote ondernemingen EU‑middelen ontvangen. Dankzij het hefboomeffect kon hierdoor met een EU‑financiering van 295 miljoen euro 2,9 miljard euro aan leningen worden vrijgemaakt. Tussen 2007 en 2008 konden dankzij EU‑financiering naar schatting meer dan 200 000 jobs worden gecreëerd of gered. In het kader van het Erasmus‑programma, waarbij 4 000 universiteiten betrokken waren, werden meer dan 300 000 mobiliteitsbeurzen gefinancierd.

Het aandeel van het cohesiebeleid in de begroting bleef groot. De betalingen voor de programmeringsperiode 2007‑2013 beliepen 25,5 miljard euro, wat een verdubbeling is ten opzichte van 2008 (11,5 miljard euro). In de periode 2000‑2006 konden met middelen van het cohesiebeleid ongeveer 1 miljoen jobs worden gecreëerd, 4 000 kilometer spoorwegen gebouwd of verbeterd, en 14 miljoen mensen extra van water voorzien. Een van de vele in 2009 gefinancierde projecten, "Baltic Master II", beoogt de capaciteit te vergroten om olielozingen in de Oostzee aan te pakken en vervuiling door de zeevaart te voorkomen.

Meer dan 30 % van de begroting van 2009 was bestemd voor economisch herstel en groei, aldus EU‑commissaris voor begroting Janusz Lewandowski: "Elke euro die we in onze regio's investeren, kan dankzij het hefboomeffect twee- tot driemaal zoveel opbrengen. Hierdoor maakt de EU‑begroting een echt verschil op het terrein."

Meer dan 40 miljard euro naar plattelandsgebieden, meer dan 100 000 jongeren betrokken bij projecten en uitwisselingen

Na verschillende jaren te zijn gestegen, is het inkomen van de boeren in de EU door een gewijzigde marktsituatie teruggevallen. De EU‑begroting ondersteunt hen met meer dan 40 miljard euro in de vorm van rechtstreekse betalingen en marktgerelateerde uitgaven, wat bijna de helft van het inkomen van de boeren uitmaakt.

Het bevorderen en beschermen van de rechten en kansen van de burgers van de EU krijgt steeds meer nadruk in de EU‑begroting. In 2009 namen 110 000 jongeren deel aan projecten en uitwisselingen. De EU verleende ook steun aan vijf lidstaten die brandbestrijdingsmateriaal nodig hadden en verstrekte antivirale geneesmiddelen aan Bulgarije. Het Solidariteitsfonds verleende 623 miljoen euro om de gevolgen van natuurrampen te verzachten, met name na de aardbeving in Zuid‑Italië.

Meer dan 10 miljard euro voor externe acties

In 2009 was de EU de tweede grootste donor van ontwikkelingshulp in de wereld. Zij besteedt ongeveer 12 miljard euro en bereikt daarmee ongeveer 140 ontwikkelingslanden. Er werden specifieke instrumenten ontwikkeld om de armsten in de wereld te helpen in de drievoudige economische, voedsel‑ en milieucrisis. In 2009 ontvingen meer dan 150 miljoen mensen in 70 landen humanitaire hulp en voedselbijstand van de EU. Voorts beheert de EU in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid tien missies in conflicthaarden overal ter wereld, zoals Kosovo, de zuidelijke Kaukasus, Afghanistan, het Midden‑Oosten en Afrika. Kandidaat‑ en potentiële kandidaat‑lidstaten ontvangen specifieke financiering om hen te helpen bij het voldoen aan de voorwaarden voor lidmaatschap van de EU.

Een van de grootste ontvangers van externe steun is Soedan (115 miljoen euro). In Darfur kregen 3,6 miljoen mensen voedselbijstand en in Zuid‑Soedan 436 000, terwijl meer dan 5 miljoen mensen gezondheidszorg ontvingen en 1,3 miljoen konden profiteren van projecten op het gebied van water, sanitaire voorzieningen en hygiëne.

De EU wordt steeds meer gevraagd om interventies te doen buiten haar grenzen, bij conflicten of bij natuurrampen, zegt Janusz Lewandowski: "We hebben ons financieel kader de voorbije jaren viermaal moeten aanpassen, terwijl dat in de twintig jaar daarvoor nooit nodig was, wat betekent dat de EU‑begroting in de toekomst flexibeler zal moeten zijn."

7,4 miljard euro voor administratie

De administratiekosten voor alle instellingen samen bedragen 7,4 miljard euro ofwel 6,5 % van de totale uitgaven, wat ongeveer hetzelfde percentage is als in 2008 (6,2 %). In 2009, en trouwens ook in 2010, heeft de Commissie zich gehouden aan haar belofte om de komende jaren geen nieuwe posten te vragen, tenzij nieuwe lidstaten zouden toetreden, aldus nog commissaris Lewandowski.

De EU‑begroting wordt voornamelijk door de bni‑bijdragen van de lidstaten gefinancierd

Bijna 70 % van de EU‑begroting wordt gefinancierd uit de begrotingen van de lidstaten in verhouding tot hun bruto nationaal inkomen (bni). De btw‑financieringsbron loopt jaar na jaar terug en bedroeg in 2009 minder dan 11 %, terwijl de traditionele eigen middelen (voornamelijk douanerechten) iets meer dan 12 % uitmaakten. Het overschot van het vorige jaar en de overige ontvangsten waren goed voor 7,5 %.

Financieel verslag:

http://ec.europa.eu/budget/documents/2009_en.htm?submenuheader=2&go=t3_2


Side Bar