Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1188

Brüssel, 28. september 2010

2009. aasta finantsaruanne: kuidas jagunesid ELi eelarvekulud?

Täna komisjoni esitatud 2009. aasta finantsaruande kohaselt kasutati eelarvevahendid ära 97% ehk peaaegu samas ulatuses kui 2008. aastal (98%). Eelarve kogukulude maht ulatus üle 112 miljardi euro. Suurem osa kõnealusest summast kasutati majanduskasvu, tööhõive, teadus- ja arendustegevuse ning põllumajanduse tõhustamiseks.

Majanduskasvu ja konkurentsivõime edendamisse investeeriti 44 miljardit eurot

EL kulutas 2009. aastal teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmenda raamprogrammi raames 6,3 miljardit eurot. ELi vahenditest toetati üle 1 000 teadusuuringute koostööprojekti, nagu näiteks tõhusa biokütuse tootmist käsitlenud projekt „Fuel Path”. Kõnealuse projekti eesmärk oli leida võimalusi biokütuse tootmise tõhustamiseks ning tagada, et 2020. aastaks ulatuks bioenergia osa ELi energiaallikate jaotuses vähemalt 14%ni.

Konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi kaudu said ELi vahenditest osa üle 34 000 väikese ja keskmise suurusega ettevõtja. ELilt saadud 295 miljoni euroni ulatunud toetuse abil said ettevõtjad võtta 2,9 miljardi euro ulatuses laenu. Arvatakse, et ELi toetuse abil loodi või säilitati aastatel 2007–2008 üle 200 000 töökoha. Lisaks sellele rahastati Erasmuse programmi raames 300 000 liikuvustoetuse andmist, mis hõlmas 4 000 ülikooli.

Ühtekuuluvuspoliitika osa eelarves on siiani suur. Aastate 2007–2013 finantsraaraamistiku raames tehtud maksed ulatusid 25,5 miljardi euroni, mis on enam kui kaks korda rohkem kui 2008. aastal (11,5 miljardit eurot). Ajavahemikus 2000–2006 loodi ühtekuuluvuspoliitika rahastamise kaudu üle miljoni töökoha, ehitati või remonditi 4 000 kilomeetrit raudteid ning viidi veevarustus 14 miljoni uue inimeseni. Paljude 2009. aastal rahastatud projektide hulgas oli ka projekt „Baltic Master II”, mille abil püütakse suurendada võimet tulla toime naftaleketega Läänemerel ja vältida meretranspordist tulenevat saastet.

Üle 30% 2009. aasta eelarvest oli suunatud majanduse taastumise ja kasvu edendamisse, ütles ELi eelarvevolinik Janusz Lewandowski. Iga piirkondadesse investeeritav euro tuleb võimendava mõju tõttu tagasi kahe- või kolmekordselt. Siin väljendub ELi eelarve tõeline mõju kohapeal.

Üle 40 miljardi euro suunati maapiirkondadesse, üle 100 000 noore inimese kaasati projektidesse ja vahetusprogrammidesse

Pärast aastatepikkust sissetulekute kasvu vähenesid ELi talupidajate sissetulekud muutunud turutingimuste tõttu. ELi eelarvest toetatakse talupidajaid üle 40 miljardi euro ulatuses otsetoetuste ja turusekkumiste kaudu, see moodustab peaaegu poole talupidajate sissetulekutest.

ELi eelarves keskendutakse üha enam ELi kodanike õiguste arendamisele ja kaitsele. 2009. aastal osales projektides ja vahetusprogrammides 110 000 noort inimest. EL tuli appi ka tuletõrjevarustust vajavatele liikmesriikidele ning varustas Bulgaariat viirusevastaste ravimitega. Solidaarsusfondist eraldati 623 miljonit eurot loodusõnnetuste mõjude leevendamiseks, seda eelkõige Lõuna-Itaalias toimunud maavärina kahjude kõrvaldamiseks.

Välismeetmeteks kulutati rohkem kui 10 miljardit eurot

2009. aastal oli EL maailmas suuruselt teine arenguabi andja, kelle toetus ulatus 12 miljardi euroni ning see jõudis ligikaudu 140 arengumaani. Selleks et aidata maailma kõige vaesematel riikidel tulla toime majandus-, toidu- ja keskkonnakriisiga, võeti erimeetmeid.

ELi humanitaarabi ja toitlusabi raames aidati 2009. aastal 70 riigis kokku 150 miljonit inimest. Lisaks sellele korraldas EL ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames 10 missiooni sellistesse tulipunktidesse nagu Kosovo, Lõuna-Kaukaasia, Afganistan, Lähis-Ida ja Aafrika. Eraldi vahendid on ette nähtud selleks, et valmistada kandidaatriike ja võimalikke kandidaatriike ette ELi liikmesuse tingimuste täitmiseks.

Sudaan on üks suurimaid ELi humanitaarabi saajaid (115 miljonit eurot). Toitlusabi anti 3,6 miljonile inimesele Darfuris ja 436 000 inimesele Lõuna-Sudaanis, üle 5 miljoni inimese said tervishoiualast abi ning 1,3 miljonit abisaajat said paremad vee-, sanitaar- ja hügieenitingimused.

Üha enam palutakse ELil sekkuda väljaspool oma piire lahvatanud konfliktidesse või loodusõnnetustesse, ütles volinik Janusz Lewandowski. Oleme pidanud viimase paari aasta jooksul finantsraamistikku muutma neli korda, eelmise 20 aasta jooksul ei tulnud teha ühtegi muudatust. See näitab, et tulevane ELi eelarve peab olema paindlikum.

7,4 miljardit halduskuludele

Kõigi institutsioonide halduskulud olid 7,4 miljardit eurot, see moodustasid 6,5% kogukuludest ning oli samal tasemel kui 2008. aastal (6,2%). Volinik Lewandowski rõhutab, et nii nagu 2009. aastal pidas komisjon ka 2010. aastal kinni lubadusest mitte taotleda järgmisteks aastateks uusi ametikohti, erandiks olid uute liikmesriikide ühinemisel värvatud töötajad.

ELi eelarvet rahastatakse peamiselt liikmesriikide kogurahvatulu alusel

Peaaegu 70% ELi eelarvest rahastatakse liikmesriikide eelarvetest nende kogurahvatulu alusel. Rahastamine käibemaksust saadud vahenditest on aastate jooksul pidevalt vähenenud, moodustades 2009. aastal 11% rahastamisallikatest. Tavapäraste omavahendite (peamiselt tollimaksud) osa ulatus natuke üle 12%. Eelmise aasta ülejääk ja muud tulud moodustasid 7,5%.

Finantsaruanne:

http://ec.europa.eu/budget/documents/2009_en.htm?submenuheader=2&go=t3_2


Side Bar