Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1188

Bruxelles, den 28. september 2010

Regnskabet for 2009: hvad brugte EU sit budget på?

Det regnskab, som Kommissionen i dag fremlagde for 2009, viser, at 97 % af bevillingerne er anvendt, næsten samme andel som i 2008 (98 %). De samlede udgifter beløb sig til mere end 112 mia. EUR. Hovedparten af beløbet gik til tiltag, der skal sætte gang i økonomisk vækst, beskæftigelse, forskning og udvikling samt til landbruget.

Der blev investeret 44 mia. EUR i vækst og konkurrenceevne

EU anvendte i 2009 6,3 mia. EUR til det syvende rammeprogram for forskning og teknologi. EU's midler understøttede over 1 000 projekter for forskningssamarbejde, såsom "Fuel-Path"-projektet om effektiv fremstilling af biobrændsel. Projektets formål er at finde nye metoder til bedre fremstilling af biobrændsel og bidrage til at sikre mindst 14 % bioenergi i EU's energimix inden 2020.

Mere end 34 000 små og mellemstore virksomheder modtog EU-midler under programmet for konkurrenceevne og innovation. Midlerne har hjulpet virksomhederne med at rejse 2,9 mia. EUR i lån i forhold til EU's finansiering på 295 mio. EUR. Det anslås, at EU-midlerne har bidraget til at oprette eller redde over 200 000 arbejdspladser mellem 2007 og 2008. Erasmus-programmet finansierede endvidere over 300 000 mobilitetsstipendier med deltagelse af 4 000 universiteter.

Samhørighedspolitikkens andel i budgettet var fortsat stor. Betalinger under rammen for 2007-2013 beløb sig til 25,5 mia. EUR, mere end dobbelt så meget som i 2008 (11,5 mia. EUR). Finansiering over samhørighedspolitikken skabte i tidsrummet 2000-2006 ca. 1 millioner arbejdspladser, bidrog til at bygge eller forbedre 4 000 km motorveje og bragte vandforsyning ud til yderligere 14 millioner borgere. Blandt de mange finansierede projekter i 2009 fokuserer projektet "Baltic Master II" på at forbedre beredskabskapaciteten i Østersøen i tilfælde af olieudslip og på at forbedre forebyggelsen af forurening fra søtransport.

Mere end 30 % af 2009-budgettet gik til økonomisk genopretning og væksttiltag, udtaler EU's kommissionsmedlem med ansvar for budget, Janusz Lewandowski. Hver euro, vi investerer i regionerne, kan generere dobbelt eller tredobbelt så meget gennem "løftestangseffekten". Netop her gør EU-budgettet en forskel i marken.

Over 40 mia. EUR til landdistrikter, over 100 000 unge deltagere i projekter og udvekslinger

Efter år med stigende indkomster har EU's landbrugere set deres indkomster falde på grund af skiftende markedsvilkår. EU-budgettet støtter dem med over 40 mia. EUR i direkte støtte og markedsinterventioner, der tegner sig for næsten halvdelen af landbrugernes indkomst.

EU-budgettet fokuserer i stadigt højere grad på at udvikle og beskytte unionsborgernes rettigheder og muligheder. 110 000 unge deltog i 2009 i projekter og udvekslinger. EU kom også fem medlemsstater til hjælp, da de havde brug for brandslukningsudstyr, ligesom EU forsynede Bulgarien med antivirale lægemidler. Solidaritetsfonden bidrog med 623 mio. EUR for at afbøde virkningerne af naturkatastrofer, især i tiden efter jordskælvet i det sydlige Italien.

Mere end 10 mia. EUR gik til foranstaltninger udadtil

EU var i 2009 verdens næststørste donor af udviklingsbistand med forpligtelser på 12 mia. EUR, som nåede ud til 140 udviklingslande. Der blev etableret specifikke instrumenter for at hjælpe verdens fattigste over for den tredobbelte krise vedrørende økonomi, fødevarer og miljø.

Humanitær bistand og fødevarehjælp fra EU hjalp i 2009 over 150 millioner mennesker i 70 lande. Inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik forestod EU 10 missioner i brændpunkter overalt i verden, f.eks. Kosovo, det sydlige Kaukasus, Afghanistan, Mellemøsten og Afrika. Specifik finansiering er øremærket til kandidatlandenes og mulige kandidatlandes forberedelser med henblik på at opfylde EU's betingelser for medlemskab.

En af de største modtagere af ekstern bistand er Sudan (115 mio. EUR). 3,6 millioner mennesker nød godt af fødevarehjælp i Darfur og 436 000 i det sydlige Sudan, mens flere end 5 millioner mennesker fik sundhedspleje, og 1,3 millioner mennesker fik vandforsyning, sanitære faciliteter og hygiejnefremme.

EU opfordres i stadigt højere grad til at gribe ind uden for grænserne, f.eks. i konfliktsituationer eller ved naturkatastrofer, siger Janusz Lewandowski. Den finansielle ramme måtte tilpasses fire gange i de seneste år i forhold til aldrig i løbet af de foregående ca. tyve år, et bevis på, at der er behov for større fleksibilitet i fremtidens EU-budgetter.

7,4 mia. EUR gik til administration

Administrative udgifter for samtlige institutioner udgjorde 7,4 mia. EUR, svarende til 6,5 % af de samlede udgifter, et niveau, der nogenlunde tilsvarer niveauet i 2008 (6,2 %). I 2009 efterlevede Kommissionen – som i 2010 – sit tilsagn om ikke at anmode om yderligere stillinger i årene fremover, ud over ved tiltrædelse af nye medlemsstater, udtalte Janusz Lewandowski.

EU-budgettet finansieres især gennem bidrag i forhold til medlemsstaternes bruttonationalindkomst

Næsten 70 % af EU-budgettet finansieres over medlemsstaternes budgetter i henhold til deres respektive bruttonationalindkomst. Finansiering fra moms har været fortsat faldende over årene og udgjorde i 2009 mindre end 11 %, idet traditionelle egne indtægter (især told) udgjorde lidt over 12 %. Overskuddet fra det foregående år og andre indtægter udgør 7,5 %.

Regnskabet:

http://ec.europa.eu/budget/documents/2009_en.htm?submenuheader=2&go=t3_2


Side Bar