Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1188

V Bruselu dne 28. září 2010

Finanční zpráva za rok 2009: na co použila EU svůj rozpočet?

Z finanční zprávy za rok 2009, dnes předložené Komisí, vyplývá, že bylo vyčerpáno 97 % prostředků, což je podobné číslo jako v roce 2008 (98 %). Celkové výdaje činily přes 112 miliard EUR, přičemž převážná část těchto peněz byla použita na opatření na podporu hospodářského růstu, zaměstnanosti, výzkumu a vývoje a na zemědělství.

Investice 44 miliard EUR na růst a konkurenceschopnost

V roce 2009 Evropská unie vynaložila 6,3 miliard EUR v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj. Z prostředků EU bylo financováno přes tisíc společných výzkumných projektů. Jedním z nich byl projekt „Fuel-Path“ na podporu efektivní výroby biopaliv, jehož cílem je najít způsoby zlepšení produkce biopaliv a pomoci zajistit do roku 2020 alespoň 14 % bioenergie ve skladbě energetických zdrojů EU.

V rámci programu pro konkurenceschopnost a inovace čerpalo prostředky z fondů EU více než 34 000 malých a středních podniků. Díky 295 milionům EUR z peněz Unie se jim podařilo získat s využitím pákového efektu úvěry v celkové výši 2,9 miliard EUR. Odhaduje se také, že v letech 2007–2008 pomohlo financování ze strany EU vytvořit nebo zachránit přes 200 000 pracovních míst. Kromě toho bylo v rámci programu Erasmus financováno více než 300 000 grantů na podporu mobility na 4 000 univerzitách.

Podíl politiky soudržnosti na rozpočtu zůstal vysoký. Platby prostřednictvím rámce pro období 2007–2013 dosáhly 25,5 miliard EUR, tedy dvakrát více než v roce 2008 (11,5 miliard EUR). Díky prostředkům určeným na realizaci politiky soudržnosti se v letech 2000–2006 podařilo vytvořit kolem 1 milionu pracovních míst, bylo vybudováno nebo vylepšeno 4 000 km železničních tratí a zajištěno zásobování vodou pro dalších 14 milionů lidí. Jako jeden z mnoha projektů financovaných v roce 2009 z prostředků EU je možné zmínit projekt „Baltic Master II“, jehož záměrem je zlepšit schopnost reakce na úniky ropy v Baltském moři a podpořit prevenci znečišťování z námořní dopravy.

„Více než 30 % rozpočtu na rok 2009 bylo věnováno na hospodářské oživení a růst,“ uvedl komisař EU pro rozpočet Janusz Lewandowski. „Každé euro, které investujeme do našich regionů, může přinést díky „pákovému efektu“ dvakrát nebo třikrát tolik peněz. Takto přispívá rozpočet EU bezprostředně ke změně k lepšímu.“

Více než 40 miliard EUR pro venkovské oblasti, přes 100 000 mladých lidí zapojených do projektů a výměn

Po letech růstu se příjmy evropských zemědělců kvůli měnícím se podmínkám na trhu snížily. Z rozpočtu EU je zemědělcům formou přímých podpor a intervencí na trzích poskytována pomoc přes 40 miliard EUR, čímž je zajištěna téměř polovina jejich příjmů.

Stále větší důraz se v rámci rozpočtu EU klade na rozvoj a ochranu práv a příležitostí občanů Unie. V roce 2009 se projektů a výměn účastnilo 110 000 mladých lidí. Evropská unie také pomohla pěti členským státům, které potřebovaly hasičskou techniku, a Bulharsku poskytla antivirotika. Z Fondu solidarity bylo uvolněno 623 milionů EUR na zmírnění následků přírodních katastrof, zejména v souvislosti se zemětřesením v jižní Itálii.

Více než 10 miliard EUR využito na vnější vztahy

V roce 2009 byla Evropská unie s celkovými závazky ve výši 12 miliard EUR druhým největším poskytovatelem rozvojové pomoci, které využilo přibližně 140 rozvojových zemí. Byly vytvořeny zvláštní nástroje, které měly pomoci nejchudším lidem na světě čelit trojnásobné krizi v hospodářské, potravinové a ekologické oblasti.

Humanitární a potravinová pomoc EU pomohla v roce 2009 více než 150 milionům lidí v 70 zemích. Kromě toho řídila EU v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky 10 misí v krizových oblastech po celém světě, včetně Kosova, jižního Kavkazu, Afghánistánu, Středního východu a Afriky. Zvláštní finanční prostředky jsou věnovány na pomoc kandidátským a potenciálním kandidátským zemím, které musí v rámci příprav na přistoupení splnit všechny podmínky členství v Unii.

Jedním z největších příjemců vnější pomoci je Súdán (115 milionů). Potravinové pomoci využilo 3,6 milionu osob v Dárfúru a 436 000 osob v jižním Súdánu, zdravotní péče byla poskytnuta více než 5 milionům osob a 1,3 milionu osob bylo zásobeno vodou a hygienickými potřebami.

„Ať už jde o konflikt, nebo přírodní katastrofu, je EU stále častěji žádána, aby zasáhla za svými hranicemi,“ uvedl Janusz Lewandowski. „V posledních letech jsme museli čtyřikrát upravit finanční rámec, což ve srovnání s takovými dvaceti předchozími lety, kdy nebyl finanční rámec upraven ani jednou, svědčí o nutnosti větší pružnosti pro budoucí rozpočet EU.“

Částka 7,4 miliard EUR na administrativu

Na administrativní výdaje pro všechny instituce bylo vynaloženo 7,4 miliard EUR, které představují 6,5 % celkových výdajů, podobně jako v roce 2008 (6,2 %). „V roce 2009 a také 2010 se Komise držela svého slibu nepožadovat v budoucích letech nová pracovní místa s výjimkou přistoupení nových členských států,“ prohlásil komisař Lewandowski.

Rozpočet EU je financován hlavně z příspěvků založených na HND členských států

Téměř 70 % prostředků plyne do rozpočtu EU z příspěvků členských zemí založených na jejich HND. Zdroj z DPH se již léta podílí na financování rozpočtu stále méně a v roce 2009 nedosahoval jeho podíl ani 11 %. Tradiční vlastní zdroje (hlavně cla) přinesly do rozpočtu něco málo přes 12 % celkových příjmů. Přebytek z předchozího roku a jiné příjmy činí 7,5 %.

Finanční zpráva:

http://ec.europa.eu/budget/documents/2009_en.htm?submenuheader=2&go=t3_2


Side Bar