Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1188

Брюксел, 28 септември 2010 г.

Финансов доклад за 2009 г.: за какво използва ЕС бюджета си?

В представения днес финансов доклад на Комисията за 2009 г. се посочва, че 97 % от бюджетните кредити са усвоени — процент, подобен на този за 2008 г. (98 %). Общите разходи са възлезли на над 112 млрд. EUR. По-голямата част от тези средства са били използвани за насърчаване на икономическия растеж, трудовата заетост и научните изследвания и разработки, както и за селското стопанство.

44 млрд. EUR за растеж и заетост

През 2009 г. ЕС е изразходвал 6,3 млрд. EUR по Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологии. Със средства от ЕС са подпомогнати над 1 000 проекта за научноизследователско сътрудничество, като проекта „Fuel-Path“ за ефикасно производство на биогорива. Целта на този проект е да се открият начини за усъвършенстване на производството на биогорива и да се спомогне за постигане на целта до 2020 г. биоенергията да съставлява поне 14 % от енергийния микс на ЕС.

В рамките на програмата за конкурентоспособност и иновации над 34 000 малки и средни предприятия са се възползвали от средствата на ЕС. Тези средства са им помогнали да получат заеми в размер на 2,9 млрд. EUR при финансиране от ЕС на стойност 295 млн. EUR. Смята се, че между 2007 и 2008 г. средствата от ЕС са спомогнали за създаването или запазването на над 200 000 работни места. Освен това чрез програмата „Еразъм“ са финансирани над 300 000 стипендии за мобилност за 4 000 университета.

Делът на политиката на сближаване в бюджета е останал висок. Плащанията по рамката за 2007—2013 г. възлизат на 25,5 млрд. EUR — над два пъти повече, отколкото през 2008 г. (11,5 млрд. EUR). През 2000—2006 г. със средствата в рамките на политиката на сближаване са създадени около 1 милион работни места, построени са или ремонтирани 4 000 км. железопътни линии и е осигурено снабдяване с вода на още 14 млн. души. Сред многобройните проекти, финансирани през 2009 г., е „Baltic Master II“, чиято цел е да се подобри капацитетът за реакция при разлив на петрол в Балтийско море и по-успешно да се предотврати замърсяването от морския транспорт.

Комисарят на ЕС за бюджета Януш Левандовски заяви, че над 30 % от бюджета за 2009 г. е бил използван за възстановяване и растеж на икономиката. Всяко евро, което инвестираме в регионите си, може да генерира два или три пъти повече средства благодарение на „ефекта на лоста“. Именно затова бюджетът на ЕС има толкова важно значение по места.

Над 40 млрд. EUR за селските райони, над 100 000 млади хора участват в проекти и обмен

След като доходите на фермерите в ЕС растяха в продължение на години, сега те спаднаха в резултат на променящи се пазарни условия. Бюджетът на ЕС ги подпомага с над 40 млрд. EUR в преки помощи и в пазарни интервенции, които представляват почти половината от приходите на фермерите.

Развитието и защитата на правата и възможностите на гражданите на ЕС заемат все по-голяма част от бюджета на ЕС. През 2009 г. в проекти и обмен са участвали 110 000 младежи. ЕС помогна също на пет държави-членки, нуждаещи се от оборудване за борба с пожари, и осигури антивирусни лекарства на България. От фонд „Солидарност“ са били предоставени 623 млн. EUR за облекчаване на отражението от природни бедствия, особено след земетресението в Южна Италия.

Над 10 млрд. EUR за външни действия

През 2009 г. ЕС бе вторият по големина донор на помощ за развитие в света със средства в размер на 12 млрд. EUR, достигащи до около 140 развиващи се страни. Бяха създадени специални инструменти, за да се помогне на най-бедните хора в света да издържат на тройната криза — икономическа, продоволствена и екологична.

През 2009 г. над 150 млн. души в 70 страни са получили хуманитарна и продоволствена помощ от ЕС. Освен това в рамките на общата външна политика и политика на сигурност ЕС е управлявал 10 мисии в горещи точки по света, като Косово, Южен Кавказ, Афганистан, Близкия Изток и Африка. Предвижда се специално финансиране за подготовка на страните кандидатки и потенциални кандидатки да изпълнят условията за членство в ЕС.

Един от най-големите получатели на външна помощ е Судан (115 млн. EUR). В Дарфур 3,6 млн. души са получили продоволствена помощ, а в Южен Судан — 436 000. Над 5 млн. души са получили здравни грижи, а помощ за водоснабдяване и за подобряване на санитарните и хигиенните условия е достигнала до 1,3 млн. души.

ЕС все по-често е призован да се намесва в региони отвъд границите си при конфликти или природни бедствия, каза Януш Левандовски. Наложи се да адаптираме финансовата рамка четири пъти през последните години, като за последните почти двадесет години това не се беше случвало. Това показва, че на бъдещия бюджет на ЕС е необходима повече гъвкавост.

7,4 млрд. EUR за администрация

Административните разходи за всички институции са 7,4 млрд. EUR или 6,5 % от общите разходи — дял, подобен на този за 2008 г. (6,2 %). През 2009 г. както и през 2010 г. Комисията се придържа към обещанието си да не иска разкриването на нови щатни работни места през следващите години освен в случай на присъединяване на нови страни, заяви комисар Левандовски.

Бюджетът на ЕС се финансира основно чрез вноските от БНД на държавите-членки

Около 70 % от бюджета на ЕС се финансира от бюджетите на държавите-членки в зависимост от техния брутен национален доход (БНД). Финансирането от ДДС продължава да намалява през годините, като през 2009 г. то е малко под 11 %, а на традиционните собствени ресурси (основно мита) се падат малко над 12 %. Остатъкът от предходната година и другите приходи представляват 7,5 %.

Финансов доклад:

http://ec.europa.eu/budget/documents/2009_en.htm?submenuheader=2&go=t3_2


Side Bar