Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1187

Bryssel den 28 september 2010

Konsekvensbedömningar ska förbättra kommissionens politiska planering. Kommissionen välkomnar positiv rapport från Europeiska revisionsrätten

Kommissionen välkomnade i dag publiceringen av Europeiska revisionsrättens rapport om kommissionens system för konsekvensbedömningar. Rapporten bekräftar systemets stora betydelse för beslutsfattandet inom EU och kvaliteten på förslagen. Systemet utgör internationellt sett bästa praxis när det gäller den insyn och den integrerade metodik som det står för. Granskningen visar att kommissionen arbetar med rätt strukturer för att kunna göra verklighet av sina mål i fråga om ”smart lagstiftning”.

Smart lagstiftning är en av kommissionens centrala politiska prioriteringar under ordföranden Jóse Manuel Barrosos direkta ansvar. Kommissionen är mycket glad över att revisionsrätten har bekräftat att systemet för konsekvensbedömningar på ett effektivt sätt stött beslutsfattandet inom EU:s institutioner. Särskilt glädjande är att det oberoende kvalitetskontrollsorgan som kommissionen har bildat, konsekvens­bedömnings­nämnden, anses ha höjt kvaliteten på analyserna."

Rapporten innebär ett erkännande av de enorma framsteg som kommissionen har gjort de senaste åren. Revisionsrätten anser att kommissionens metoder med gott resultat kan jämföras med andra konsekvensbedömningssystem och i många avseenden utgör god praxis inom EU.

Granskningen är ett värdefullt bidrag i debatten om smart lagstiftning och bör hjälpa EU:s institutioner och medlemsstaterna att gå vidare med detta gemensamma projekt. Kommissionen kommer för sin del att fortsätta sitt system för konsekvensbedömningar i linje med de rekommendationer som revisionsrätten lämnat och kommer fortsätta att arbete både med Europaparlamentet och rådet för att hjälpa dem att förverkliga sina mål.

Revisionsrätten publicerar i dag den 28 september 2010 resultaten av sin omfattande granskning av kommissionens system för konsekvensbedömning. Revisionsrättens oberoende experter för följande kommentarer:

  • Kommissionen har infört ett omfattande konsekvensbedömningssystem som har varit effektivt när det gäller att stödja beslutsfattande inom EU:s institutioner.

  • Användare i Europaparlamentet och rådet anser att konsekvens­bedömnings­rapporterna är värdefulla när lagförslag från kommissionen behandlas i deras respektive institution.

  • Av tillfrågade lagstiftningsexperter håller 85 % med om att kommissionens konsekvensbedömningssystem reellt leder till bättre lagstiftning,

  • Konsekvensbedömning har blivit en väsentlig del av kommissionens sätt att utveckla sin politik och har hjälpt den att förbättra utformningen av sina initiativ.

  • Kommissionens system utgör bästa praxis inom EU och internationellt i fråga om insyn och omfattning, med integrerade analyser av ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser.

I slutet av augusti 2010 hade kommissionen utfört 520 konsekvensbedömningar.

Uppmuntrad av revisionsrättens resultat planerar kommissionen att ytterligare förbättra sitt konsekvensbedömningssystem. Ett viktigt steg har redan tagits mot större insyn i och med publiceringen av ”färdplanerna” för alla de initiativ som har störst konsekvenser, med redogörelser för vilka analyser som redan gjorts och vilka som planeras. Dessa färdplaner har redan tagits i bruk och medlemsstaterna använder dem för att kunna följa kommissionens intentioner. Kommissionen tänker också agera inom andra områden som rör smart lagstiftning. Exempel på detta är att inte bara konsekvens­bedöma planerad lagstiftning utan att också göra utvärderingar som är utformade att förbättra redan gällande lagar. Inom kort kommer kommissionen med ett meddelande om smart lagstiftning i Europeiska unionen som ska innehålla en redogörelse för hur man rent praktiskt kan se till att EU har ett regelverk som är effektivt och ändamålsenligt även i framtiden.

Bakgrund

Syftet med kommissionens system för konsekvensbedömning är att ge underlag för den politiska beslutsprocessen och att se till att alla möjliga alternativ utreds när man försöker lösa ett visst problem. Konsekvensbedömningsrapporterna publiceras tillsammans med viktigare förslag för att förklara motiven bakom dem och redogöra för underlaget. Systemet har gradvis utvidgats och innefattar nu alla initiativ som förväntas ha de största konsekvenserna. Alla konsekvensbedömningsrapporter ges nu en oberoende kvalitetskontroll av konsekvensbedömningsnämnden. I andra delar av världen är det bara några få nationella konsekvensbedömningssystem som har samma ambitionsnivå och räckvidd som kommissionens system. Alla kommissionens konsekvensbedömningar publiceras tillsammans med yttrandet från nämnden. Revisionsrätten beslöt sig 2008 för att granska kommissionens system. En analys gjordes då av om konsekvensbedömningarna är ett stöd för beslutsprocessen i EU:s institutioner. Granskningsarbetet började i juni 2008 och revisionsrätten har nu undersökt fler än 100 av de konsekvens­bedömningar som kommissionen gjort mellan 2003 och 2008, och dessutom intervjuat omkring 190 personer. Revisionsrätten biträddes av en rådgivande panel och en grupp av ledande internationella experter på förbättringar av lagstiftning. Revisionsrättens rapport finns på

http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm

och på José Barrosos webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm.

Ytterligare information om kommissionens konsekvensbedömning:

http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm.

Färdplaner gällande kommande konsekvensbedömningar eller material om framtida initiativ finns på följande adress:

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2010_en.htm.


Side Bar