Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1187

Bruselj, 28. septembra 2010

Ocene učinka izboljšujejo proces sprejemanja odločitev. Komisija je zadovoljna s pozitivnim poročilom Evropskega računskega sodišča.

Komisija je danes izrazila zadovoljstvo glede poročila o njenem sistemu za oceno učinka, ki ga je objavilo Evropsko računsko sodišče. Poročilo potrjuje, da je sistem resnično uporaben za nosilce odločanja v EU, uspešen pri izboljšanju kakovosti predlogov ter pomeni mednarodno najboljšo prakso v smislu preglednosti in celostnega pristopa. Revizija kaže, da je Komisija vzpostavila prave strukture za uspešno izvajanje programa za oblikovanje pametnih predpisov.

Oblikovanje pametnih predpisov je ena od ključnih prednostnih nalog Komisije, za katero predsednik Barroso prevzema neposredno odgovornost. Komisijo veseli potrditev Evropskega računskega sodišča, da je njen sistem za oceno učinka nudil uspešno podporo za sprejemanje odločitev v institucijah EU. Zlasti pa je zadovoljna z ugotovitvijo, da neodvisni organ za nadzor kakovosti, ki ga je uvedla, tako imenovani odbor za oceno učinka, zvišuje kakovost analize.

To poročilo priznava ogromen napredek Komisije v zadnjih letih. Sodišče je ugotovilo, da je pristop Komisije uspešen v primerjavi z drugimi sistemi za oceno učinka ter da iz več vidikov pomeni dobro prakso v EU.

Revizija je veliko prispevala k razpravi o oblikovanju pametnih predpisov ter bi morala pomagati institucijam EU in državam članicam, da dosežejo napredek glede tega skupnega programa. Komisija bo še naprej izboljševala svoj sistem za oceno učinka v skladu s priporočili Sodišča ter tudi v prihodnje pomagala Parlamentu in Svetu pri izpolnjevanju njunih zavez.

Evropsko računsko sodišče je danes, 28. septembra 2010, objavilo rezultate svoje izčrpne revizije sistema Komisije za oceno učinka. Neodvisni strokovnjaki Sodišča so ugotovili, da:

  • je Komisija vzpostavila obsežen sistem za oceno učinka, ki je uspešno podpiral sprejemanje odločitev v institucijah EU,

  • so poročila o oceni učinka v pomoč uporabnikom v Evropskem parlamentu in Svetu, kadar sprejemajo zakonodajo na podlagi predlogov Komisije,

  • se 85 % strokovnjakov za boljšo pripravo zakonodaje, ki so sodelovali v raziskavi, strinja, da sistem za oceno učinka dejansko pripomore k boljši zakonodaji,

  • je postala ocena učinka neločljiv del pristopa Komisije pri oblikovanju politike in je pomagala izboljšati zasnovo njenih pobud,

  • sistem Komisije pomeni najboljšo prakso na ravni EU in na mednarodni ravni v smislu preglednosti in obsežnosti, s celovito analizo gospodarskih, okoljskih in družbenih učinkov.

Do konca avgusta 2010 je Komisija pripravila 520 ocen učinka.

Komisija namerava ob spodbudnih priporočilih Sodišča še izboljšati svoj sistem za oceno učinka. Pomemben korak k vse večji preglednosti je bil storjen že z objavo načrtov za vse pobude s pomembnimi učinki, ki pojasnjujejo, katere analize so že bile izvedene in katere so načrtovane. Ti načrti se že uporabljajo in države članice z njihovo pomočjo sledijo načrtom Komisije. Komisija namerava napredovati tudi glede drugih dejavnosti oblikovanja pametnih predpisov ter poleg ocen učinkov prihodnje zakonodaje uvesti presoje za izboljšanje obstoječe zakonodaje. Kmalu bo sprejela sporočilo o oblikovanju pametnih predpisov v Evropski uniji, v katerem bo pojasnila, kako bo v prihodnjih letih v praksi še naprej zagotavljala izjemno uspešen in učinkovit regulativni okvir EU.

Ozadje

Namen sistema Komisije za oceno učinka je zagotoviti dokazno podlago za politično odločanje ter zagotavljati, da so pri reševanju vsakega problema pretehtane vse najprimernejše možnosti politike. Poročila o oceni učinka upravičujejo in utemeljujejo pomembnejše predloge ter se objavijo hkrati z njimi. Sistem se je postopoma razširil in zdaj zajema vse pobude s pričakovanimi precejšnjimi učinki. Kakovost vseh poročil o oceni učinka preveri neodvisni odbor za oceno učinka. Po vsem svetu ima le nekaj nacionalnih sistemov za oceno učinka enako raven in obseg kot sistem Komisije. Vse ocene učinka Komisije skupaj z mnenjem odbora za oceno učinka so na voljo javnosti. Evropsko računsko sodišče se je leta 2008 odločilo za revizijo sistema Komisije za oceno učinka. Analiziralo je, ali ocene učinka podpirajo odločanje v institucijah EU. Postopek revizije se je začel junija 2008, Sodišče pa je pregledalo več kot 100 ocen učinkov, ki jih je Komisija pripravila v obdobju 2003–2008, ter opravilo pogovore s približno 190 osebami. Sodišču sta pri tem pomagala svetovalna skupina in tematska skupina vodilnih mednarodnih strokovnjakov za boljšo pripravo zakonodaje. Poročilo Evropskega računskega sodišča je na voljo na spletnem naslovu

http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm

in na predsednikovi spletni strani:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm.

Dodatne informacije v zvezi z oceno učinkov pri Komisiji:

http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm.

Načrti, v katerih so orisane načrtovane ocene učinkov ali osnutki ugotovitev za prihodnje pobude, so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2010_en.htm.


Side Bar