Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1187

V Bruseli 28. septembra 2010

Posudzovaním vplyvu Komisia zlepšuje svoje politiky. Komisia privítala pozitívnu správu Dvora audítorov.

Komisia dnes privítala uverejnenie správy Európskeho dvora audítorov o je systéme Komisie posudzovania vplyvu. Správa potvrdzuje, že systém je pre rozhodujúce orgány skutočne hodnotný, účinne zlepšuje kvalitu návrhov a v medzinárodnom meradle predstavuje tie najlepšie postupy na dosiahnutie transparentnosti a integrovaného prístupu. Z auditu je zrejmé, že na to, aby mohla naplniť svoj program inteligentnej regulácie, Komisia vytvorila správne štruktúry.

Inteligentná regulácia je jednou z kľúčových politických priorít Komisie v priamej zodpovednosti predsedu Barossa. Komisia s radosťou konštatuje, že Európsky dvor audítorov potvrdil, že jej systém posudzovania vplyvu účinne podporuje rozhodovanie v inštitúciách EÚ. Zvlášť potešuje skutočnosť, že podľa správy nezávislý orgán kontroly kvality, ktorý som zriadil, tzv. výbor pre posudzovanie vplyvu, zvyšuje kvalitu analýzy.

Táto správa uznáva, že Komisia v posledných rokoch urobila nesmierny pokrok. Dvor vidí prístup Komisie v porovnaní s inými systémami posudzovania vplyvu pozitívne a v niektorých aspektoch ho považuje za príkladný.

Audit predstavuje významný príspevok do diskusie o inteligentnej regulácii a mal by inštitúciám EÚ a členským štátom pomôcť, aby sa v tomto programe posunuli dopredu. Komisia bude pokračovať v zlepšovaní systému posudzovania vplyvu v súlade s odporúčaniami dvora a bude naďalej spolupracovať s Parlamentom a Radou s cieľom pomôcť im plniť si záväzky.

Európsky dvor audítorov uverejnil výsledky svojho komplexného auditu systému Komisie na posudzovanie vplyvu dnes – 28. septembra 2010. Nezávislí experti dvora zistili, že:

  • Komisia zaviedla komplexný systém posudzovania vplyvu, ktorý účinne podporuje rozhodovanie v inštitúciách EÚ,

  • používatelia v Európskom parlamente a Rade považujú správy o posúdení vplyvu pri legislatívnej práci na základe návrhov Komisie za užitočné,

  • 85 % z opýtaných expertov na zlepšovanie právnych predpisov súhlasilo, že systém Komisie na posudzovanie vplyvu naozaj vedie k zlepšovaniu,

  • posudzovanie vplyvu sa stalo integrálnou súčasťou prístupu Komisie k rozvoju politík a pomohlo zlepšiť návrhy jej iniciatív,

  • systém Komisie predstavuje to najlepšie v EÚ aj na medzinárodnej úrovni pre svoju transparentnosť a komplexnosť, ako aj integrovanú analýzu hospodárskych, environmentálnych a sociálnych vplyvov.

Do konca augusta 2010 Komisia uskutočnila 520 posúdení vplyvu.

Na základe odporúčaní dvora plánuje svoj systém posudzovania vplyvu ďalej zlepšovať. Dôležitý krok smerom k transparentnosti predstavuje uverejňovanie tzv. cestovnej mapy, ktorá obsahuje prehľad o tom, aké analýzy už boli uskutočnené a čo sa plánuje ďalej, v sprievode každej iniciatívy s významným vplyvom. Členské štáty ich už používajú na sledovanie plánov Komisie. Komisia okrem toho mieni napredovať v iných činnostiach inteligentnej regulácie a od posudzovania vplyvu budúcich právnych predpisov prejsť aj na hodnotenia zamerané na zlepšenie tých súčasných. Komisia uverejní oznámenie o inteligentnej regulácii v Európskej únii, ktoré bude obsahovať prehľad praktických spôsobov, ako bude pokračovať v zabezpečovaní vysoko účinného a efektívneho regulačného rámca EÚ v nastávajúcich rokoch.

Súvislosti

Zmyslom systému Komisie na posudzovanie vplyvu (IA) je poskytnúť podklady pre politické rozhodovanie a zabezpečiť, aby sa pri hľadaní riešenia akéhokoľvek problému zvážili všetky relevantné možnosti politík. Správy o posúdení vplyvu sa prikladajú k významným návrhom s cieľom vysvetliť ich opodstatnenie a poskytnúť podklady, z ktorých vychádzajú. Systém sa postupne rozširuje a v súčasnosti sa vzťahuje na všetky iniciatívy, u ktorých sa očakáva výrazný vplyv. Všetky správy o posúdení vplyvu podliehajú kvalitatívnej kontrole výboru pre posudzovanie vplyvu (IAB). Takú cieľavedomosť a rozsah, aké vykazuje systém Komisie, dosahuje len niekoľko vnútroštátnych systémov posudzovania vplyvu. Všetky posúdenia vplyvu Komisie a stanoviská IAB sú prístupné verejnosti. V roku 2008 sa Európsky dvor audítorov rozhodol, že systému Komisie na posudzovanie vplyvu podrobí auditu. Analyzoval, či posudzovanie vplyvu podporuje rozhodovanie v inštitúciách EÚ. Proces auditu začal v júni 2008, pričom dvor skúmal vyše 100 posúdení vplyvu, ktoré Komisia vypracovala v období rokov 2003–2008, a uskutočnil pohovor s asi 190 ľuďmi. Dvoru pri tom asistovali poradný výbor a pozorovateľská skupina prominentných medzinárodných expertov v oblasti zlepšovania právnych predpisov. Správa Európskeho dvora audítorov je k dispozícii na adrese

http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm

a na webovej lokalite predsedu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm.

Ďalšie informácie o posudzovaní vplyvu na Komisii:

http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm

Tzv. cestovné mapy, ktoré obsahujú plány posudzovania vplyvu alebo zistenia súvisiace s nadchádzajúcimi iniciatívami, sú k dispozícii na adrese:

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2010_en.htm


Side Bar