Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1187

Bruksela, 28 września 2010 r.

Oceny skutków są przydatne w kontekście kształtowania polityki przez Komisję. Komisja przyjmuje z zadowoleniem pozytywne sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Komisja przyjęła z zadowoleniem dzisiejszą publikację sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w sprawie obowiązującego w Komisji systemu ocen skutków. Wyniki sprawozdania potwierdzają, że system ma realną wartość dla decydentów w UE, skutecznie poprawia jakość wniosków i wyróżnia się na całym świecie jako najlepsza praktyka pod względem przejrzystości i zintegrowanego podejścia. Kontrole wykazują, że Komisja posiada odpowiednie struktury, pozwalające jej skutecznie realizować program inteligentnych regulacji.

„Program inteligentnych regulacji stanowi jeden z najważniejszych priorytetów politycznych Komisji, za który jest odpowiedzialny bezpośrednio przewodniczący Barroso. Komisja bardzo się cieszy z faktu potwierdzenia przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, że wprowadzony w Komisji system ocen skutków skutecznie wspiera proces decyzyjny w instytucjach UE. Ze szczególną satysfakcją odnotowano, że wprowadzony przez Komisję niezależny organ kontrolny, Rada ds. Ocen Skutków, zwiększa jakość analizy”.

„W sprawozdaniu tym uznano ogromne postępy poczynione przez Komisję w ostatnich latach. Trybunał Obrachunkowy uznał, że podejście Komisji wyróżnia się pozytywnie wśród innych systemów analiz skutków oraz stanowi pod wieloma względami dobrą praktykę w UE”.

„Zakończona właśnie kontrola stanowi ważny wkład w debatę dotyczącą inteligentnych regulacji i powinna pomóc instytucjom unijnym i państwom członkowskim w osiągnięciu postępów w tym wspólnym programie. Ze swojej strony Komisja będzie w dalszym ciągu doskonalić swój system ocen skutków zgodnie z zaleceniami Trybunału Obrachunkowego oraz kontynuować współpracę z Parlamentem i Radą, aby pomóc tym instytucjom w zrealizowaniu ich zobowiązań”.

Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował dzisiaj, dnia 28 września 2010 r., wyniki szczegółowej kontroli systemu ocen skutków obowiązującego w Komisji. Niezależni specjaliści Trybunału stwierdzili, że:

  • Komisja wprowadziła kompleksowy system ocen skutków, który skutecznie wspiera proces decyzyjny w instytucjach UE;

  • osoby korzystające ze sprawozdań z oceny skutków w Parlamencie Europejskim i w Radzie oceniają je jako pomocne w pracach ustawodawczych nad wnioskami Komisji;

  • 85% ankietowanych specjalistów ds. lepszych uregulowań prawnych stwierdziło, obowiązujący w Komisji system ocen skutków jest skutecznym środkiem prowadzącym do lepszych uregulowań prawnych;

  • ocena skutków znalazła stałe miejsce w podejściu Komisji do kształtowania polityki i okazała się pomocna w doskonaleniu projektów jej inicjatyw;

  • system Komisji wyróżnia się w UE na całym świecie jako najlepsza praktyka pod względem przejrzystości i kompleksowości, dzięki uwzględnieniu analizy skutków gospodarczych, ekologicznych i społecznych.

Do końca sierpnia 2010 r. Komisja przeprowadziła 520 ocen skutków.

Komisja planuje dalsze doskonalenie swojego systemu analizy skutków, zachęcona zaleceniami Trybunału. Podjęto już ważny krok w stronę jeszcze większej przejrzystości dzięki publikacji „Planów działania” dla wszystkich inicjatyw o znacznych skutkach, w których wyjaśniono, jakie analizy zostały już przeprowadzona, a jakie są planowane. Są one już wykorzystywane, a państwa członkowskie stosują je także do obserwowania na bieżąco planów Komisji. Komisja zamierza także dokonać postępów w innych działaniach na rzecz inteligentnych regulacji, w związku z tym oprócz analiz skutków przyszłego ustawodawstwa pragnie skupić się także na ocenach mających doskonalić już obowiązujące ustawodawstwo. Komisja przyjmie wkrótce komunikat w sprawie „inteligentnych regulacji” w Unii Europejskiej, w którym opisze w jaki sposób zamierza dalej dbać w praktyce o skuteczne i efektywne ramy regulacyjne UE w przyszłości.

Podstawowe informacje

Celem obowiązującego w Komisji systemu ocen skutków jest dostarczanie dowodów na potrzeby politycznego procesu decyzyjnego oraz zagwarantowanie, że podczas analizy każdego problemu uwzględnione są wszystkie odpowiednie warianty strategiczne. Sprawozdania z ocen skutków są publikowane wraz z ważnymi wnioskami, aby przedstawić ich uzasadnienie i stojące za nimi fakty. System ten jest stopniowo rozszerzany i obejmuje teraz wszystkie inicjatywy, które zgodnie z przewidywaniami będą miały znaczące skutki. Wszystkie sprawozdania z ocen skutków są obecnie poddawane niezależnej kontroli jakości przez Radę ds. Ocen Skutków. W skali całego świata tylko kilka krajowych systemów ocen skutków dorównuje systemowi Komisji pod względem ambitnych założeń i zakresu. Wszystkie oceny skutków Komisji oraz opinie Rady ds. Ocen Skutków są publicznie dostępne. Europejski Trybunał Obrachunkowy podjął w 2008 r. decyzję o kontroli systemu ocen skutków obowiązującego w Komisji. Przedmiotem badania była przydatność ocen skutków w ramach procesu decyzyjnego w instytucjach UE. Kontrola rozpoczęła się w czerwcu 2008 r., a Trybunał zbadał w jej trakcie ponad 100 ocen skutków przygotowanych przez Komisję w latach 2003-2008 oraz przeprowadził rozmowy z ok. 190 osobami. W kontroli pomagał Trybunałowi zespół doradców i grupa dyskusyjna skupiająca międzynarodowych specjalistów do spraw lepszych uregulowań prawnych. Sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego jest dostępne na stronie

http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm

i na stronach internetowych przewodniczącego Komisji:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm.

Dodatkowe informacje na temat ocen skutków w Komisji:

http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm.

„Plany działania” zawierające planowane oceny skutków oraz wstępne wyniki dotyczące przyszłych inicjatyw są dostępne na następujących stronach internetowych:

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2010_en.htm.


Side Bar