Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1187

Briselē, 2010. gada 28. septembrī

Ietekmes novērtējumi uzlabo Komisijas politikas veidošanu. Komisija pauž gandarījumu par pozitīvo Revīzijas palātas ziņojumu.

Komisija šodien pauda gandarījumu par Eiropas Savienības Revīzijas palātas publicēto ziņojumu par Komisijas Ietekmes novērtējuma sistēmu. Ziņojumā ir apstiprināts, ka sistēmai ir patiesa vērtība ES lēmumu pieņemšanas procesā, tā efektīvi paaugstina priekšlikumu kvalitāti un ir labākā starptautiskajā līmenī, runājot par pārredzamību un tās integrēto pieeju. Revīzija apliecināja, ka Komisijai ir vajadzīgās struktūras, kas var īstenot lietpratīga regulējuma darba kārtību.

"Lietpratīgais regulējums ir viena no galvenajām Komisijas politikas prioritātēm, kuras efektīvu īstenošanu tieši uzrauga priekšsēdētājs Barozu. Komisija priecājas par Eiropas Savienības Revīzijas palātas secinājumu, ka Komisijas Ietekmes novērtējuma sistēma efektīvi sekmē lēmumu pieņemšanas procesu ES iestādēs. Ar īpašu gandarījumu jāatzīmē, ka Komisijas izveidotā neatkarīgā kvalitātes kontroles iestāde – Ietekmes novērtējuma padome – ceļ analīzes kvalitāti.

Šajā ziņojumā atzīti nozīmīgie panākumi, ko Komisija sasniegusi pēdējos gados. Revīzijas palāta uzskata, ka Komisijas pieeja pozitīvi izceļas citu ietekmes novērtējuma sistēmu vidū, un tā daudzējādā ziņā ir ES labā prakse.

Pabeigtais audits dod ievērojamu ieguldījumu diskusijā par lietpratīgu regulējumu, tas palīdzētu ES iestādēm un dalībvalstīm turpmāk pilnveidot ietekmes novērtējuma sistēmas. No savas puses Komisija turpinās uzlabot savu Ietekmes novērtējuma sistēmu saskaņā ar Revīzijas palātas ieteikumiem, kā arī turpinās sadarboties ar Parlamentu un Padomi, lai šīm iestādēm palīdzētu īstenot to saistības."

Eiropas Savienības Revīzijas palāta šodien, 2010. gada 28. septembrī, publicēja Komisijas Ietekmes novērtējuma sistēmas visaptverošas revīzijas rezultātus. Revīzijas palātas neatkarīgie eksperti secināja, ka:

  • Komisija ir ieviesusi visaptverošu Ietekmes novērtējuma sistēmu, kas efektīvi sekmē lēmumu pieņemšanas procesu ES iestādēs,

  • lietotāji Eiropas Parlamentā un Padomē uzskata, ka ietekmes novērtējuma ziņojumi palīdz likumdošanas procesā gadījumos, kad tas ir balstīts uz Komisijas priekšlikumiem,

  • 85% no aptaujātajiem lietpratīga regulējuma ekspertiem atzina, ka Komisijas Ietekmes novērtējuma sistēma ir veiksmīgs līdzeklis, lai panāktu lietpratīgāku regulējumu,

  • Ietekmes novērtējums ir kļuvis par Komisijas politikas attīstības pieejas neatņemamu sastāvdaļu; tas ir palīdzējis uzlabot tās iniciatīvu izstrādi,

  • Komisijas sistēma ir ES un pasaules līmeņa labas prakses paraugs pārredzamības un vispusības ziņā, kurā ir ietverta ekonomikas, ietekmes uz vidi un sociālo aspektu analīze.

Komisija līdz 2010. gada augusta beigām ir sagatavojusi 520 ietekmes novērtējumus.

Komisija plāno arī turpmāk uzlabot Ietekmes novērtējuma sistēmu, ņemot vērā Revīzijas palātas ieteikumus. Lai panāktu lielāku pārskatāmību, svarīgi pasākumi jau ir veikti, publicējot tādu iniciatīvu "rīcības plānus", kurām ir liela ietekme, atzīmējot jau veiktās un plānotās analīzes. Tās jau tiek izmantotas, un dalībvalstis tās jau lieto, lai izsekotu Komisijas plāniem. Komisija ir iecerējusi arī panākt progresu attiecībā uz lietpratīga regulējuma pasākumiem. Tādēļ līdzās vēl nepieņemto tiesību aktu ietekmes novērtējumam, tā vēlas arī pievērst uzmanību tādu pasākumu ietekmei, kas uzlabotu jau pieņemtos tiesību aktus. Drīzuma Komisija pieņems paziņojumu par "Lietpratīgu regulējumu" Eiropas Savienībā, kurā tiks aprakstīts, kā turpmāk praksē nodrošināt efektīvāku un iedarbīgāku ES tiesisko regulējumu turpmākajos gados.

Vispārēja informācija

Komisijas Ietekmes novērtējuma (IN) sistēmas mērķis ir sniegt liecības politikas politisku lēmumu pieņemšanas procesā un nodrošināt, ka katras problēmas analīzes procesā tiek ņemti vērā visi attiecīgie stratēģijas varianti. Ietekmes novērtējuma ziņojumi tiek publicēti līdz ar galvenajiem priekšlikumiem, kuros ir izskaidrots pamatojums un liecību avots, uz kuriem tie balstīti. Sistēma tiek pakāpeniski paplašināta, un pašlaik tā aptver visas iniciatīvas, kuru paredzamā ietekme ir ievērojama. Visi IN tagad saņem neatkarīgu kvalitātes pārbaudi, ko veic Ietekmes novērtējuma padome (INP). Visā pasaulē tikai dažu valstu IN sistēmas līdzinās Komisijas sistēmai izvirzīto mērķu vērienīguma un mērogu ziņā. Visi Komisijas ietekmes novērtējumi, kā arī INP viedoklis ir publiski pieejami. Eiropas Savienības Revīzijas palāta 2008. gadā nolēma veikt Komisijas Ietekmes novērtējuma sistēmas revīziju. Tā pārbaudīja, vai ietekmes novērtējumi palīdz lēmumu pieņemšanas procesā ES iestādēs. Revīzija sākās 2008. gada jūnijā, un Revīzijas palāta pārbaudīja vairāk nekā 100 Komisijas ietekmes novērtējumus, kas sagatavoti laikposmā no 2003. līdz 2008. gadam, kā arī aptaujāja 190 personas. Revīzijas palātai atbalstu sniedza padomdevēju grupa un starptautisko ekspertu fokusa grupa lietpratīga regulējuma jautājumos. Eiropas Savienības Revīzijas palātas ziņojums ir pieejams http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm un Komisijas priekšsēdētāja tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm.

Papildu informācija par Ietekmes novērtējumu Komisijā:

http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm.

"Rīcības plāni", kuros minēti Ietekmes novērtējuma plāni vai turpmāko iniciatīvu sākotnējie rezultāti ir pieejami:

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2010_en.htm.


Side Bar