Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1187

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 28 d.

Poveikio vertinimu tobulinamas Komisijos politikos kūrimas. Komisija džiaugiasi palankia Europos Audito Rūmų ataskaita

Komisija šiandien palankiai įvertino Europos Audito Rūmų paskelbtą ataskaitą dėl Komisijos poveikio vertinimo sistemos. Ataskaitoje patvirtinama, kad sistema iš tikrųjų vertinga ES politikos kūrėjams, veiksminga keliant pasiūlymų kokybę ir yra geriausios tarptautinės patirties didinant skaidrumą ir įtvirtinant integruotą požiūrį pavyzdys. Iš audito matyti, kad Komisija turi tinkamas struktūras, kad pasiektų sumanaus reguliavimo darbotvarkės tikslus.

Sumanus reguliavimas – vienas iš Komisijos pagrindinių politinių prioritetų, už kurį tiesiogiai atsakingas Pirmininkas J. M. Barroso. Komisija džiaugiasi Europos Audito Rūmų patvirtinimu, kad Komisijos poveikio vertinimo sistema veiksmingai remiamas sprendimų priėmimas ES institucijose. Ypač džiugu, kad pasiūlyta nepriklausoma kokybės kontrolės institucija – Poveikio vertinimo valdyba – pripažinta analizės kokybės didintoja.

Šioje ataskaitoje pripažįstama didžiulė pastaraisiais metais Komisijos padaryta pažanga. Audito Rūmų nuomone, palyginti su kitomis poveikio vertinimo sistemomis, Komisijos požiūris tinkamas ir kai kuriais aspektais yra gera ES lygmens patirtis.

Audito indėlis svarstant sumanaus reguliavimo klausimą vertingas ir turėtų padėti ES institucijoms ir valstybėms narėms pasistūmėti į priekį šiuo bendros darbotvarkės klausimu. Savo ruožtu, atsižvelgdama į Audito Rūmų rekomendacijas, Komisija toliau tobulins poveikio vertinimo sistemą ir toliau bendradarbiaus su Parlamentu ir Taryba, padėdama jiems laikytis savo įsipareigojimų.

Šiandien, 2010 m. rugsėjo 28 d., Europos Audito Rūmai paskelbė išsamaus Komisijos poveikio vertinimo sistemos audito rezultatus. Nepriklausomi Audito Rūmų ekspertai nustatė, kad:

  • Komisija įdiegė visapusišką poveikio vertinimo sistemą, kuria veiksmingai remiamas sprendimų priėmimas ES institucijose;

  • Europos Parlamento ir Tarybos naudotojų nuomone, poveikio vertinimo ataskaitos padeda priimti teisės aktus pagal Komisijos pasiūlymus;

  • 85 proc. apklaustų geresnio reglamentavimo ekspertų nuomone, Komisijos poveikio vertinimo sistema veiksmingai siekiama geresnio reglamentavimo;

  • poveikio vertinimas tapo neatskiriama Komisijos požiūrio į politikos kūrimą dalimi ir padėjo jai patobulinti iniciatyvų projektus;

  • Komisijos sistemos skaidrumas ir išsamumas yra ES ir tarptautinės gerosios patirties pavyzdys, nes sistema integruojama poveikio ekonomikai, aplinkai bei socialinio poveikio analizė.

Iki 2010 m. rugpjūčio mėn. pabaigos Komisija poveikį vertino 520 kartų.

Audito Rūmų rekomendacijos paskatino Komisiją toliau tobulinti savo poveikio vertinimo sistemą. Paskelbus visų didelį poveikį turėsiančių iniciatyvų tvarkaraštį ir išdėsčius, kokia analizė jau atlikta, o kokia planuojama, jau žengtas svarbus žingsnis siekiant dar didesnio skaidrumo. Tokiu tvarkaraščiu jau naudojamasi, o valstybės narės jį naudoja, kad sužinotų Komisijos planus. Komisija taip pat ketina vykdyti kitą sumanaus reguliavimo veiklą, be būsimų teisės aktų poveikio vertinimo atsižvelgdama į vertinimus, skirtus esamai sistemai patobulinti. Greitai Komisija priims sumaus reguliavimo Europos Sąjungoje komunikatą ir išdėstys, kaip ji per ateinančius metus praktiškai užtikrins didelį ES reguliavimo sistemos veiksmingumą ir efektyvumą.

Pagrindiniai faktai

Komisijos poveikio vertinimo sistemos tikslas – pateikti politiniam sprendimų priėmimui reikiamų faktų ir užtikrinti, kad, sprendžiant konkrečią problemą, būtų apsvarstytos visos svarbios politikos pasirinkimo galimybės. Poveikio vertinimo ataskaitos skelbiamos kartu su pagrindiniais pasiūlymais, siekiant juos pagrįsti ir pateikti su jais susijusių faktų. Sistema buvo palaipsniui plėtojama ir dabar apima visas iniciatyvas, kurių numanomas poveikis didelis. Dabar Poveikio vertinimo valdyba atlieka nepriklausomą visų poveikio vertinimo ataskaitų patikrinimą. Pasaulyje tik nedaugelis nacionalinių poveikio vertinimo sistemų yra tokio paties plataus užmojo ir masto kaip Komisijos sistema. Visas Komisijos poveikio vertinimas kartu su Poveikio vertinimo valdybos nuomone yra viešas. 2008 m. Europos Audito Rūmai nusprendė atlikti Komisijos poveikio vertinimo sistemos auditą. Analizuota, ar poveikio vertinimu remiamas sprendimų priėmimas ES institucijose. Auditas pradėtas 2008 m. birželio mėn., Audito Rūmai išnagrinėjo daugiau negu 100 2003–2008 m. Komisijos atlikto poveikio vertinimo atvejų ir apklausė beveik 190 žmonių. Audito Rūmams padėjo patariamoji grupė ir tikslinė geriausių geresnio reglamentavimo tarptautinių ekspertų grupė. Europos Audito Rūmų ataskaita pateikiama http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm

ir Pirmininko interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm.

Daugiau informacijos apie poveikio vertinimą Komisijoje:

http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm.

Tvarkaraščiai, kuriuose išdėstomi poveikio vertinimo planai arba būsimų iniciatyvų išvadų metmenys:

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2010_en.htm.


Side Bar