Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1187

Bryssel 28.9.2010

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen mukaan vaikutustenarvioinnit parantavat komission päätöksentekoa

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisi tänään kertomuksensa komission vaikutustenarviointijärjestelmästä. Kertomuksessa vahvistetaan, että järjestelmällä on EU:n päätöksenteossa todellista merkitystä, koska se parantaa tehokkaasti ehdotusten laatua ja edustaa kansainvälistä parasta käytäntöä avoimuudessa ja yhdennetyssä lähestymistavassaan. Tarkastus osoittaa, että komissiolla on käytössään oikeat rakenteet järkevää sääntelyä koskevan toimintaohjelmansa toteuttamiseksi.

Järkevä sääntely on yksi komission tärkeimmistä poliittisista painopistealueista, ja se kuuluu suoraan puheenjohtaja Barroson välittömään vastuualueeseen. Komissio pitää ilahduttavana, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin katsoo komission vaikutustenarviointijärjestelmän olevan tehokas tuki päätöksenteolle EU:n toimielimissä. Komissio on erityisen tyytyväinen siitä, että sen esittämän riippumattoman laadunvalvontaelimen eli vaikutustenarviointilautakunnan on todettu parantavan analyysin laatua.

Kyseisessä kertomuksessa tunnustetaan komission viime vuosina saavuttama valtava edistys. Tilintarkastustuomioistuimen mukaan komission lähestymistapa kestää vertailun muiden vaikutustenarviointijärjestelmien kanssa ja on monelta kannalta katsottuna hyvä käytäntö EU:ssa.

Tarkastus edistää merkittävästi järkevästä sääntelystä käytävää keskustelua, ja sen avulla EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot voivat edistyä yhteisen toimintaohjelman toteuttamisessa. Komissio jatkaa omalta osaltaan vaikutustenarviointijärjestelmänsä parantamista tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti ja tekee edelleen yhteistyötä parlamentin ja neuvoston kanssa tukeakseen niitä niiden sitoumusten täyttämisessä.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisi tänään 28. syyskuuta 2010 komission vaikutustenarviointijärjestelmää koskevan kattavan tarkastuksen tulokset. Tilintarkastustuomioistuimen riippumattomat asiantuntijat ovat todenneet, että

  • komissio on ottanut käyttöön kattavan vaikutustenarviointijärjestelmän, jolla on tuettu tehokkaasti päätöksentekoa EU:n toimielimissä,

  • vaikutustenarviointikertomuksia pidetään Euroopan parlamentissa ja neuvostossa hyödyllisinä annettaessa säädöksiä komission ehdotusten pohjalta,

  • kyselyyn vastanneista paremman sääntelyn asiantuntijoista 85 prosenttia oli samaa mieltä siitä, että vaikutustenarviointijärjestelmä johtaa parempaan sääntelyyn,

  • vaikutustenarvioinnista on tullut keskeinen osa komission politiikan kehittämistä koskevaa lähestymistapaa ja komissio on parantanut sen avulla aloitteidensa suunnittelua,

  • komission järjestelmä edustaa EU:n ja kansainvälisen tason parasta käytäntöä avoimuudessa ja kattavuudessa ja siihen sisältyy taloudellisten ja ympäristöön liittyvien ja yhteiskunnallisten vaikutusten analyysi.

Elokuun 2010 loppuun mennessä komissio oli toteuttanut 520 arviointia.

Komissio aikoo parantaa vaikutustenarviointijärjestelmäänsä edelleen tilintarkastustuomioistuimen suositusten kannustamana. Tärkeä askel kohti vielä parempaa avoimuutta otettiin, kun kaikkien vaikutukseltaan merkittävien aloitteiden osalta julkaistiin etenemissuunnitelmat, joissa selostettiin, mitä analyysejä on jo tehty ja mitä on suunnitteilla. Etenemissuunnitelmat ovat jo käytössä ja jäsenvaltiot seuraavat niiden avulla komission suunnitelmien toteutumista. Komissio aikoo edetä myös muissa järkevää sääntelyä koskevissa toimissa. Tulevan lainsäädännön vaikutustenarvioinnin lisäksi pyritään toteuttamaan arviointeja olemassa olevan lainsäädännön parantamiseksi. Komissio antaa piakkoin tiedonannon järkevästä sääntelystä Euroopan unionissa. Tiedonannossa selostetaan, kuinka komissio voi myös jatkossa varmistaa käytännössä, että EU:n lainsäädäntökehys on tulevina vuosinakin erittäin tehokas.

Tausta

Komission vaikutustenarviointijärjestelmän tarkoitus on antaa tietoja poliittista päätöksentekoa varten ja varmistaa, että kaikkia toimintavaihtoehtoja harkitaan ongelmien ratkaisemiseksi. Vaikutustenarviointikertomuksia julkaistaan tärkeimmistä ehdotuksista ja niissä selitetään ehdotusten perusteet ja taustatiedot. Järjestelmää on laajennettu asteittain ja se kattaa nyt kaikki ne aloitteet, joiden vaikutusten odotetaan olevan merkittäviä. Vaikutustenarviointilautakunta tarkastaa riippumattomasti kaikkien vaikutustenarviointikertomusten laadun. Harva kansallinen vaikutustenarviointijärjestelmä maailmassa on yhtä kunnianhimoinen ja laaja kuin komission järjestelmä. Kaikki komission vaikutustenarvioinnit sekä vaikutustenarviointilautakunnan lausunnot ovat julkisia. Euroopan tilintarkastustuomioistuin päätti vuonna 2008 tarkastaa komission vaikutustenarviointijärjestelmän. Se analysoi, tukevatko vaikutustenarvioinnit päätöksentekoa EU:n toimielimissä. Kesäkuussa 2008 alkaneen tarkastusprosessin aikana tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut yli 100 vuosina 2003–2008 tehtyä komission vaikutustenarviointia ja haastatellut noin 190 ihmistä. Tilintarkastustuomioistuinta avusti neuvoa-antava lautakunta ja paremman sääntelyn johtavien asiantuntijoiden ryhmä. Tilintarkastustuomioistuimen kertomus on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm

ja puheenjohtajan internet-sivulla

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm.

Lisätietoja vaikutustenarvioinnista komissiossa on saatavissa osoitteessa

http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm.

Etenemissuunnitelmat, joissa selostetaan vaikutustenarviointisuunnitelmia tai alustavia havaintoja aloitteista, ovat saatavissa osoitteessa

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2010_en.htm.


Side Bar