Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1187

Brüssel, 28. september 2010

Komisjon tervitab Euroopa Kontrollikoja positiivset hinnangut mõju hindamise süsteemile, mille abil täiustatakse komisjonis poliitika kujundamist

Komisjon tervitas täna Euroopa Kontrollikoja avaldatud aruannet, milles käsitletakse komisjoni mõju hindamise süsteemi. Aruandes kinnitatakse, et mõju hindamise süsteem on ELi poliitika kujundajate jaoks tõeliselt vajalik, aitab parandada ettepanekute kvaliteeti ning esindab läbipaistvuse ja integreerituse rahvusvahelisi parimaid tavasid. Aruandest nähtub, et komisjon on oma aruka reguleerimise kava elluviimiseks loonud õiged struktuurid.

Komisjoni üheks poliitiliseks prioriteediks on arukas reguleerimine, mis kuulub komisjoni presidendi José Manuel Barroso vastutusalasse. Komisjonil on hea meel, et Euroopa Kontrollikoda on kinnitanud, et komisjoni mõju hindamise süsteem toetab tõhusalt otsuste tegemist ELi institutsioonides. Eelkõige on hea meel selle üle, et komisjoni loodud sõltumatu kvaliteedikontrolli organi – mõju hindamise komitee – tööd analüüsi kvaliteedi parandamisel on tunnustatud.

Kontrollikoja aruandes tunnustatakse komisjonis viimastel aastatel tehtud märkimisväärseid edusamme. Kontrollikoja hinnangul on komisjoni mõju hindamise süsteem teiste süsteemidega võrreldes hea ja see vastab mitmes aspektis ELi parimatele tavadele.

Aruanne annab väärtusliku panuse aruka reguleerimise alasesse arutelusse, samuti peaks see aitama ELi institutsioonidel ja liikmesriikidel teha edusamme ühiselt kokkulepitud kava elluviimisel. Kinnitan, et komisjon jätkab oma mõju hindamise süsteemi täiustamist vastavalt kontrollikoja antud soovitustele ning koostööd Euroopa Parlamendi ja nõukoguga, et aidata neil täita oma kohustusi.

Euroopa Kontrollikoda avaldas komisjoni mõju hindamise süsteemi käsitleva ulatusliku auditi tulemused täna, 28. septembril 2010. Kontrollikoja sõltumatud eksperdid jõudsid järgmistele järeldustele:

  • komisjon on kehtestanud ulatusliku mõju hindamise süsteemi, mis toetab tõhusalt otsuste tegemist ELi institutsioonides;

  • Euroopa Parlament ja nõukogu peavad komisjoni ettepanekute aluseks olevaid mõju hindamise aruandeid ettepanekute menetlemisel vajalikuks;

  • küsitletud parema reguleerimise valdkonna ekspertidest 85% olid seisukohal, et komisjoni mõju hindamise süsteem aitab tõhusalt kaasa senisest paremale reguleerimisele;

  • mõju hindamine on muutunud komisjonis poliitika kujundamise oluliseks osaks ja parandanud komisjoni algatuste väljatöötamist;

  • komisjoni läbipaistev ja integreeritud süsteem, milles on ühendatud majandusliku, keskkonnaalase ja sotsiaalse mõju analüüs, esindab nii ELi kui ka rahvusvahelise tasandi parimaid tavasid.

2010. aasta augusti lõpuks oli komisjon teinud 520 mõju hindamist.

Komisjon kavatseb kontrollikoja soovituste alusel oma mõju hindamise süsteemi veelgi täiustada. Läbipaistvuse suurendamiseks on juba võetud oluline meede, st avaldatud kõikide märkimisväärse mõjuga algatuste kohta tegevuskava, milles antakse ülevaade nii tehtud kui ka kavandatud analüüsidest. Sellised tegevuskavad on juba osutunud kasulikuks: näiteks kasutavad liikmesriigid neid komisjoni tegevuse jälgimiseks. Komisjon kavatseb edusamme teha ka muudes aruka reguleerimise alastes aspektides, muu hulgas lisada tulevaste õigusaktide mõju hindamisele uut liiki hindamise, mille abil täiustatakse kehtivaid õigusakte. Komisjon võtab vastu teatise „Arukas reguleerimine Euroopa Liidus”, milles selgitatakse, kuidas komisjon jätkab lähiaastatel praktiliste meetmete abil tõhusa ja tulemusliku ELi reguleeriva raamistiku tagamist.

Taust

Komisjoni mõju hindamise süsteemi eesmärk on pakkuda tõendeid poliitiliste otsuste tegemiseks ja tagada konkreetse probleemi lahendamise korral kõikide asjakohaste poliitikavõimaluste kaalumine. Mõju hindamise aruanded avaldatakse koos oluliste ettepanekutega ning nendes põhjendatakse tehtud ettepanekut ja esitatakse selle aluseks olevad tõendid. Mõju hindamise süsteemi on järk-järgult laiendatud ja praegu hõlmab see kõiki algatusi, mille mõju peetakse märkimisväärseks. Kõikide mõju hindamise aruannete üle teeb sõltumatut kvaliteedikontrolli mõju hindamise komitee. Maailmas on loodud vaid üksikud riiklikud mõju hindamise süsteemid, mille eesmärgid ja ulatus on võrreldavad komisjoni süsteemi eesmärkide ja ulatusega. Kõik komisjoni mõju hindamise aruanded koos mõju hindamise komitee arvamusega on avalikkusele kättesaadavad. Euroopa Kontrollikoda otsustas 2008. aastal auditeerida komisjoni mõju hindamise süsteemi. Kontrollikoda hindas seda, kas mõju hindamised toetavad otsuste tegemist ELi institutsioonides. Auditeerimine algas 2008. aasta juunis ning kontrollikoda analüüsis rohkem kui sadat komisjonis ajavahemikul 2003–2008 tehtud mõju hindamist ja küsitles ligikaudu 190 isikut. Kontrollikoda abistas parema reguleerimise valdkonna juhtivatest rahvusvahelistest ekspertidest koosnev nõuandekomisjon ja töörühm. Euroopa Kontrollikoja aruanne on kättesaadav veebisaidil http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm ja komisjoni presidendi veebisaidil

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm#top.

Täiendav teave komisjonis korraldatava mõju hindamise kohta:

http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm

Tegevuskavad, milles on esitatud mõju hindamise kava, ning tulevaste algatuste esialgsed kavandid:

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2010_en.htm


Side Bar