Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1187

V Bruselu dne 28. září 2010

Systém posouzení dopadů zlepšuje práci Komise při tvorbě politik. Komise vítá kladnou zprávu Evropského účetního dvora.

Komise dnes uvítala zveřejnění zprávy Evropského účetního dvora o systému Komise pro posouzení dopadů. Zpráva potvrzuje, že tento systém má pro pracovníky EU, kteří mají rozhodovací pravomoci, skutečnou hodnotu, účinně zvyšuje kvalitu návrhů a v mezinárodním měřítku představuje osvědčený postup, pokud jde o transparentnost a integrovaný přístup systému. Z auditu vyplývá, že Komise pro provádění inteligentní regulace zavedla vhodné struktury.

Vytvoření inteligentní regulace je jednou z klíčových politických priorit Komise, za kterou má předseda Barosso osobní odpovědnost. Komisi těší, že Evropský účetní dvůr potvrdil, že systém Komise pro posouzení dopadů účinně podporuje instituce EU při přijímání rozhodnutí. A obzvláště Komisi těší, že podle zjištění Účetního dvora zvyšuje Výbor pro posouzení dopadů, nezávislý orgán kontrolující kvalitu, který zavedla, kvalitu rozborů.

Tato zpráva stvrzuje velký pokrok, kterého Komise v minulých letech dosáhla. Podle mínění Účetního dvora si přístup Komise ve srovnání s jinými systémy posouzení dopadů stojí velmi dobře a v rámci EU představuje v mnoha ohledech osvědčený postup.

Tento audit je cenným příspěvkem k diskuzi o inteligentních právních předpisech a měl by pomoci institucím EU a členským státům, aby ohledně této společné agendy pokročily dále. Komise sama bude dál v souladu s doporučeními Účetního dvora pokračovat ve zlepšování svého systému posouzení dopadů a bude i nadále spolupracovat s Parlamentem a Radou s cílem pomoci jim splnit jejich závazky.

Výsledky svého komplexního auditu týkajícího se systému posouzení dopadů vytvořeného Komisí zveřejnil Evropský účetní dvůr dnes, 28. září 2010. Podle zjištění nezávislých odborníků Účetního dvora:

  • zavedla Komise komplexní systém posouzení dopadů, který je účinnou podporou při přijímání rozhodnutí ze strany institucí EU,

  • považují uživatelé v Evropském parlamentu a Radě systém posouzení dopadů za přínosný při vytváření právních předpisů na základě návrhů Komise,

  • souhlasilo 85 % dotázaných odborníků na inteligentní právní předpisy s tím, že systém posouzení dopadů vytvořený Komisí skutečně přispívá ke zlepšování právní úpravy,

  • se stalo posuzování dopadů neodmyslitelnou součástí přístupu Komise k vývoji politik a pomohlo zlepšit proces vytváření iniciativ,

  • představuje systém Komise (s integrovaným vyhodnocením hospodářských, environmentálních a sociálních dopadů), pokud jde o transparentnost a komplexnost, na úrovni EU i v mezinárodním měřítku osvědčený postup.

Do konce srpna 2010 vypracovala Komise 520 posouzení dopadů.

Povzbuzena doporučeními Účetního dvora hodlá Komise svůj systém posouzení dopadů i nadále zlepšovat. V zájmu ještě větší transparentnosti již Komise důležitý krok učinila – pro všechny iniciativy, u kterých lze předpokládat významný dopad, zveřejnila harmonogramy („roadmaps“), ve kterých je uvedeno, jaká vyhodnocení již byla provedena a jaké přezkumy jsou ještě plánovány. Tyto harmonogramy jsou již využívány, členské státy jich využívají, když se v souvislosti s připravovanými návrhy chtějí informovat o úmyslech Komise. Komise hodlá při vytváření inteligentních právních předpisů pokročit ještě dále – usiluje nejen o posouzení dopadů plánovaných právních předpisů, nýbrž se snaží vyhodnotit a zlepšit i předpisy stávající. V nejbližší době přijme Komise sdělení o „inteligentní regulaci“ v Evropské unii, ve kterém konkrétně uvede, jak v příštích letech i nadále zajistí vysoce účinný a efektivní regulační rámec EU.

Souvislosti

Účelem systému Komise pro posouzení dopadů je poskytnout při procesu rozhodování fakta a zajistit, že při řešení daného problému byly zohledněny všechny relevantní možnosti politik. V rámci přijímání významných návrhů jsou zveřejňovány zprávy o posouzení dopadů, které mají za cíl návrhy odůvodnit a seznámit se souvisejícími fakty. Oblast působnosti systému se postupně rozšiřuje, v současnosti se ho využívá v případě všech iniciativ, u kterých se předpokládá, že budou mít významný dopad. Kvalita všech zpráv o posouzení dopadů je nyní nezávisle kontrolována Výborem pro posouzení dopadů (IAB). Podobně ambiciózní systém s obdobným dosahem, jako je systém Komise, má v celosvětovém měřítku pouze několik obdobných národních systémů posouzení dopadů. Všechna posouzení dopadů vypracovaná Komisí včetně stanovisek IAB jsou veřejně dostupná. Evropský účetní dvůr v roce 2008 rozhodl, že přezkoumá systém Komise pro posouzení dopadů. Cílem bylo vyhodnotit, zda systém posouzení dopadů je pro proces přijímání rozhodnutí v institucích EU přínosný. Audit začal v červnu 2008 a Účetní dvůr v jeho rámci přezkoumal více než 100 posouzení dopadů, která vypracovala Komise v letech 2003–2008, a rovněž se v této souvislosti dotázal 190 osob. Účetnímu dvoru byl při přezkumu nápomocen poradní výbor a pracovní skupina složená z mezinárodních odborníků na zlepšování právní úpravy. Zpráva Evropského účetního dvora je k dispozici na

http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm

a na internetových stránkách předsedy Evropské komise:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm.

Více informací o systému posouzení dopadů v Komisi naleznete na internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm

Harmonogramy („roadmaps“), které informují o plánovaných posouzeních dopadů a obsahují předběžná posouzení plánovaných opatření jsou k dispozici na internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2010_en.htm


Side Bar