Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1187

Брюксел, 28 септември 2010 г.

Благодарение на оценките на въздействието Комисията разработва по-добре политиката си. ЕК приветства положителния доклад на Европейската сметна палата.

Комисията приветства днес публикуването на доклад на Европейската сметна палата за системата на оценка на въздействието, прилагана от Комисията. В доклада се потвърждава заключението, че системата носи реална полза за тези, които вземат решенията в ЕС, че ефективно допринася за повишаването на качеството на законодателните предложения и че е сред най-добрите практики на международно равнище с прозрачността си и с интегрирания си подход. Одитът показва, че Комисията е въвела необходимите структури, за да постигне резултати по програмата си за разумно регулиране.

Разумното регулиране е сред основните политически приоритети на Комисията под пряката отговорност на председателя Барозу. Комисията посреща със задоволство потвърждението на Европейската сметна палата, че системата за оценка на въздействието на Комисията помага реално за вземането на решения в институциите на ЕС. Освен това Комисията е особено удовлетворена от признанието, че въведеният от нея независим орган за качествен контрол — Съветът за оценка на въздействието — повишава качеството на анализа.

В доклада се изтъква огромният напредък, постигнат от Комисията през последните години. Палатата смята, че сравнението между подхода на Комисията и други системи за оценка на въздействието е в полза на този подход и че в редица аспекти той представлява добра практика в ЕС.

Одитът е ценен принос към дебата за разумното регулиране и ще помогне на институциите на ЕС и на държавите-членки да осъществят напредък по тази съвместна програма. От своя страна, Комисията ще продължи да подобрява системата си за оценка на въздействието съобразно с препоръките на Палатата и ще продължи да работи с Парламента и Съвета, за да им помогне да изпълнят ангажиментите си.

Днес, 28 септември 2010 г., Европейската сметна палата публикува резултатите от цялостния си одит на системата на Комисията за оценка на въздействието. Независимите експерти на Палатата констатираха, че:

  • Комисията е въвела цялостна система за оценка на въздействието, чрез която се подпомага ефективно вземането на решения в институциите на ЕС;

  • законодателите в Европейския парламент и в Съвета намират за полезни докладите за оценка на въздействието, когато изработват закони въз основа на предложенията на Комисията;

  • 85 % от анкетираните експерти в областта на доброто регулиране са съгласни, че системата на оценка на въздействието на Комисията води реално до по-добро регулиране;

  • оценката на въздействието се е превърнала в неразделна част от подхода на Комисията за разработване на политиките и е спомогнала за подобряване на замисъла на инициативите на Комисията;

  • с прозрачността си и с цялостния си характер, с интегрирания си анализ на икономическото, екологичното и социалното въздействие системата на Комисията е сред най-добрите практики в ЕС и в света.

До края на август 2010 г. Комисията е провела 520 оценки на въздействието.

Насърчена от препоръките на Палатата, Комисията възнамерява да подобри още системата си за оценка на въздействието. Вече е направена важна стъпка към още по-голяма прозрачност с публикуването на „пътни карти“ за всички инициативи със значително въздействие, като в тях се описва извършеният вече анализ и това, което е планирано. Тези пътни карти вече се използват и държавите-членки си служат с тях, за да следят плановете на Комисията. Комисията възнамерява също да осъществи напредък и по други дейности за разумно регулиране, като освен оценки на въздействието на бъдещи закони ще извършва оценки за подобряване на съществуващото законодателство. Скоро Комисията ще приеме съобщение за разумното регулиране в Европейския съюз, в което ще се очертае начинът и практическите аспекти, чрез които ще продължи през идните години да гарантира високата ефективност на регулаторната рамка на ЕС.

Контекст

Целта на системата за оценка на въздействието (ОВ) на Комисията е да се предоставят данни, които да послужат в процеса на вземане на политически решения, и да се гарантира, че за решаването на даден проблем се вземат предвид всички възможни варианти на политиката. Докладите за оценка на въздействието съпътстват важни предложения, за да пояснят обосновката им и фактологическата основа, която ги обуславя. Системата бе постепенно разширена и сега обхваща всички инициативи, за които се очаква да имат значително отражение. Съветът за оценка на въздействието (СОВ) сега извършва независима качествена оценка на всички доклади за ОВ. Само няколко национални системи за ОВ в света са толкова амбициозни и всеобхватни, колкото системата на Комисията. Всички оценки на въздействието на Комисията заедно със становищата на СОВ са публично достъпни. През 2008 г. Европейската сметна палата реши да извърши одит на системата за оценка на въздействието на Комисията. Палатата проучи въпроса дали оценките на въздействието подпомагат вземането на решения в институциите на ЕС. Одитният процес започна през юни 2008 г. Палатата проучи над 100 оценки на въздействието на Комисията, извършени между 2003 и 2008 г., и проведе събеседвания с около 190 души. Палатата бе подпомагана от консултативен съвет и от целева група от водещи международни експерти по по-добро регулиране. Докладът на Европейската сметна палата е поместен на следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm

и на уебсайта на председателя на Комисията:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm.

Повече информация за оценката на въздействието в Комисията:

http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm.

На следния уебсайт можете да намерите „пътни карти“, в които се очертават планове за оценки на въздействието или предварителни констатации за бъдещи инициативи:

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2010_en.htm.


Side Bar