Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1185

V Bruseli 28. septembra 2010

Digitálna agenda: veľké spoločnosti v oblasti IKT sa pripájajú k iniciatíve Európskej komisie na zníženie spotreby elektrickej energie

Zariadenia a služby týkajúce sa informačných a komunikačných technológií (IKT) spotrebujú viac ako 8 % elektrickej energie v EÚ a vyprodukujú približne 4 % jej emisií CO2. Tieto hodnoty by sa mohli do roku 2020 zdvojnásobiť. S cieľom zvrátiť tento trend Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (SVC) spravuje dobrovoľné kódexy správania pre spoločnosti v oblasti IKT. Dnes na podujatí „ICT 2010-Digitally Driven“ v Bruseli súhlasilo ďalších 16 firiem pôsobiacich v oblasti IKT so znižovaním spotreby elektrickej energie svojich širokopásmových zariadení a dátových centier. Ich spotreba elektrickej energie by sa tak mala v mnohých prípadoch znížiť o 50 %. Hoci je uplatňovanie kódexov správania dobrovoľné, 36 najväčších európskych spoločností v oblasti IKT ich uplatňuje už od roku 2007. Cieľom digitálnej agendy pre Európu, ktorú prijala Komisia v máji 2010 (IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200), je zaistiť, aby sektor IKT zohrával vedúcu úlohu pri znižovaní emisií skleníkových plynov.

Komisárka Máire Geoghegan-Quinnová vyhlásila: „Úspech týchto kódexov správania ukazuje, že toto odvetvie uznalo využívanie inovácií na zvyšovanie energetickej efektívnosti za svoju obchodnú, hospodársku a environmentálnu prioritu. Je to dobrým príkladom toho, ako SVC v zákulisí prispieva k podpore realizácie stratégie Európa 2020.“

Podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu Neelie Kroesová uviedla: „Uplatňovaním týchto dvoch kódexov správania sa výrazne zníži spotreba elektrickej energie EÚ a mohlo by sa ušetriť 4,5 miliardy EUR ročne. Vítam toto úsilie v záujme budovania udržateľnejšej budúcnosti.“

Kódex správania týkajúci sa širokopásmových zariadení

Širokopásmové zariadenia predstavujú približne 15 % celkovej spotreby energie sektora IKT alebo asi 47 TWh v roku 2010 v EÚ.

Desať spoločností (telekomunikační operátori, ako aj výrobcovia) už podpísalo tento kódex správania, ktorý sa vzťahuje na približne 25 miliónov širokopásmových vedení v EÚ (27 %). Podpisom kódexu desiatimi novými spoločnosťami sa ich počet v EÚ zvýši na 65 miliónov (72 %), ku ktorým sa pridá ďalších 10 miliónov z Nórska, Švajčiarska a Turecka.

Kódex správania týkajúci sa širokopásmových zariadení existuje od roku 2007 a stanovuje maximálnu spotrebu elektrickej energie (v priestoroch spotrebiteľov a napájacích staniciach telekomunikačných operátorov) pre mnoho rôznych druhov zariadení, napr. modemy, prepínače, smerovače a bytové sieťové priechody (home gateways). Úspory energie sa dosahujú prostredníctvom povinného používania najlepších dostupných komponentov s nízkou spotrebou energie, pričom sa zabezpečuje, aby mali všetci európski občania do roku 2020 prístup k rýchlemu a ultra rýchlemu širokopásmovému pripojeniu.

Kódex správania týkajúci sa dátových centier

Dátové centrá predstavujú približne 18 % spotreby energie sektora IKT a očakáva sa, že zaznamenajú najrýchlejší rast spomedzi všetkých IKT. V rámci Európy dosahuje ich spotreba 56 TWh elektrickej energie ročne. Dátové centrá zahŕňajú všetky budovy a zariadenia, v ktorých sa nachádzajú podnikové servery a súvisiace zariadenia na komunikáciu s nimi s cieľom poskytovať niektorú z foriem dátových služieb.

Dnes podpíše tento kódex šesť nových spoločností a pridajú sa k 26 účastníkom (so 42 dátovými centrami), ktorí ho už podpísali. Existuje viac ako 100 podporovateľov. Ide o spoločnosti, ktoré sa venujú vývoju produktov, riešení a programov umožňujúcich majiteľom a prevádzkovateľom dátových centier dosahovať ciele kódexu správania.

Cieľom tohto kódexu správania, zavedeného v októbri 2008, je zabrániť neaktuálnym postupom projektovania produktov, ktoré vedú k vysokej spotrebe elektrickej energie. V roku 2010 bol doplnený súborom odporúčaní najlepších postupov týkajúcich sa projektovania, nákupu a prevádzky v oblastiach, akými je softvér, architektúra IT a infraštruktúra IT. Napríklad čo sa týka efektívneho riadenia environmentálnych podmienok, má sa používať chladenie procesorov serverov presne na mieste, kde je potrebné, a má sa zamedzovať nadmernému chladeniu.

Kódex by mal prispieť aj k zabezpečeniu toho, že prevádzkovatelia dátových centier budú poznať environmentálne a infraštrukturálne výhody, ktoré prináša zvyšovanie energetickej efektívnosti ich zariadení. Je to v súlade s ďalším kľúčovým cieľom digitálnej agendy: zabezpečiť, aby sektor IKT zohrával vedúcu úlohu pri podávaní správ o emisiách skleníkových plynov, a prijať do roku 2011 spoločnú metodiku, ktorá pomôže ostatným energeticky náročným sektorom nasledovať jeho príklad.

ICT4EE (IKT pre energetickú efektívnosť)

Zatiaľ čo sa kódexy správania venujú výzve energetickej efektívnosti z hľadiska širokopásmového pripojenia a dátových centier, predmetom fóra ICT4EE je celková energetická a uhlíková stopa tohto sektora. Toto fórum zriadili zástupcovia priemyslu IKT potom, ako Európska komisia v roku 2009 vydala odporúčanie o uľahčení prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo založené na IKT (pozri IP/09/1498) Cieľom činnosti tohto fóra je tvorba metodík jednotného merania spotreby energie a množstva emisií CO2 tohto sektora a kvantitatívneho vyjadrenia výhod, ktoré prinášajú riešenia v oblasti IKT iným sektorom, napr. stavebníctvu, doprave atď.

Kontext

Kódexy správania sú platformou spájajúcou európske zainteresované strany s cieľom diskutovať o dobrovoľných opatreniach na zvyšovanie energetickej efektívnosti a dohodnúť sa na nich. Okrem dvoch kódexov, ktoré už boli uvedené, boli vypracované ďalšie tri kódexy týkajúce sa služieb digitálneho televízneho vysielania, efektívnosti externých zdrojov napájania elektrickou energiou a zdrojov neprerušiteľného napájania striedavým prúdom.

Spravuje a vytvára ich Spoločné výskumné centrum Európskej komisie a ich hlavným cieľom je informovať a stimulovať priemysel IKT v záujme znižovania spotreby energie nákladovo efektívnym spôsobom bez toho, aby bola ohrozená hlavná funkcia budov alebo zariadení.

Jednotlivé spoločnosti sa podpisom kódexov správania dobrovoľne zaväzujú znížiť svoju spotrebu energie o schválené množstvo podľa vopred stanoveného harmonogramu prostredníctvom uplatňovania najlepších postupov.

Ďalšie informácie

Kódexy správania a dodatočné informácie:

http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative_main.htm

GeSI (Global e-Sustainability Initiative) – Celosvetová iniciatíva pre elektronickú udržateľnosť:

http://www.gesi.org/

IKT pre energetickú efektívnosť:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/ict_sector/index_en.htm

ANNEX: List of companies participating in the Codes of Conduct

DATA CENTRES

New signees:

Belgacom

France Telecom-Orange

TDC Services

Telecom Italia

Telefonica

Turk Telekom

Signees:

A1 Telekom Austria AG

Bracknell Forest Borough Council

British Telecommunications plc

Business & Decision

Bytesnet BV

EvoSwitch Netherlands B.V.

FUJITSU Services

Hewlett-Packard

IBM Deutschland Business Services GmbH

IBM United Kingdom Limited

INTEL

LAMDA Hellix S.A.

Memset Ltd. Corporate level

Microsoft Corporation

Onyx Group Limited

Petroleum Geo-Services (PGS)

Reed Specialist Recruitment

TCN Telehousing

TelecityGroup CoC

The UK Grid Network Ltd

Thomson Reuters

TISSAT S.A.

UK Meteorological Office

VCD Infra Solutions

Vodafone Group Service GmbH

Bull SAS

BROADBAND

New signees:

A1 Telekom Austria AG

Belgacom

British Telecom

KPN

France Telecom-Orange

OTE

Portugal Telecom

Telefonica

Telenor

Turk Telekom

Signees:

Alcatel-Lucent

CISCO

Deutsche Telekom

Huawei Technologies

Nokia Siemens Networks

Swisscom

TDC Services

Telecom Italia

Telia Sonera

Technicolor


Side Bar