Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1185

Brüssel, 28. september 2010

Digitaalareng: peamised info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ettevõtjad ühinevad Euroopa Komisjoni algatusega vähendada elektrienergia tarbimist

ELis kasutavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) seadmed ja teenused rohkem kui 8% elektrienergiast ning toodavad ligikaudu 4% CO2 heitkogustest. Need näitajad võivad 2020. aastaks kahekordistuda. Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus haldab IKT ettevõtjatele suunatud ja vabatahtlikkusel põhinevaid toimimisjuhendeid, et seda suundumust muuta. Üritusel „ICT 2010 – Digitally Driven” Brüsselis nõustusid täna veel 16 IKT ettevõtjat vähendama oma lairibaühenduse seadmete ja andmekeskuste elektrienergia tarbimist. Mitmel juhul peaks tänu sellele nende elektrienergia tarbimine vähenema 50%. Kuigi see on vabatahtlik meede, kohaldavad toimimisjuhendeid juba 36 Euroopa suurimat IKT ettevõtjat. 2010. aasta mais komisjonis vastu võetud Euroopa digitaalse tegevuskavaga (IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200) tahetakse tagada, et IKT sektor võtab juhtrolli kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel.

Volinik Máire Geoghegan-Quinn ütles: „Nende toimimisjuhendite edu näitab valdkonna nõustumist, et innovatsioon energiatõhususe suurendamiseks on kaubanduslik, majanduslik ja keskkonnaalane prioriteet. See on hea näide Teadusuuringute Ühiskeskuse kulissidetagusest tööst Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide toetamiseks.”

Euroopa Komisjoni asepresident digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Nende kahe toimimisjuhendi rakendamisega vähendatakse märgatavalt ELi elektrienergia tarbimist ning sellega võidakse säästa 4,5 miljardit eurot aastas. Mul on heameel säästvama tuleviku suunas tehtud töö üle.”

Lairibaühenduse seadmeid käsitlev toimimisjuhend

Lairibaühenduse seadmete elektrienergia tarbimine moodustab 2010. aastal ELis ligikaudu 15% IKT sektori kogutarbimisest ehk ligikaudu 47 TWh.

Kümme ettevõtjat (nii telekommunikatsioonivõrgu operaatorid kui ka tootjad) on selle toimimisjuhendi juba allkirjastanud ning see hõlmab ligikaudu 25 miljonit lairibaühendust ELis (27%). Kümne uue ettevõtja liitumisel suureneb hõlmatus 65 miljoni ühenduseni ELis (72%) ja lisaks sellele on veel 10 miljonit ühendust Norras, Šveitsis ja Türgis.

Lairibaühenduse seadmete toimimisjuhend on olemas alates 2007. aastast ning selles sätestatakse maksimaalse energiatarbimise piirmäärad (tarbijate valduses ja telekommunikatsiooni operaatorite alajaamades) eri liike seadmete puhul, nagu näiteks modemid, võrgujagajad, ruuterid ja võrguväravad. Energiasääst saavutatakse tänu kohustuslikule parimate kättesaadavate vähese energiatarbimisega komponentide kasutamisele, tagades samas, et Euroopa digitaalse tegevuskava alusel on kiire ja ülikiire lairibaühendus 2020. aastaks kättesaadav kõigile Euroopa kodanikele.

Andmekeskusi käsitlev toimimisjuhend

Andmekeskuste energiatarbimine moodustab umbes 18% IKT sektori energiatarbimisest ning eeldatavasti tõuseb see kiiremini kui muudes IKT alavaldkondades. Euroopas tarbivad andmekeskused elektrienergiat ligikaudu 56 TWh aastas. Andmekeskused hõlmavad kõiki hooneid ja rajatisi, milles asuvad ettevõtja serverid ja serveri sideseadmed teatavat liiki andmeteenuse osutamiseks.

Täna allkirjastavad toimimisjuhendi kuus uut ettevõtjat, kes lisanduvad juba registreerunud 26 osalejale (kellel on 42 andmekeskust). Toetajaid on üle 100: ettevõtjad, kes arendavad tooteid, töötavad välja lahendusi ja programme, mis võimaldavad andmekeskuste omanikel ja operaatoritel saavutada toimimisjuhendis seatud eesmärke.

2008. aasta oktoobris kehtestatud toimimisjuhendi eesmärk on vältida iganenud kavandamistavasid, millega kaasneb ebatõhus energiatarbimine. 2010. aastal täiendati toimimisjuhendit mitme soovitusega parimate tavade kohta, milles käsitleti kavandamist, ostmist ja kasutamist sellistes valdkondades nagu tarkvara, IT-struktuur ja IT-infrastruktuur. Näiteks keskkonnatingimuste tõhusaks haldamiseks tuleks suunata jahutus täpselt sinna, kus seda serveri keskprotsessoritel on vaja, ning vältida ülejahutamist.

Juhend peaks aitama ka tagada, et andmekeskuse operaatorid on teadlikud rahalistest, keskkonnaalastest ja infrastruktuuriga seotud hüvedest, mis kaasnevad rajatiste energiatõhususe parandamisega. See on kooskõlas digitaalarengu teise peamise eesmärgiga: tagada, et IKT sektor võtab juhtrolli kasvuhoonegaaside heitkogustest teatamisel, võtab 2011. aastaks vastu ühised meetodid ja on eeskujuks teistele energiamahukatele sektoritele.

ICT4EE

Toimimisjuhendites käsitletakse energiatõhususe küsimust seoses lairibaühenduse ja andmekeskustega, kuid ICT4EE foorum tegeleb IKT sektori üldise energia- ja CO2 jalajäljega. Selle lõi IKT sektor pärast Euroopa Komisjoni 2009. aasta soovitust hõlbustada üleminekut IKT-põhisele vähem CO2-heiteid tekitavale majandusele (vt IP/09/1498). Foorumi ülesanne on töötada välja meetodid, millega kooskõlastatult mõõta sektori energiatõhusust ja CO2-heidet ning kvantifitseerida hüved, mida IKT lahendustest saavad muud sektorid, nagu näiteks hooned, transport jne.

Taust

Toimimisjuhendid on platvorm, mis toob kokku Euroopa sidusrühmad, et arutada ja leppida kokku vabatahtlikes meetmetes, mis suurendavad energiatõhusust. Lisaks kahele juba nimetatud toimimisjuhendile on loodud veel kolm juhendit, milles käsitletakse digitaaltelevisiooniteenuseid, väliste toiteallikate tõhusust ning vahelduvvoolu puhvertoitesüsteeme.

Juhendeid koostab ja haldab Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus. Juhendite peamine eesmärk on teavitada ja soodustada IKT valdkonda vähendama energia tarbimist kulutõhusal viisil ilma, et see takistaks rajatise või seadme toimimist.

Toimimisjuhendite allkirjastamisega võtavad üksikud ettevõtjad vabatahtlikult endale kohustuse vähendada energiatarbimist kokkulepitud mahus ja kindlaksmääratud ajakava raames, rakendades parimaid tavasid.

Täiendav teave

Toimimisjuhendid ja lisateave:

http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative_main.htm

GeSI – Global e-Sustainability Initiative:

http://www.gesi.org/

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia energiatõhususe parandamiseks:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/ict_sector/index_en.htm

ANNEX: List of companies participating in the Codes of Conduct

DATA CENTRES

New signees:

Belgacom

France Telecom-Orange

TDC Services

Telecom Italia

Telefonica

Turk Telekom

Signees:

A1 Telekom Austria AG

Bracknell Forest Borough Council

British Telecommunications plc

Business & Decision

Bytesnet BV

EvoSwitch Netherlands B.V.

FUJITSU Services

Hewlett-Packard

IBM Deutschland Business Services GmbH

IBM United Kingdom Limited

INTEL

LAMDA Hellix S.A.

Memset Ltd. Corporate level

Microsoft Corporation

Onyx Group Limited

Petroleum Geo-Services (PGS)

Reed Specialist Recruitment

TCN Telehousing

TelecityGroup CoC

The UK Grid Network Ltd

Thomson Reuters

TISSAT S.A.

UK Meteorological Office

VCD Infra Solutions

Vodafone Group Service GmbH

Bull SAS

BROADBAND

New signees:

A1 Telekom Austria AG

Belgacom

British Telecom

KPN

France Telecom-Orange

OTE

Portugal Telecom

Telefonica

Telenor

Turk Telekom

Signees:

Alcatel-Lucent

CISCO

Deutsche Telekom

Huawei Technologies

Nokia Siemens Networks

Swisscom

TDC Services

Telecom Italia

Telia Sonera

Technicolor


Side Bar