Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1185

Bρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Ψηφιακό θεματολόγιο: μείζονες εταιρίες ΤΠΕ συμμετέχουν στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού

Ο εξοπλισμός και οι υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών & επικοινωνιών (ΤΠΕ) καταναλώνουν ποσοστό πάνω από 8% της ηλεκτρικής ισχύος στην ΕΕ, παράγουν δε περίπου το 4% των εκπομπών της σε CO2. Οι αριθμητικές αυτές τιμές μπορεί να έχουν διπλασιαστεί το έτος 2020. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαχειρίζεται προαιρετικούς δεοντολογικούς κώδικες για τις εταιρίες ΤΠΕ με σκοπό την αναστροφή αυτών των τάσεων. Στην εκδήλωση «ΤΠΕ 2010-Ψηφιακή Κινητήρια Δύναμη» σήμερα στις Βρυξέλλες, 16 επιπλέον εταιρίες ΤΠΕ συμφώνησαν να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρισμού στον ευρυζωνικό εξοπλισμό τους και στα αντίστοιχα κέντρα δεδομένων. Έτσι αναμένεται να μειωθεί η ηλεκτρική τους κατανάλωση, σε πολλές περιπτώσεις κατά 50%. Μολονότι πρόκειται για προαιρετικό μέτρο, 36 από τις μεγαλύτερες εταιρίες ΤΠΕ της Ευρώπης ήδη εφαρμόζουν τον δεοντολογικό κώδικα. Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Μάιο 2010, (IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200) επιδιώκει να εξσφαλίσει κορυφαίο ρόλο για τον κλάδο ΤΠΕ στην πορεία μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Η επίτροπος κα Máire Geoghegan-Quinn δήλωσε τα εξής: «Η επιτυχία των εν λόγω κωδίκων δεοντολογίας δείχνει ότι ο κλάδος αναγνωρίζει τη χρήση καινοτομίας στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ως εμπορική, οικονομική και περιβαλοντική προτεραιότητα. Πρόκειται για καλό παράδειγμα της αθόρυβης δραστηριότητας του ΚΚΕρ. σε υποστήριξη της στρατηγικής Ευρώπη 2020

Η αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Neelie Kroes δήλωσε τα εξής: «Η υλοποίηση των δύο αυτών δεοντολογικών κωδίκων θα μειώσει σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρισμού στην ΕΕ και θα μπορούσε να εξοικονομήσει 4,5 δις ευρώ ετησίως. Χαιρετίζω την εργασία αυτή για ένα πιο αειφόρο μέλλον

Δεοντολογικός κώδικας για τον ευρυζωνικό εξοπλισμό

Ο ευρυζωνικός εξοπλισμός αντιπροσωπεύει ποσοστό περίπου 15% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του κλάδου ΤΠΕ, ή περί τα 47 TWh το 2010 στην ΕΕ.

Δέκα εταιρίες (τόσο επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων όσο και κατασκευαστές) έχουν ήδη προσυπογράψει τον ανωτέρω δεοντολογικό κώδικα που αφορά περίπου 25 εκατομμύρια ευρυζωνικές γραμμές στην ΕΕ (ποσοστό 27%). Με την υπογραφή του από 10 νέες εταιρίες, η κάλυψη αυξάνεται σε 65 εκατομμύρια γραμμές στην ΕΕ (ποσοστό 72%), με 10 εκατομμύρια ακόμη στη Νορβηγία, στην Ελβετία και την Τουρκία.

Ο δεοντολογικός κώδικας για τον ευρυζωνικό εξοπλισμό υφίσταται από το 2007 και τάσσει ανώτατα όρια κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (στους χώρους των καταναλωτών και τους υποσταθμούς φορέων εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων) για πολλά διαφορετικά είδη εξοπλισμού, όπως διαποδιαμορφωτές, διακόπτες, δρομολογητές και οικιακές πύλες. Πρόκειται να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της υποχρεωτικής χρήσης των βέλτιστων διαθέσιμων δομοστοιχείων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ παράλληλα υπάρχει μέριμνα προσφοράς συνδέσεων ταχέος και υπερταχέος ευρυζωνικού διαδικτύου σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες μέχρι το έτος 2020, στο πλαίσιο του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη.

Δεοντολογικός κώδικας για τα κέντρα δεδομένων

Τα κέντρα δεδομένων αντιπροσωπεύουν το 18% της ενεργειακής κατανάλωσης του κλάδου ΤΠΕ και αναμένεται ταχύτερη αύξησή τους από οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία ΤΠΕ. Σε ολόκληρη την Ευρώπη καταναλώνουν περί τα 56 TWh ηλεκτρισμού κάθε χρόνο. Τα κέντρα δεδομένων περιλαμβάνουν τα πάσης φύσεως κτίρια και μονάδες που περιέχουν εξυπηρετητές επιχειρήσεων και συναφή επικοινωνιακό εξοπλισμό μέσω εξυπηρετητών για την παροχή κάποιας μορφής υπηρεσιών δεδομένων.

Σήμερα θα προσυπογράψουν τον κώδικα 6 νέες εταιρίες, οι οποίες προστίθενται στις 26 που συμμετέχουν ήδη (με 42 κέντρα δεδομένων) και είναι καταχωρισμένες. Υπάρχουν πάνω από 100 εταιρίες που υποστηρίζουν τον μηχανισμό: εταιρίες που αναπτύσσουν προϊόντα, λύσεις και προγράμματα με τα οποία καθίσταται δυνατό σε ιδιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων να καλύπτουν τους στόχους του δεοντολογικού κώδικα.

Ο υπόψη δεοντολογικός κώδικας, που εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο 2008, στοχεύει στην αποφυγή απαρχαιωμένων πρακτικών σχεδιασμού οι οποίες συνεπάγονται μειωμένη απόδοση στην ηλεκτρική κατανάλωση. Το 2010 ο κώδικας συμπληρώθηκε από σειρά συστάσεων βέλτιστης πρακτικής σχετικά με τον σχεδιασμό, την αγορά και τη λειτουργία πεδίων όπως το λογισμικό, η αρχιτεκτονική ΤΠ και η υποδομή ΤΠ. Για παράδειγμα, σχετικά με την αποδοτική διαχείριση περιβαλλοντικών συνθηκών, την παροχή ψύξης εκεί ακριβώς που χρειάζεται στις κεντρικές μονάδες επεξεργασίας των εξυπηρετητών, αποφεύγοντας υπέρμετρη ψύξη.

Αναμένεται ότι ο κώδικας θα συμβάλει επίσης να συνειδητοποιήσουν οι φορείς εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και περί την υποδομή οφέλη που θα προκύψουν από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των μονάδων τους. Αυτό συμβαδίζει με έναν ακόμη καίριο στόχο του ψηφιακού θεματολογίου: μέριμνα ώστε ο κλάδος ΤΠΕ να πρωτοστατεί στην αναφορά των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων και, έως το 2011, υιοθέτηση κοινής μεθοδολογίας, χαράζοντας το δρόμο για να ακολουθήσουν και άλλοι ενεργοβόροι κλάδοι.

ICT4EE (φόρουμ ΤΠΕ για την ενεργειακή απόδοση)

Ενώ οι δεοντολογικοί κώδικες πραγματεύονται το πρόβλημα της ενεργειακής απόδοσης όσον αφορά την ευρυζωνικότητα και τα κέντρα δεδομένων, το φόρουμ ICT4EE εξετάζει τα συνολικά ενεργειακά και ανθρακούχα αποτυπώματα του κλάδου. Το φόρουμ συγκροτήθηκε από τον κλάδο των ΤΠΕ έπειτα από τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2009 για τη διευκόλυνση της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που θα βασίζεται στις ΤΠΕ (βλ. IP/09/1498). Το φόρουμ καταβάλλει προσπάθειες για την ανάπτυξη μεθόδων με τις οποίες θα μετρούνται με ενιαίο τρόπο οι επιδόσεις του κλάδου στην ενέργεια και τις ανθρακούχες εκπομπές και ποσοτικοποιούνται τα οφέλη που οι λύσεις ΤΠΕ αποφέρουν σε άλλους κλάδους όπως ο οικοδομές, οι μεταφορές κ.ο.κ.

Ιστορικό

Οι δεοντολογικοί κώδικες παρέχουν πεδίο συνάντησης των ευρωπαίων εμπλεκόμενων συντελεστών για να εξετάσουν και να συμφωνήσουν σε προαιρετικές δράσεις οι οποίες θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση. Πέραν των αναφερόμενων δύο κωδίκων, έχουν εκπονηθεί τρεις ακόμη κώδικες σχετικοί με τις υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης, την ενεργειακή απόδοση των εξωτερικών τροφοδοτικών ισχύος και τα συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής ΕΡ.

Η διαχείριση και εκπόνηση των κωδίκων γίνεται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με καίριο στόχο την πληροφόρηση και ενθάρρυνση του κλάδου των ΤΠΕ για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά οικονομικώς συμφέροντα τρόπο, χωρίς να παρακωλύονται κρίσιμες λειτουργίες της μονάδας ή του εξοπλισμού.

Προσυπογράφοντας τους δεοντολογικούς κώδικες, οι μεμονωμένες εταιρίες δεσμεύονται εκούσια να μειώσουν την ενεργειακή κατανάλωση, σε συμφωνημένη έκταση και προσδιορισμένη χρονική κλίμακα, με την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.

Περαιτέρω πληροφορίες:

Για τους δεοντολογικούς κώδικες και επιπλέον πληροφορίες :

http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative_main.htm

GeSI – Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την ηλε-αειφορία:

http://www.gesi.org/

ΤΠΕ για ενεργειακή απόδοση:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/ict_sector/index_en.htm

ANNEX: List of companies participating in the Codes of Conduct

DATA CENTRES

New signees:

Belgacom

France Telecom-Orange

TDC Services

Telecom Italia

Telefonica

Turk Telekom

Signees:

A1 Telekom Austria AG

Bracknell Forest Borough Council

British Telecommunications plc

Business & Decision

Bytesnet BV

EvoSwitch Netherlands B.V.

FUJITSU Services

Hewlett-Packard

IBM Deutschland Business Services GmbH

IBM United Kingdom Limited

INTEL

LAMDA Hellix S.A.

Memset Ltd. Corporate level

Microsoft Corporation

Onyx Group Limited

Petroleum Geo-Services (PGS)

Reed Specialist Recruitment

TCN Telehousing

TelecityGroup CoC

The UK Grid Network Ltd

Thomson Reuters

TISSAT S.A.

UK Meteorological Office

VCD Infra Solutions

Vodafone Group Service GmbH

Bull SAS

BROADBAND

New signees:

A1 Telekom Austria AG

Belgacom

British Telecom

KPN

France Telecom-Orange

OTE

Portugal Telecom

Telefonica

Telenor

Turk Telekom

Signees:

Alcatel-Lucent

CISCO

Deutsche Telekom

Huawei Technologies

Nokia Siemens Networks

Swisscom

TDC Services

Telecom Italia

Telia Sonera

Technicolor


Side Bar