Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1184

Bryssel den 28 september 2010

Digitala agendan: EU-kommissionen satsar 780 miljoner euro på strategisk IKT-forskning

Idag annonserade EU-kommissionen en av de största ansökningsomgångarna någonsin på området informations- och kommunikationsteknik (IKT). Inbjudan att lämna förslag gäller IKT-forskningsprojekt inom EU:s ramprogram för forskning och annonserades vid Europas största evenemang för forskning och innovation inom IKT: ICT 2010-Digitally Driven. Projekten kommer att finansieras med 780 miljoner euro under 2011. Satsningen kommer att främja forskning om framtidens Internet, robotteknik, smarta och inbyggda system, fotonik, IKT för energieffektivitet, hälsa och välbefinnande i ett åldrande samhälle och mycket annat. Som ett led i den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200) har kommissionen lovat att IKT-delen av budgeten för forskning och utveckling kommer att fortsätta att öka med 20 % årligen åtminstone fram till 2013.

”Att öka den totala investeringen i IKT-forskningen är avgörande för vår framtid”, säger Neelie Kroes, EU-kommissionens vice ordförande för den digitala agendan. ”Det stöd till våra ledande forskare som EU annonserade idag måste åtföljas av rejäla investeringar från stödmottagarna själva. Denna forskning kommer att hjälpa EU:s näringsliv att stärka sin konkurrenskraft.”

780-miljonerssatsningen (ICT - Ansökningsomgång 7) ingår i det största årliga arbetsprogrammet någonsin inom EU:s sjunde ramprogram för forskning. Närmare 1,2 miljarder euro har budgeterats för 2011. Redan i juli 2010 fanns 220 miljoner euro tillgängliga för offentligprivata partnerskap inriktade på IKT för smarta bilar, gröna byggnader, hållbara fabriker och framtidens Internet (jfr IP/10/966, MEMO/10/339, Newsroom).

I den här omgången kommer 120 miljoner att gå till finansiering av forskning och teknisk utveckling inom nätbyggnad, digitala medier och tjänsteinfrastruktur för framtidens Internet. Detta är avgörande om EU ska ligga steget före de utmaningar som vårt allt mer digitaliserade samhälle kommer att möta de kommande tio åren. Närmare 100 miljoner euro har redan öronmärkts för partnerskapet ”Framtidens Internet” (IP/09/1596) som ska utnyttja den ökande efterfrågan på innovativa Internettillämpningar som ger oss intelligentare hälsovårds-, energiförsörjnings- och trafikförvaltningssystem.

För att stärka EU:s ställning som ledande leverantör av elektroniska system och fotoniska komponenter kommer man att avsätta mer än 200 miljoner euro till forskning på detta område. Därigenom förstärks även konkurrenskraften för flera av EU:s starka områden, som bilar, telekom, industriautomation, belysningsteknik och läkemedel. Deras fortsatta framgångar är starkt beroende av att innovativa komponenter och system integreras i produkter och tjänster i alla sektorer. Framsteg inom t.ex. laserteknik är en förutsättning för ytterligare tillväxt inom optisk kommunikation och för spridning av ultrasnabba Internetuppkopplingar till alla i EU.

Det har också avsatts närmare 200 miljoner euro för IKT-forskning på områdena hälsa och åldrande. Den del av Europas befolkning som är över 60 ökar med omkring två miljoner varje år. IKT är en förutsättning för att skapa hållbara lösningar och maximera sådana marknadslösningar som kan bidra till att minska de sociala kostnaderna och hälsovårdskostnaderna.

Dessutom ges 135 miljoner euro till IKT-forskning i syfte att förbättra energieffektiviteten i byggnader samt inom transporter och logistik. Detta kompletterar de 220 miljoner euro som i juli 2010 ställdes till förfogande för offentligprivata partnerskap för att främja en ekonomi baserad på bilar, byggnader och fabriker med låga koldioxidutsläpp (se ovan).

Universitet, forskningscentrum, små och medelstora företag, storföretag och andra organisationer i och utanför Europa kan ansöka om projektfinansiering från ICT - ansökningsomgång 7. Förslagen kan lämnas in t.o.m. den 18 januari 2001, varefter de kommer att bedömas av oberoende expertpaneler som gör ett urval baserat på projektens kvalitet.

Bakgrund

Den 27–29 september går ICT 2010-Digitally Driven av stapeln på Brussels Expo. Konferensen samlar forskare, affärsfolk, investerare och beslutsfattare inom IKT och digital innovation. Det viktigaste frågorna är forskning för en hållbar tillväxt i en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, IKT:s konstruktiva inflytande på vardagslivet och betydelsen av offentlig finansiering och offentligt stöd till IKT-forskning och IKT-innovation. Vidare kommer mer än 100 exempel på de senaste EU-finansierade digitala landvinningarna att ställas ut. I år står det belgiska EU-ordförandeskapet värd för evenemanget, som organiseras vartannat år av EU-kommissionen.

Inom EU:s sjunde ramprogram, som löper mellan 2007 och 2013, har mer än 9 miljarder euro avsatts för IKT-forskning och utveckling. Den årliga ökningen av medlen till IKT-forskningen är i linje med den digitala agendan för Europa som är EU:s viktigaste policyprogram. Enligt agendan ska den årliga offentliga finansieringen av forskning och innovation inom IKT fördubblas till 2020, med en motsvarande ökning inom de privata investeringarna för att uppnå EU:s 2020-mål för sysselsättning och tillväxt.

De EU-finansierade IKT-forskningsprojekten stöder mer än 15 000 forskare varje år och stimulerar EU:s innovationskapacitet och den ekonomiska tillväxten inom näringen. Den innebär också betydande möjligheter för innovativa små och medelstora företag som är särskilt aktiva på dessa strategiska tillväxtområden.

Läs mer om ansökningsomgången på

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/

Se även

ICT 2010 press pack


Side Bar