Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1184

Bruksela, dnia 28 września 2010 r.

Agenda cyfrowa: Komisja Europejska przeznaczy 780 mln euro na rozwój strategicznych badań w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska ogłosiła jedno z największych w historii zaproszeń do składania wniosków badawczych w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w ramach unijnych programów ramowych w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Miało to miejsce w trakcie największej europejskiej imprezy związanej z badaniami i innowacjami TIK, ICT 2010-Digitally Driven. W ramach tej inicjatywy sfinansowane zostaną w 2011 r. projekty o wartości 780 mln euro. Środki przeznaczone zostaną na badania w dziedzinie internetu przyszłości, robotyki, inteligentnych i wbudowanych systemów, fotoniki, TIK w zakresie efektywności energetycznej, opieki zdrowotnej w starzejącym się społeczeństwie, i innych. W ramach Europejskiej agendy cyfrowej (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 i MEMO/10/200) Komisja zobowiązała się utrzymać 20-procentowe tempo zwiększania co roku budżetu na badania i rozwój w dziedzinie TIK, przynajmniej do 2013 r.

Wiceprzewodnicząca Komisji Neelie Kroes, odpowiedzialna między innymi za agendę cyfrową, wyjaśnia: „Zwiększanie ogólnych inwestycji w badania TIK ma kluczowe znaczenie dla przyszłości. Ogłoszonemu w dniu dzisiejszym unijnemu wsparciu naszych światowej klasy naukowców muszą towarzyszyć dodatkowe, pokaźne inwestycje ze strony samych beneficjentów. Badania te pozwolą europejskiemu przemysłowi zwiększyć swoją konkurencyjność.”

Zaproszenie do składania wniosków o wartości 780 mln euro (zaproszenie 7 TIK) jest elementem największego w historii rocznego programu roboczego, będącego częścią siódmego unijnego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. W budżecie na 2011 r. przewidziano na ten cel prawie 1,2 mld euro. 220 mln euro przekazano już w lipcu 2010 r. na rzecz partnerstw publiczno-prywatnych zajmujących się TIK w dziedzinie inteligentnych samochodów, ekologicznych budynków, fabryk działających z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz internetu przyszłości (zob. IP/10/966, MEMO/10/339, Newsroom).

W bieżącym zaproszeniu 120 mln euro przeznacza się na finansowanie badań i rozwoju technologicznego w dziedzinie infrastruktury sieciowej, mediów i usług cyfrowych na rzecz internetu przyszłości. Ma to zasadnicze znaczenie, jeśli w najbliższym dziesięcioleciu Europa chce sprostać wyzwaniom stojącym przed coraz bardziej cyfrowym ,społeczeństwem. Prawie 100 mln euro zostało już zarezerwowanych dla partnerstwa „Internet przyszłości” (IP/09/1596), aby wykorzystać rosnące zapotrzebowanie na innowacyjne aplikacje internetowe pozwalające uczynić bardziej „inteligentną” infrastrukturę w dziedzinie systemów zdrowotnych, sieci energetycznych i systemów zarządzania ruchem.

Aby wzmocnić pozycję Europy jako wiodącego dostawcy systemów elektronicznych i komponentów fotonicznych, ponad 200 mln euro przeznaczono na badania w tej dziedzinie. Dzięki temu wzrośnie konkurencyjność przemysłu motoryzacyjnego, telekomunikacji, automatyki przemysłowej, technologii oświetleniowych oraz przemysłu medycznego w Europie. Ich sukces zależy od zintegrowania innowacyjnych komponentów i systemów z wyrobami i usługami we wszystkich sektorach. Postęp w technologii laserowej na przykład ma kluczowe znaczenie dla stymulowania rozwoju łączności optycznej i uzyskania ultra szybkich prędkości internetowych dostępnych dla wszystkich Europejczyków.

W bieżącym zaproszeniu do składania wniosków przewidziano prawie 200 mln euro na badania TIK w dziedzinie zdrowia i starzenia się społeczeństwa. Liczba Europejczyków w wieku powyżej 60 lat rośnie średnio o 2 miliony rocznie. TIK mają kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o stworzenie trwałych rozwiązań i maksymalizację możliwości rynkowych, które pomogą ograniczyć koszty socjalne i opieki zdrowotnej.

Ponadto 135 mln euro przeznaczono na badania TIK, które podniosą efektywność energetyczną budynków, transportu i logistyki. Powyższe środki uzupełniają 220 mln euro udostępnione w lipcu 2010 r. partnerstwom publiczno-prywatnym na rzecz gospodarki opartej na samochodach, budynkach i fabrykach o niskiej emisji dwutlenku węgla (zob. powyżej).

W ramach zaproszenia 7 TIK o finansowanie projektów mogą ubiegać się uniwersytety, ośrodki badawcze, MŚP, duże firmy i inne organizacje w Europie, a także spoza Europy. Wnioski można składać do dnia 18 stycznia 2011 r. Następnie zostaną one ocenione przez niezależne grupy eksperckie, które dokonają wyboru w oparciu o jakość wniosków.

Kontekst

ICT 2010-Digitally Driven gromadzi w dniach 27 – 29 września w Brussels Expo naukowców, biznesmenów, inwestorów i decydentów zajmujących się TIK i innowacyjnymi rozwiązaniami cyfrowymi. Głównymi tematami konferencji są badania na rzecz zrównoważonego rozwoju w gospodarce o niskiej emisji dwutlenku węgla, wkład TIK w życie codzienne oraz znaczenie środków publicznych i finansowania badań i innowacji TIK. Poza tym prezentowanych będzie ponad 100 eksponatów przedstawiających najnowsze osiągnięcia cyfrowe finansowane przez UE. Wydarzenie to ma miejsce co dwa lata i organizowane jest przez Komisję Europejską. W tym roku gospodarzem jest belgijska prezydencja wraz z Radą Ministrów UE.

Siódmy unijny program ramowy obejmuje lata 2007-2013, a jego budżet na badania i rozwój TIK wynosi 9 mld euro. Roczny wzrost finansowania badań TIK jest zgodny z Europejską agendą cyfrową, flagowym programem strategicznym UE, który przewiduje podwojenie do 2020 r. rocznych wydatków publicznych na badania i rozwój TIK i zachęca do podobnego wzrostu w zakresie finansowania prywatnego, aby zrealizować cele strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.

Finansowane przez UE projekty badawcze TIK dotyczą każdego roku ponad 15 000 naukowców oraz stymulują innowacyjny rozwój Europy i wzrost gospodarczy w przemyśle. Dają także istotne możliwości w zakresie innowacji MŚP, które są szeroko reprezentowane w tych strategicznych obszarach rozwoju.

Więcej informacji na temat zaproszenia do składania wniosków:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/

Zob. też:

ICT 2010 press pack


Side Bar