Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1184

Briselē, 2010. gada 28. septembrī

Digitalizācijas programma: Eiropas Komisija paziņo par 780 miljonu eiro piešķiršanu stratēģisko pētījumu atbalstam IST jomā

Eiropas Komisija saskaņā ar ES pētniecības pamatprogrammām šodien izsludināja vienu no līdz šim lielākajiem uzaicinājumiem iesniegt pētījumu priekšlikumus informācijas un sakaru tehnoloģiju (IST) jomā. Ar šādu paziņojumu Komisija nāca klajā Eiropas lielākajā IST pētniecības un inovāciju pasākumā, ICT 2010-Digitally Driven. Šā priekšlikumu konkursa rezultātā 2011. gadā tiks piešķirts projektu finansējums 780 miljonu eiro apmērā. Šis finansējums sekmēs pētījumus par nākotnes internetu, robotiku, viedām un iegultām sistēmām, fotoniku, IST energoefektivitātes vajadzībām, veselībai un labklājībai novecojošā sabiedrībā un citās jomās. Saskaņā ar Digitalizācijas programmu Eiropai (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200) Komisija ir apņēmusies vismaz līdz 2013. gadam saglabāt ikgadējo IST pētniecības un attīstības budžeta pieaugumu 20 % apmērā.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitalizācijas programmas īstenošanu, sacīja: "Mūsu nākotnei ir ļoti svarīgi palielināt kopējos ieguldījumus IST pētniecībā. Šodien izsludinātais ES atbalsts mūsu pasaules līmeņa pētniekiem jāpapildina ar ievērojamiem papildieguldījumiem no ieinteresētajām aprindām. Šī pētniecība palīdzēs Eiropas rūpniecības uzņēmumiem uzlabot konkurētspēju."

780 miljonus eiro vērtais priekšlikumu konkurss (IST 7. konkurss) ir daļa no ļoti apjomīgās ikgadējās darba programmas saskaņā ar ES 7. pētniecības pamatprogrammu. 2011. gada budžetā ir paredzēts finansējums gandrīz 1,2 miljardu eiro apmērā. 220 miljoni eiro tika iedalīti jau 2010. gada jūlijā, piešķirot tos publiskā un privātā sektora partnerībām, kuras pēta IST izmantojumu viedajiem automobiļiem, "zaļajām" ēkām, ilgtspējīgām ražotnēm un nākotnes internetam (sk. IP/10/966, MEMO/10/339, Ziņas).

Šajā uzaicinājumā 120 miljoni eiro būs pieejami, lai finansētu pētījumus un tehnikas attīstību tādās jomās kā tīklu veidošana, digitālie informācijas nesēji un pakalpojumu infrastruktūra nākotnes interneta vajadzībām. Tam ir izšķirīga nozīme, ja Eiropa vēlas arī turpmāk būt soli priekšā problēmām, ar kurām nākamajā desmitgadē saskarsies arvien digitalizētāka sabiedrība. Gandrīz 100 miljoni eiro jau ir paredzēti "Nākotnes interneta" partnerībai (IP/09/1596), lai apmierinātu augošo pieprasījumu pēc novatoriskiem interneta lietojumiem, kas padara infrastruktūru — piemēram, veselības sistēmas, enerģijas tīklus vai satiksmes pārvaldības sistēmas, — "viedāku".

Lai nostiprinātu Eiropas kā vadošā elektronisko sistēmu un fotonikas komponentu piegādātāja pozīcijas, pētījumiem šajā jomā ir pieejami 200 miljoni eiro. Tas vairo automobiļu rūpniecības, telekomunikāciju, rūpnieciskās automātikas, apgaismojuma tehnoloģiju un medicīnas rūpniecības vadošo uzņēmumu konkurētspēju Eiropā. Šo uzņēmumu panākumi ir atkarīgi no novatorisko komponentu un sistēmu integrēšanas ražojumos un pakalpojumos visās nozarēs. Piemēram, attīstība lāzera tehnoloģiju jomā ir izšķirīga, lai palielinātu izaugsmi optisko sakaru nozarē un nodrošinātu īpaši ātra interneta pieslēgumus visiem eiropiešiem.

Šajā jaunākajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus gandrīz 200 miljoni eiro ir paredzēti IST pētniecībai veselības un novecojošās sabiedrības vajadzībām. Ik gadu par aptuveni 2 miljoniem pieaug to Eiropas iedzīvotāju skaits, kuri ir vismaz 60 gadu veci. Ilgtspējīgu risinājumu radīšana un tirgus iespēju palielināšana nav iedomājama bez IST, kas palīdz samazināt saistītās sociālās un veselības aprūpes izmaksas.

Papildus tam 135 miljoni eiro ir pieejami IST pētījumiem, kuru mērķis ir uzlabot energoefektivitāti ēkās, transportā un loģistikā. Tas papildina 220 miljonu eiro finansējumu, kas 2010. gada jūlijā piešķirts publiskā un privātā sektora partnerībām, kuras veicina tādu ekonomiku, kas balstās uz zemu oglekļa emisiju transportlīdzekļiem, ēkām un ražotnēm (sk. iepriekš).

Projektu finansējumam saskaņā ar IST 7. konkursu var pieteikties universitātes, pētniecības centri, MVU, lieli uzņēmumi un citas organizācijas Eiropā un ārpus tās robežām. Priekšlikumus var iesniegt līdz 2011. gada 18. janvārim, pēc tam tos vērtēs neatkarīgas ekspertu komisijas, kas atlasīs kvalitatīvākos priekšlikumus.

Papildinformācija

ICT 2010-Digitally Driven apvieno pētniekus, uzņēmējus, ieguldītājus un politikas veidotājus IST un digitālo inovāciju jomā Briseles Expo izstādē no 27. līdz 29. septembrim. Konferences galvenie temati ir pētījumi ilgtspējīgai izaugsmei zemu oglekļa emisiju ekonomikā, IST konstruktīvā ietekme uz ikdienas dzīvi un publiskā finansējuma un atbalsta nozīme IST pētniecībai un inovācijām. Turklāt izstādē būs iespējams aplūkot vairāk nekā 100 eksponātu, kas demonstrē jaunākos sasniegumus digitālo tehnoloģiju attīstībā un kas tapuši ar ES finansējuma atbalstu. Pasākumu ik pēc diviem gadiem organizē Eiropas Komisija, un šogad tas norisināsies ES Ministru padomes prezidentvalstī Beļģijā.

ES Septītās pamatprogrammas darbības termiņš ir no 2007. līdz 2013. gadam, un tās ietvaros pētniecībai un izstrādei tiks piešķirti vairāk nekā 9 miljardi eiro. Ikgadējais finansējuma pieaugums IST pētniecībai ir saskaņā ar Digitalizācijas programmu Eiropai, kas ir ES politikas vadošā programma, kurā līdz 2020. gadam paredzēts dubultot ikgadējos publiskā sektora izdevumus IST pētniecībai un izstrādei un veicināt līdzvērtīgu privāto ieguldījumu pieaugumu, lai sasniegtu nodarbinātības un izaugsmes stratēģijas "Eiropa 2020" mērķus.

ES finansētie IST pētniecības projekti ik gadu atbalsta vairāk nekā 15 000 pētnieku, veicina Eiropas jauninājumu spēju un rūpniecības ekonomisko izaugsmi. Tie sniedz plašas iespējas inovatīviem MVU, kas ir labi pārstāvēti šajās stratēģiskajās izaugsmes jomās.

Sīkāka informācija par uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/

Sk. arī

IST 2010 materiāli presei


Side Bar