Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1184

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 28 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. Europos Komisija paskelbė skirsianti 780 mln. EUR strateginiams IRT moksliniams tyrimams paremti

Šiandien Europos Komisija paskelbė labai didelio masto kvietimą teikti informacinių ir ryšių technologijų (IRT) mokslinių tyrimų paraiškas pagal ES mokslinių tyrimų bendrąsias programas. Apie tai paskelbta didžiausiame Europos IRT mokslinių tyrimų ir inovacijų srities renginyje „2010 m. IRT – skaitmeninės technologijos“. Pateiktiems projektams finansuoti 2011 m. bus skirta 780 mln. EUR. Šis finansavimas padės paskatinti ateities interneto, robotų technikos, pažangiųjų ir įterptųjų sistemų, fotonikos, energijos vartojimo efektyvumą didinančių IRT, senėjančios visuomenės sveikatos ir gerovės, taip pat kitų sričių mokslinius tyrimus. Remdamasi Europos skaitmenine darbotvarke (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200), Komisija įsipareigojo užtikrinti, kad metinis IRT mokslinių tyrimų ir plėtros biudžetas bent iki 2013 m. kasmet būtų didinamas 20 proc.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Kad užsitikrintumėme norimą ateitį, bendrąsias investicijas į IRT mokslinius tyrimus būtina didinti. Mūsų pasaulinio lygio mokslininkams skirtos ES paramos, apie kurią pranešta šiandien, gavėjai privalo nemažai papildomai investuoti ir patys. Šie moksliniai tyrimai padės didinti Europos pramonės konkurencingumą.“

Kvietimas teikti paraiškas, pagal kurį atrinktiems projektams bus skirta 780 mln. EUR (7 IRT kvietimas), yra didžiausios kada nors pagal ES Mokslinių tyrimų septintąją bendrąją programą vykdytos metinės darbo programos dalis. 2011 m. numatyta skirti beveik 1,2 mlrd. EUR. 2010 m. liepą 220 mln. EUR jau skirta viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projektams, kuriuos vykdant daugiausia dėmesio skirta su pažangiaisiais automobiliais, ekologiškais pastatais, tvariomis gamyklomis ir ateities internetu susijusioms IRT (žr. IP/10/966, MEMO/10/339, Newsroom).

120 mln. EUR pagal šį kvietimą bus skiriama ateities interneto tinklų kūrimo, skaitmeninės žiniasklaidos ir paslaugų infrastruktūros moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai finansuoti. Tai būtina, kad Europa ir toliau būtų pasirengusi spręsti uždavinius, kurių vis aktyviau skaitmeninėmis technologijomis besinaudojančiai jos visuomenei kils kitą dešimtmetį. Siekiant išnaudoti, kad didėja paklausa naujoviškų interneto prietaikų, dėl kurių sveikatos priežiūros sistemos, energetikos tinklai, eismo valdymo sistemos ar panaši infrastruktūra tampa pažangesnė, beveik 100 mln. EUR numatyta skirti ateities interneto partnerystės iniciatyvai (IP/09/1596).

Siekiant sustiprinti Europos poziciją, kad ji ir toliau pirmautų kaip elektroninių sistemų ir fotoninių dalių tiekėja, šios srities moksliniams tyrimams skirta daugiau kaip 200 mln. EUR. Taip palaikomas tokių stiprių Europos sektorių, kaip automobilių gamybos, telekomunikacijų, pramonės automatizavimo, apšvietimo technologijų ir medicinos pramonės, konkurencingumas. Šie sektoriai sėkmingai vystysis, jei gaminant produktus ir teikiant paslaugas visuose sektoriuose bus naudojamos naujoviškos dalys ir sistemos. Pavyzdžiui, lazerių technologijos pažanga yra būtina siekiant paskatinti optinio ryšio plėtrą ir užtikrinti, kad itin sparčiu internetu galėtų naudotis visi europiečiai.

Beveik 200 mln. EUR pagal šį kvietimą taip pat numatoma skirti su sveikatos priežiūra ir senėjančios visuomenės reikmėmis susijusių IRT moksliniams tyrimams. Vyresnių nei 60 metų gyventojų Europoje kasmet padaugėja maždaug 2 mln. IRT yra būtinos ieškant tvarių sprendimų ir visapusiškai išnaudojant rinkos galimybes padėti mažinti susijusias socialines ir sveikatos priežiūros išlaidas.

Be to, 135 mln. EUR skiriama IRT moksliniams tyrimams, kurie padėtų padidinti pastatų, taip pat transporto ir logistikos sektorių energijos vartojimo efektyvumą. Šia suma papildomi 220 mln. EUR, kurie 2010 m. liepos mėn. buvo skirti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projektams, kuriuos vykdant siekta kurti mažai anglies dioksido išskiriančiais automobiliais, pastatais ir gamyklomis grindžiamą ekonomiką (žr. pirmiau).

Pagal 7 IRT kvietimą paraiškas finansuoti projektus gali teikti Europos ir kitų regionų universitetai, mokslinių tyrimų centrai, MVĮ, didelės bendrovės ir kitos organizacijos. Paraiškas galima teikti iki 2011 m. sausio 18 d.; po to jos bus vertinamos nepriklausomų ekspertų grupių ir atrenkamos kokybiškiausios.

Pagrindiniai faktai

Rugsėjo 27–29 d. Brussels Expo centre vykstančiame renginyje „2010 m. IRT – skaitmeninės technologijos“ dalyvauja mokslininkai, verslininkai, investuotojai ir politikai, kurių veikla susijusi su IRT ir skaitmeninėmis inovacijomis. Pagrindinės konferencijos temos: moksliniai tyrimai, kuriais siekiama užtikrinti tvarų augimą mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos sąlygomis; konstruktyvus IRT poveikis kasdieniame gyvenime; taip pat viešojo finansavimo ir paramos IRT moksliniams tyrimams ir inovacijoms svarba. Be to, bus demonstruojama daugiau kaip 100 naujausių pažangių skaitmeninių technologijų, kurioms kurti naudotasi ES finansavimu. Šį renginį kas dvejus metus organizuoja Europos Komisija, o šiemet jam vadovauja ES Ministrų Tarybai pirmininkaujanti Belgija.

Pagal 2007–2013 m. vykdomą ES septintąją bendrąją programą IRT moksliniams tyrimams ir plėtrai skirta daugiau kaip 9 mlrd. EUR. Reikalavimas kasmet didinti IRT mokslinių tyrimų finansavimą įtrauktas į vieną iš pagrindinių ES politikos programų – Europos skaitmeninę darbotvarkę; siekiant 2020 m. Europos strategijoje nustatytų tikslų kurti darbo vietas ir užtikrinti augimą, joje raginama iki 2020 m. padvigubinti IRT moksliniams tyrimams ir plėtrai kasmet skiriamų viešųjų lėšų ir pasiekti, kad ir privačių lėšų būtų skiriama dvigubai daugiau.

Įgyvendinant ES finansuojamus IRT mokslinių tyrimų projektus kasmet paramą gauna daugiau kaip 15 000 mokslininkų, didinamas Europos pajėgumas diegti inovacijas ir skatinamas ekonominis pramonės augimas. Be to, taip suteikiama didelių galimybių novatoriškoms MVĮ, kurios vykdo aktyvią veiklą šiose strateginėse augimo srityse.

Daugiau informacijos apie kvietimą teikti paraiškas

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/

Taip pat žr.

2010 m. IRT medžiaga spaudai


Side Bar