Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1184

Brüssel, 28. september 2010

Digitaalarengu tegevuskava: Euroopa Komisjon eraldab strateegilistele info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teadusuuringutele 780 miljonit eurot

Euroopa Komisjon kuulutas täna välja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teadusuuringuid hõlmava ulatusliku konkursikutse. Tegemist on läbi aegade ühe mahukama konkursikutsega, mida ELi teadusuuringute raamprogrammide raames on korraldatud. Vastav avaldus tehti konverentsil ICT 2010-Digitally Driven, mis on suurim info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna üritus Euroopas. Kokku eraldatakse projektidele 2011. aastal 780 miljonit eurot. Vahendeid eraldatakse tulevikuinterneti, robootika, arukate ja manussüsteemide, fotoonika, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia energiatõhususe ning vananeva ühiskonna tervishoiu ja heaolu uurimiseks. Euroopa digitaalarengu tegevuskava raames (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) kohustub komisjon vähemalt kuni 2013. aastani suurendama igal aastal IKT teadus- ja arendustegevuse eelarvet 20% võrra.

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „IKT teadusuuringutesse tehtavate investeeringute suurendamine on meie tuleviku seisukohast väga oluline. Täna välja kuulutatud tippteadlastele antavale ELi toetusele peavad abisaajad veel ise lisama olulises ulatuses täiendavaid investeeringuid. Kõnealused teadusuuringud aitavad tugevdada Euroopa tööstuse konkurentsivõimet.”

780 miljoni euro suurune konkursikutse (ICT Call 7) on osa läbi aegade suurimast ELi teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi raames korraldatud iga-aastasest töökavast. 2011. aastaks on eelarvestatud peaaegu 1,2 miljardit eurot. 2010. aasta juulis eraldati juba 220 miljonit eurot avaliku ja erasektori partnerlustele, mis keskenduvad arukate autode info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale, keskkonnasõbralikele ehitistele, säästvatele tehastele ja tulevikuinternetile (vt IP/10/966, MEMO/10/339, Newsroom).

Konkursikutsega antakse 120 miljonit eurot tulevikuinterneti võrkude loomiseks, digitaalse meedia ja teenusteinfrastruktuuri uurimiseks ning tehnoloogiliseks arendamiseks. See on väga oluline, kui Euroopa soovib olla valmis järgmisel kümnendil oma üha enam digitaliseeruva ühiskonna ees seisvateks katsumusteks. Peaaegu 100 miljonit eurot suunatakse „Tulevikuinterneti” partnerlusse (IP/09/1596), et kasutada ära kasvavat nõudlust uuenduslike Internetirakenduste järele, mille abil muudetakse „arukaks” sellised infrastruktuurid nagu tervishoiusüsteemid, energiavõrgud või liiklusjuhtimissüsteemid.

Euroopa on juhtiv elektrooniliste süsteemide ja fotoonikakomponentide tarnija. Selle positsiooni tugevdamiseks investeeritakse kõnealuse valdkonna teadusuuringutesse rohkem kui 200 miljonit eurot. Nii toetatakse Euroopa konkurentsivõimet autotööstuse, telekommunikatsioonide, tööstusautomaatika, valgustustehnoloogia ja meditsiinitehnoloogia valdkonnas. Kõnealuste valdkondade edu sõltub võimest ühendada uuenduslikud komponendid ja süsteemid toodeteks ja teenusteks kõikides valdkondades. Edusammud lasertehnoloogias on näiteks väga olulised optilise side edendamisel ja ülikiire internetiühenduse viimisel kõigi eurooplasteni.

Konkursikutses nähakse ka ette peaaegu 200 miljoni euro suunamine tervishoiu ja vananemisega seotud IKT teadusuuringutesse. Üle 60aastaste arv Euroopas suureneb igal aastal umbes 2 miljoni võrra. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogial on oluline roll jätkusuutlike lahenduste loomisel ja turuvõimaluste ära kasutamisel, mis aitavad vähendada sotsiaalhoolekande ja tervishoiu kulusid.

Lisaks sellele eraldatakse 135 miljonit eurot info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teadusuuringutele, mis aitavad parandada hoonete, transpordi ja logistika energiatõhusust. Sellega täiendatakse 2010. aasta juulis eraldatud 220 miljoni euro suurust toetust, mis suunati avaliku ja erasektori partnerprojektidele, mille eesmärk oli luua madala süsinikdioksiidiheitega autodel, ehitistel ja tehastel baseeruv majandus (vt eespool).

Konkursikutse ICT Call 7 raames võivad projektidele vahendeid taotleda ka ülikoolid, teaduskeskused, VKEd, suurettevõtjad ning muud organisatsioonid Euroopast ja mujaltki. Taotlusi võib esitada kuni 18. jaanuarini 2011, pärast mida hindavad neid sõltumatud eksperdid, kes teevad oma valiku projektide kvaliteedi alusel.

Taust

Konverents ICT 2010-Digitally Driven koondab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja digitaalse innovatsiooniga tegelevad teadlased, ärimehed, investorid ning otsustajad 27.–28. septembrini Brüsseli messikeskusesse. Konverentsi põhiteemadeks on jätkusuutlik majanduskasv süsinikuvaeses majanduses ja selle uurimine, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia konstruktiivne mõju igapäevaelule ning riikliku rahastamise ja toetuse tähtsus info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teadusuuringutele ja innovatsioonile. Lisaks sellele tuuakse vaatajate ette üle 100 näidise uuematest digitaalvaldkonna saavutustest, mille arendamist on rahastanud EL. Euroopa Komisjon korraldab kõnealust sündmust iga kahe aasta tagant ning käesoleval aastal teeb seda ELi eesistujariigina Belgia.

ELi seitsmes raamprogramm hõlmab aastaid 2007–2013 ning selle raames on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teadusuuringute ja arendamise tarbeks eraldatud rohkem kui 9 miljardit eurot. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teadusuuringute rahastamise iga-aastane suurenemine on kooskõlas digitaalarengu tegevuskavaga, mis on ELi üks olulisemaid poliitilisi tegevuskavasid. Nimetatud tegevuskavas kutsutakse üles kahekordistama 2020. aastaks IKT teadus- ja arendustegevusele suunatud riiklikke kulutusi ning saavutama samaväärne tõus ka erasektori investeeringute puhul, et täita Euroopa 2020. aasta tööhõive ja majanduskasvu strateegia eesmärke.

ELi rahastatud IKT teadusprojektide raames toetatakse igal aastal rohkem kui 15 000 teadlast ning parandatakse Euroopa innovaatilist võimekust ja tööstuse majanduskasvu. Rahastamine pakub olulisi võimalusi ka uuenduslikele VKEdele, kes on kõnealustes strateegilistes kasvuvaldkondades hästi esindatud.

Lisateavet konkursikutse kohta:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/

Vt ka:

ICT 2010 press pack


Side Bar