Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1184

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Ψηφιακό θεματολόγιο: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξαγγέλλει αύξηση της χρηματοδότησης της στρατηγικής έρευνας στις ΤΠΕ κατά 780 εκατομμύρια ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις υποβολής ερευνητικών προτάσεων στον χώρο της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) βάσει των ερευνητικών προγραμμάτων πλαισίων της ΕΕ. Η ανακοίνωση έγινε στη μεγαλύτερη εκδήλωση της Ευρώπης με αντικείμενο την έρευνα και καινοτομία στις ΤΠΕ, ΤΠΕ 2010 - Ψηφιακή Κινητήρια Δύναμη. Η προκήρυξη συνεπάγεται τη χρηματοδότηση έργων με 780 εκατ. ευρώ το 2011. Η χρηματοδότηση αυτή θα δώσει ώθηση στην έρευνα με αντικείμενο το διαδίκτυο του μέλλοντος, τη ρομποτική, τα έξυπνα και ενσωματωμένα συστήματα, τη φωτονική, τις ΤΠΕ για ενεργειακή απόδοση, την υγεία και ευημερία σε μια γηράσκουσα κοινωνία και άλλα θέματα. Στο πλαίσιο του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη (βλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200), η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να διατηρήσει στο 20% τον ετήσιο ρυθμό αύξησης του ετήσιου προϋπολογισμού Ε&Α στις ΤΠΕ, τουλάχιστον μέχρι το 2013.

Η αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Neelie Kroes δήλωσε τα εξής: «Η αύξηση της συνολικής επένδυσης στην έρευνα ΤΠΕ είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον μας. Η ενωσιακή στήριξη των παγκόσμιας κλάσης ερευνητών μας που αναγγέλθηκε σήμερα πρέπει να συνοδευτεί από πρόσθετες ουσιαστικές επενδύσεις εκ μέρους των ίδιων των δικαιούχων. Οι ερευνητικές αυτές εργασίες θα βοηθήσουν τη βιομηχανία της Ευρώπης να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της.»

Η προκήρυξη υποβολής προτάσεων (7η προκήρυξη ΤΠΕ), ύψους 780 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στο μεγαλύτερο έως τώρα ετήσιο πρόγραμμα εργασιών βάσει του 7ου προγράμματος πλαισίου έρευνας της ΕΕ. Για το 2011 έχει προβλεφθεί προϋπολογισμός ύψους σχεδόν 1,2 δις ευρώ. Τον Ιούλιο 2010 διατέθηκαν ήδη 220 εκατ. ευρώ για εταιρικές συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίες εστιάζονται στις ΤΠΕ για έξυπνα αυτοκίνητα, κτίρια πράσινης τεχνολογίας, αειφορικά εργοστάσια και το διαδίκτυο του μέλλοντος (βλ. IP/10/966, MEMO/10/339, Newsroom).

Στην παρούσα προκήρυξη θα διατεθούν 120 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση έρευνας και τεχνολογικών εξελίξεων στη δικτύωση, τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και την υποδομή υπηρεσιών για το διαδίκτυο του μέλλοντος. Οι εργασίες αυτές είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου η Ευρώπη να παραμείνει στο ύψος των περιστάσεων και των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει η κοινωνία της αυξημένης ψηφιοποίησης την επόμενη δεκαετία. Ποσό σχεδόν 100 εκατ. ευρώ ήδη προορίζονται για την εταιρική σύμπραξη «διαδίκτυο του μέλλοντος» (IP/09/1596), που θα αξιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση για καινοτόμες εφαρμογές διαδικτύου, οι οποίες καθιστούν «εξυπνότερες» τις υποδομές, όπως τα συστήματα υγείας, τα διασυνδεμένα δίκτυα ενέργειας ή τα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Για να ενισχυθεί η θέση της Ευρώπης ως πρώτου προμηθευτή ηλεκτρονικών συστημάτων και φωτονικών δομοστοιχείων, διατίθεται ποσό πάνω από 200 εκατ. ευρώ για έρευνα στο εν λόγω πεδίο. Έτσι δίνεται στήριξη στην ανταγωνιστικότητα του αυτοκινητικού κλάδου, των τηλεπικοινωνιών, των βιομηχανικών συστημάτων αυτοματισμού, των τεχνολογιών φωτισμού και των προμαχώνων της ιατρικής βιομηχανίας στην Ευρώπη. Η επιτυχία τους εξαρτάται από την ενσωμάτωση καινοτόμων δομοστοιχείων και συστημάτων σε προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των τομέων. Οι πρόοδοι στην τεχνολογία των λέιζερ είναι, για παράδειγμα, ζωτικής σημασίας για την ώθηση της ανάπτυξης στις οπτικές επικοινωνίες και για την παροχή σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες συνδέσεων υπερταχέος διαδικτύου.

Η τελευταία αυτή προκήρυξη προβλέπει επίσης ποσό σχεδόν 200 εκατ. ευρώ για έρευνα ΤΠΕ στο πεδίο της υγείας και της γήρανσης. Κάθε χρόνο, ο πληθυσμός των ευρωπαίων άνω των 60 ετών αυξάνεται κατά 2 εκατομμύρια περίπου. Οι ΤΠΕ είναι ουσιαστικής σημασίας για τη δημιουργία αειφορικών λύσεων και για τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών στην αγορά, οι οποίες βοηθούν στη μείωση του συναφούς κοινωνικού κόστους και των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης.

Επιπλέον, διατίθενται 135 εκατ. ευρώ για έρευνα ΤΠΕ η οποία βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση στα κτίρια, τις μεταφορές και την εφοδιαστική. Το ποσό αυτό συμπληρώνει τα 220 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν τον Ιούλιο 2010 για εταιρικές συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για μια οικονομία βασιζόμενη σε αυτοκίνητα, κτίρια και εργοστάσια χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (βλ. παραπάνω).

Τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, οι ΜΜΕ, οι μεγάλες εταιρίες και άλλοι οργανισμοί στην Ευρώπη και πέραν αυτής είναι επιλέξιμοι για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης έργου στο πλαίσιο της 7ης προκήρυξης ΤΠΕ. Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2011, έπειτα δε θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητες ομάδες εμπειρογνωμόνων και θα γίνει επιλογή βασιζόμενη στην ποιότητα των προτάσεων.

Ιστορικό

Η εκδήλωση «ΤΠΕ 2010 – Ψηφιακή Κινητήρια Δύναμη» συγκεντρώνει ερευνητές, εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, επενδυτές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στο πεδίο των ΤΠΕ και της ψηφιακής καινοτομίας στους χώρους της Brussels Expo, από 27 έως 29 Σεπτεμβρίου. Τα μείζονα θέματα του συνεδρίου είναι η έρευνα και αειφόρος ανάπτυξη σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, η εποικοδομητική επίδραση των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή και η σημασία της δημόσιας χρηματοδότησης και στήριξης στην έρευνα και καινοτομία ΤΠΕ. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν πάνω από 100 επιδείξεις των πλέον πρόσφατων ψηφιακών εξελίξεων που έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ. Η εκδήλωση οργανώνεται ανά διετία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφέτος δε φιλοξενείται από τη βελγική προεδρία του Συμβουλίου υπουργών της ΕΕ.

Το 7ο ΠΠ, το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ, διαρκεί από το 2007 έως το 2013, με διάθεση ποσών πάνω από 9 δις ευρώ για την έρευνα και ανάπτυξη ΤΠΕ. Η ετήσια αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας ΤΠΕ συμβαδίζει με το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, το κατεξοχήν πρόγραμμα άσκησης πολιτικής της ΕΕ, που προβλέπει διπλασιασμό της ετήσιας δημόσιας δαπάνης για Ε&Α σε ΤΠΕ έως το 2020 και μόχλευση ανάλογης αύξησης δαπανών στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020 στην απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη.

Τα ερευνητικά έργα ΤΠΕ με ενωσιακή χρηματοδότηση στηρίζουν κάθε χρόνο πάνω από 15.000 ερευνητές, τονώνουν την ικανότητα της Ευρώπης να καινοτομεί, καθώς και την οικονομική ανάπτυξη του κλάδου. Η προσπάθεια αυτή παρέχει επίσης μείζονες ευκαιρίες σε καινοτόμες ΜΜΕ, οι οποίες δραστηριοποιούνται έντονα στους στρατηγικούς αυτούς τομείς για οικονομική ανάπτυξη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη υποβολής προτάσεων διατίθενται στον ιστότοπο:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/

Βλ. επίσης:

ICT 2010 press pack


Side Bar