Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1184

Брюксел, 28 септември 2010 г.

Програма в областта на цифровите технологии: Европейската комисия обявява подпомагане със 780 милиона евро на стратегическите изследвания по ИКТ

Днес Европейската комисия обяви една от най-мащабните досега покани за представяне на предложения за изследвания в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) по линия на рамковите програми на ЕС за научни изследвания. Обявлението бе направено на най-голямата проява в Европа относно научните изследвания и иновациите по ИКТ — конференцията ICT 2010-Digitally Driven. В резултат на поканата ще бъдат предоставени 780 милиона EUR за финансиране на проекти през 2011 г. Това финансиране ще спомогне за напредъка на научните изследвания по бъдещия интернет, роботиката, интелигентните и вградените системи, фотониката, ИКТ за повишена енергийна ефективност, здравеопазване и добро физическо състояние в едно застаряващо общество и др. По линия на Програмата в областта на цифровите технологии (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200) Комисията пое ангажимент да запази поне до 2013 г. темпото на ежегодно нарастване с 20 % на годишния бюджет за НИРД по ИКТ.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус, комисар по цифровите технологии, заяви: „Увеличаването на общите инвестиции в научни изследвания по ИКТ е от решаващо значение за нашето бъдеще. Обявената днес подкрепа на ЕС за нашите изследователи от световна класа трябва да бъде придружена от значителни допълнителни инвестиции от страна на самите бенефициери. Тези научни изследвания ще помогнат на европейската промишленост да повиши своята конкурентоспособност.“

Поканата (известна на английски като ICT Call 7) за представяне на предложения за проекти в областта на ИКТ, чието осъществяване ще бъде подпомогнато със 780 милиона EUR, представлява част от най-голямата досега годишна работна програма по 7-та рамкова програма на ЕС за научни изследвания. Почти 1,2 милиарда EUR са заложени в бюджета за 2011 г. Още през юли 2010 г. бяха осигурени 220 милиона EUR за публично-частни партньорства с ударение върху ИКТ за интелигентни автомобили, екологични сгради, устойчиви фабрики и бъдещия интернет (вж. IP/10/966, MEMO/10/339 и Newsroom).

По линия на тази покана 120 милиона EUR ще бъдат на разположение за финансиране на научни изследвания и технологични разработки по мрежи, цифрови информационни носители и обслужваща инфраструктура за бъдещия интернет. Това е от решаващо значение за справяне на Европа с предизвикателствата, пред които през следващото десетилетие ще се изправи нейното общество с растяща степен на цифровизация. Почти 100 милиона EUR вече бяха заделени за „Публично-частно партньорство за бъдещия интернет“ (IP/09/1596) с оглед възползване от растящото търсене на новаторски приложения на интернет, благодарение на които се повишава „интелигентността“ на инфраструктури като системи за здравеопазване, енергийни мрежи или системи за управление на пътното движение.

За укрепване на позициите на ЕС като водещ доставчик на електронни системи и оптоелектронни елементи се предоставят 200 милиона EUR за научни изследвания в тази област. Така се спомага за конкурентоспособността на някои основни сектори на европейската промишленост като автомобилостроенето, далекосъобщенията, автоматизацията на промишленото производство, осветителната техника и медицинската апаратура. Техният успех зависи от обединяването на новаторски елементи и системи в продукти и услуги във всички браншове. Например напредъкът в лазерната технология е от решаващо значение за ускореното развитие на оптичните съобщения и за осигуряване за всички европейци на свръхвисокоскоростна връзка към интернет.

По тази най-нова покана са предвидени и близо 200 милиона EUR за научни изследвания по ИКТ във връзка със здравеопазването и стареенето на населението. Броят на европейските граждани на възраст над 60 години нараства с около 2 милиона души всяка година. ИКТ са от важно значение за намиране на трайни решения и за създаване в максимална степен на благоприятни пазарни възможности, които спомагат за намаляване на съответните разходи за социални и здравни грижи.

Освен това на разположение са 135 милиона EUR за научни изследвания по ИКТ, които спомагат за повишаване на енергийната ефективност в сгради, в транспорта и логистиката. Тази сума допълва предоставените през юли 2010 г. 220 милиона EUR за публично-частни партньорства с цел изграждане на икономика, основаваща се на автомобили, сгради и фабрики с ниски емисии на въглероден двуокис (вж. по-горе).

Право да кандидатстват за финансиране на проекти по поканата ICT Call 7 имат университети, научноизследователски центрове, малки и средни предприятия и други организации в Европа и извън нея. Съответните предложения могат да бъдат представени до 18 януари 2011 г., след което те ще бъдат оценени от независими експертни групи за подбор въз основа на тяхното качество.

Контекст

На конференцията ICT 2010-Digitally Driven от 27 до 29 септември в панаирното градче в Брюксел си дават среща изследователи, бизнесмени, инвеститори и вземащи политически решения лица в областта на ИКТ и цифровите иновации. Основните теми на конференцията са научните изследвания за постигане на устойчив растеж на икономиката с ниски емисии на въглероден двуокис, съзидателното въздействие на ИКТ върху ежедневието и значението на публичното финансиране и подкрепа за изследванията и иновациите в областта на ИКТ. Освен това ще бъдат представени повече от 100 най-нови, финансирани от ЕС постижения в цифровите технологии. Проявата се организира на всеки две години от Европейската комисия и тази година неин домакин е белгийското председателство на Съвета на министрите на ЕС.

Седмата рамкова програма на ЕС обхваща периода от 2007 до 2013 г., като по нейна линия са предвидени над 9 милиарда EUR за научноизследователска и развойна дейност по ИКТ. Ежегодното увеличение на финансирането на научните изследвания по ИКТ е в съответствие с Програмата в областта на цифровите технологии — водещата политическа програма на ЕС в тази област, в която се призовава годишните общи публични разходи за НИРД по ИКТ да се удвоят до 2020 г. и да се предизвика еквивалентно увеличение на тези разходи на частния сектор, за да се постигнат целите на стратегията „Европа 2020“ за заетост и растеж.

Финансираните от ЕС научноизследователски проекти по ИКТ, в които всяка година участват над 15 000 изследователи, стимулират способността на Европа за нововъведения и икономическия растеж. Те предоставят и големи благоприятни възможности за новаторски малки и средни предприятия, които са много добре представени в тези стратегически направления на растеж.

За подробности относно поканата за представяне на предложения:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/

Вж. също:

Пакет от материали за пресата „ИКТ 2010“


Side Bar