Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1181

Bryssel den 27 september 2010

GMO/Forskning: Rapport om åtgärder för att undvika blandning av genmodifierad och konventionell majs

Hälso- och konsumentkommissionär John Dalli lägger i dag fram en rapport till rådet (jordbruk), där det konstateras att åtgärder för lagring och skyddszon kan bidra till att begränsa eller minska blandning av genmodifierad majs med konventionell och ekologisk majs. Rapporten har utarbetats av Europeiska kontoret för samexistens mellan grödor och offentliggörs av Gemensamma forskningscentret (GFC) vid Europeiska kommissionen. Enligt rapporten är rätt lagring av utsäde och isolering i rummet de bästa sätten att begränsa eller undvika blandning. Alternativa metoder som bygger på isolering i tiden (förskjutna blomstringstider för fält med genmodifierade grödor och andra fält) är möjliga i flera EU-länder med rätt klimat.

– Metoderna i denna viktiga rapport passar in i kommissionens nya förslag om samexistens med genmodifierade grödor som vi antog i juli. De överensstämmer med förslagets anda och bokstav, nämligen att medlemsländerna ska ha större möjligheter att bestämma om samexistens mellan genmodifierade, konventionella och ekologiska grödor. Rapporten innehåller en rad goda råd som ska hjälpa medlemsländerna att utveckla sina nationella och regionala rutiner på det här området, sade John Dalli, ledamot av kommissionen med ansvar för hälsa och konsumentpolitik, när han lade fram rapporten i dag till rådet (jordbruk).

De bästa lösningarna

Rapporten täcker odling av genmodifierad majs fram till det första försäljningsstället. Den behandlar tre slags odling: spannmål, hela växten och sockermajs. Europeiska kontoret för samexistens mellan grödor har bedömt de tänkbara orsakerna till sammanblandning och kommit fram till en rad välförankrade bästa jordbrukslösningar som gör det möjligt för olika grödor att förekomma samtidigt, utan att jordbruksföretagets ekonomi eller effektivitet skadas.

Exempelvis föreslår kontoret att man håller en skyddszon på 15–50 m för att minska korspollinering mellan genmodifierad och övrig majs och för att hålla halten av genmodifierad majs i konventionella livsmedel och foder under 0,9 % (gränsen för obligatorisk märkning). Större avstånd (100–500 m) föreslås för strängare mål för inblandning (t.ex. 0,1 % som är den normala uppskattade mätbarhetsgränsen).

Europeiska kontoret för samexistens mellan grödor

Rådet bad 2006 kommissionen att arbeta vidare med samexistens för att kartlägga de bästa lösningarna för fysisk separation och ta fram riktlinjer för olika grödor. Kommissionen grundade Europeiska kontoret för samexistens mellan grödor 2008.

Kontoret består av experter som de berörda medlemsländerna utser (för närvarande deltar 20 medlemsländer) och ett vetenskapligt sekretariat som är knutet till Gemensamma forskningscentrets institut för framtidsstudier.

Arbetet med rapporten utfördes i samarbete med de berörda parterna. Med hjälp av rapporten kan EU-länderna anpassa åtgärderna till sina regionala och lokala förhållanden.

Fakta

Under 2009 odlades genmodifierade grödor 134 miljoner hektar i världen. De främsta odlingsländerna är USA (48 % av världsarealen med genmodifierade grödor), Brasilien (16 %) och Argentina (16 %). De fyra viktigaste genmodifierade grödorna är antingen tåliga mot insekter eller bekämpningsmedel: sojaböna (77 % av världens odlingsareal för sojabönor), bomull (49 % av världen odlingsareal för bomull), majs (26 % av världens odlingsareal för majs) samt raps (21 % av världens odlingsareal för raps).

I EU har bara tre genmodifierade grödor godkänts för odling:

  • Två majsprodukter, varav bara den insektståliga Bt-majsen MON810 odlas i EU.

  • En potatissort (genmodifierad stärkelsepotatis, godkänd i mars 2010).

Bakgrund

Den 13 juli antog kommissionen ett heltäckande förslag om att ge medlemsländerna frihet att tillåta, begränsa eller förbjuda odling av genmodifierade grödor, utan att avskaffa EU:s vetenskapligt baserade tillståndsgivning för sådana grödor. Åtgärdspaketet består av en ny rekommendation om samexistens mellan genmodifierade, konventionella och ekologiska grödor samt ett utkast till förordning om smärre ändringar av lagstiftningen på området.

Förslaget till ändring av direktiv 2001/18/EG syftar till ökad rättsäkerhet för medlemsländerna när de beslutar om odling av genmodifierade grödor på andra grunder än vetenskapliga. Förslaget behandlas nu i medbeslutandeförfarandet av Europaparlamentet och rådet.

Rapporten:

http://ecob.jrc.ec.europa.eu/documents.html

Mer information:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar