Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1181

V Bruseli 27. septembra 2010

Výskum GMO: Správa o konkrétnych opatreniach na zabránenie zmiešavania geneticky modifikovanej a konvenčnej kukurice

Podľa záverov správy, ktorú dnes na zasadaní Rady pre poľnohospodárstvo predstavil John Dalli, komisár EÚ pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, konkrétne opatrenia týkajúce sa skladovania a dodržiavania izolačných vzdialeností môžu pomôcť obmedziť alebo zabrániť zmiešavaniu geneticky modifikovanej kukurice s  konvenčnou a ekologickou kukuricou. V tomto dokumente o osvedčených postupoch, ktorý vypracoval Európsky úrad pre koexistenciu a ktorý uverejnilo Spoločné výskumné centrum Európskej komisie, sa najmä uvádza, že najlepšími spôsobmi, ako obmedziť zmiešavanie alebo mu zabrániť, je vhodné skladovanie semien a priestorová izolácia. V niektorých krajinách EÚ s osobitnými klimatickými podmienkami prichádzajú do úvahy aj alternatívne postupy založené na časovej izolácii (posúvanie období kvitnutia polí s geneticky modifikovanými plodinami a polí s geneticky nemodifikovanými plodinami).

John Dalli, komisár EÚ pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, pri predstavovaní správy na dnešnom zasadaní Rady pre poľnohospodárstvo uviedol: „Postupy navrhované v tomto dôležitom dokumente sú uplatniteľné v rámci nového prístupu Komisie ku koexistencii a pestovaniu GMO, ktorý bol prijatý v júli. Sú v plnej miere v súlade s myšlienkou a cieľmi návrhu, ktorým sa členským štátom poskytuje väčšia voľnosť v tom, akým spôsobom pristupujú ku koexistencii geneticky modifikovaných, konvenčných a ekologických plodín,“ a dodal: „V tomto dokumente je podrobne opísaný súbor nezáväzných postupov, ktoré majú členským štátom pomôcť vypracovať a upresniť ich národné či regionálne prístupy ku koexistencii.“

Osvedčené postupy

Osvedčené postupy uvedené v dokumente sa vzťahujú na všetky fázy pestovania geneticky modifikovanej kukurice až do prvého uvedenia do predaja. Dokument sa zaoberá tromi rôznymi druhmi produkcie: kukurica na zrno, kukurica na siláž a sladká kukurica. Európsky úrad pre koexistenciu vykonal analýzu možných faktorov, z dôvodu ktorých dochádza k zmiešavaniu, a dospel k súboru všeobecne uznávaných osvedčených postupov riadenia poľnohospodárskej výroby, ktoré zabezpečia koexistenciu bez toho, aby to malo vplyv na hospodársku a agronomickú efektívnosť poľnohospodárskeho podniku.

Medzi postupy, ktoré Európsky úrad pre koexistenciu navrhuje, patrí napríklad dodržiavanie izolačných vzdielaností 15 až 50 m medzi geneticky modifikovanou a geneticky nemodifikovanou kukuricou v záujme zníženia rizika cudzoopelenia a obmedzenia obsahu geneticky modifikovaných organizmov (GMO) v konvenčných potravinách a krmivách na úroveň pod 0,9 % (právnymi predpismi stanovená prahová hodnota na označovanie). V záujme dosiahnutia ešte nižších úrovní zmiešavania (napr. 0,1 %, čo predstavuje obvyklý odhad medznej hodnoty kvantifikácie) sa odporúčajú väčšie vzdialenosti.

Európsky úrad pre koexistenciu

V roku 2006 Rada vyzvala Komisiu, aby sa ďalej zaoberala problematikou koexistencie s cieľom identifikovať osvedčené postupy týkajúce sa technických opatrení na zabezpečenie segregácie, ktoré sa osvedčili, a aby vypracovala konkrétne usmernenia na zabezpečenie koexistencie v prípade jednotlivých plodín. Komisia zriadila v roku 2008 Európsky úrad pre koexistenciu.

Úrad pozostáva z odborníkov vymenovaných zúčastnenými členskými štátmi (v súčasnosti sa na činnosti úradu zúčastňuje 20 členských štátov) a má k dispozícii vedecký sekretariát, ktorý zabezpečuje Inštitút pre perspektívne a technologické štúdie Spoločného výskumného centra.

Dokument o osvedčených postupoch bol vypracovaný v úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami a členským štátom EÚ poskytuje pružnosť nevyhnutnú na to, aby opatrenia mohli prispôsobovať svojim osobitným regionálnym a miestnym podmienkam.

Fakty a údaje

V roku 2009 sa geneticky modifikované plodiny pestovali na celom svete na rozlohe 134 miliónov hektárov. Medzi najvýznamnejších pestovateľov patria USA (48 % celosvetovej pestovateľskej plochy GMO), Brazília (16 %) a Argentína (16 %). Štyrmi najdôležitejšími geneticky modifikovanými plodinami, ktoré sú odolné voči škodcom alebo tolerantné voči herbicídom, sú sója (77 % celkovej pestovateľskej plochy sóje), bavlna (49 % celkovej pestovateľskej plochy bavlny), kukurica (26 % celkovej pestovateľskej plochy kukurice) a repka (21 % celkovej pestovateľskej plochy repky).

V EÚ boli na účely pestovania povolené len tri druhy geneticky modifikovaných plodín:

  • dva druhy geneticky modifikovanej kukurice, z ktorých sa v EÚ pestuje len Bt-kukurica MON810 odolná voči škodcom,

  • jeden druh geneticky modifikovaných zemiakov (geneticky modifikovaný škrobový zemiak povolený v marci 2010).

Súvislosti

Komisia 13. júla prijala rozsiahly súbor návrhov, ktorým dáva členským štátom voľnosť povoliť, obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov na svojom území bez toho, aby to malo vplyv na vedecky podložený systém schvaľovania geneticky modifikovaných organizmov v EÚ. Súčasťou prijatého súboru opatrení je nové odporúčanie o koexistencii geneticky modifikovaných plodín s konvenčnými a/alebo ekologickými plodinami a návrh nariadenia, ktorý prináša malú zmenu právnych predpisov týkajúcich sa GMO.

Cieľom návrhu revízie smernice 2001/18/ES je zaručiť právnu istotu pre členské štáty pri rozhodovaní o pestovaní GMO na základe iných než vedeckých dôvodov. Tento návrh sa prijme v rámci spolurozhodovacieho postupu v Európskom parlamente a Rade.

Dokument o osvedčených postupoch si môžete stihnuť na tejto adrese:

http://ecob.jrc.ec.europa.eu/documents.html

Viac informácií môžete nájsť na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar