Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1181

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 27 d.

GMO tyrimai. Ataskaita dėl konkrečių priemonių, taikomų siekiant išvengti genetiškai modifikuotų ir tradicinių kukurūzų susimaišymo

Žemės ūkio tarybai šiandien pateiktoje už sveikatos ir vartotojų politiką atsakingo Komisijos nario Johno Dalli ataskaitoje padaryta išvada, kad taikant konkrečias priemones, susijusias su laikymu ir izoliavimo atstumų taikymu, galima išvengti genetiškai modifikuotų ir tradicinių kukurūzų susimaišymo. Konkrečiai, geriausios patirties dokumente, kurį parengė Europos sambūvio biuras (toliau – ESB) ir paskelbė Europos Komisijos jungtinis tyrimų centras (toliau – JTC), nurodyta, kad geriausias būdas sumažinti susimaišymo tikimybę arba iš viso jo išvengti yra tinkamas sėklų laikymas ir izoliavimo atstumo taikymas. Alternatyvūs metodai, grindžiami laikinu atskyrimu (genetiškai modifikuotų ir nemodifikuotų pasėlių žydėjimo laiko derinimas), gali būti taikomi kai kuriose ES šalyse, kurioms būdingos konkrečios klimato sąlygos.

Už sveikatos ir vartotojų politiką atsakingas Komisijos narys Johnas Dalli šiandien, pristatydamas ataskaitą, teigė: „Šiame svarbiame dokumente siūlomi metodai yra taikomi atsižvelgiant į liepos mėnesį Komisijos priimtą naują požiūrį, susijusį su sambūviu ir GMO auginimu. Šie metodai visiškai atitinka pasiūlymo, pagal kurį valstybėms narėms suteikiama veiksmų laisvė derinti genetiškai modifikuotų, tradicinių ir ekologiškų kultūrų sambūvį, esmę ir tikslus. Šiame dokumente išsamiai nurodyti neprivalomi metodai, kurių paskirtis – padėti valstybėms narėms plėtoti ir tobulinti su sambūviu susijusias nacionalines ir regionines strategijas.“

Geriausia patirtis

Geriausios patirties dokumente nagrinėjamas genetiškai modifikuotų kukurūzų auginimas iki pardavimo pirmajam pirkėjui. Jame aptariami trijų rūšių produktai: grūdai, visas augalas ir saldieji kukurūzai. Europos sambūvio biuras (ESB) išnagrinėjo galimo įsimaišymo šaltinius ir nustatė bendrą geriausią žemės ūkio valdymo tvarką, kurią taikant užtikrinamas sambūvis ir išsaugomas ekonominis bei agronominis ūkio veiksmingumas.

Pavyzdžiui, be kitų metodų, ESB rekomenduoja 15–50 m izoliavimo atstumą, taikomą siekiant sumažinti genetiškai modifikuotų ir nemodifikuotų kukurūzų susimaišymo tikimybę ir užtikrinti, kad GMO kiekis tradiciniame maiste ir pašaruose neviršytų 0,9 proc. lygio (teisiškai nustatytos ženklinimo ribos). Siekiant užtikrinti, kad GMO kiekis neviršytų dar žemesnio lygio (pvz., 0,1 %, t. y. įprastos kiekybinio skaičiavimo ribos) siūloma taikyti didesnį atstumą (100–500 m).

Europos sambūvio biuras

2006 m. Taryba paragino Komisiją toliau dirbti sambūvio klausimu, kad būtų nustatyta geriausia techninio atskyrimo priemonių taikymo patirtis ir parengtos konkrečios pasėliams skirtos sambūvio gairės. 2008 m. Komisija įsteigė ESB.

Biurą sudaro suinteresuotųjų valstybių narių (šiuo metu dalyvauja 20 valstybių narių) paskirti ekspertai ir mokslinis sekretoriatas, kurį skiria Jungtinio tyrimų centro naujų technologijų tyrimų institutas.

Geriausios patirties dokumentas buvo rengiamas glaudžiai bendradarbiaujant su suinteresuotosiomis šalimis. Juo vadovaujantis valstybėms narėms suteikiama reikiama veiksmų laisvė, kad priimdamos priemones jos galėtų atsižvelgti į vietos, regionų ir nacionalinius ypatumus.

Faktai ir skaičiai

2009 m. pasaulyje genetiškai modifikuotų kultūrų pasėliai sudarė 134 mln. hektarų. Pagrindinės tokias kultūras auginančios šalys – JAV (48 proc. viso pasaulio GMO pasėlių ploto), Brazilija (16 proc.) ir Argentina (16 proc.). Pagrindinės keturios genetiškai modifikuotos kultūros, atsparios vabzdžiams arba herbicidams, yra: sojos (77 proc. viso pasaulio sojų pasėlių ploto), vilnamedžiai (49 proc. viso pasaulio vilnamedžių pasėlių ploto) ir rapsai (21 proc. viso pasaulio rapsų pasėlių ploto).

ES leista auginti tik trijų rūšių genetiškai modifikuotas kultūras:

  • dviejų rūšių genetiškai modifikuotus kukurūzus, iš kurių ES auginami tik vabzdžiams atsparūs Bt kukurūzai MON810;

  • genetiškai modifikuotas bulves (genetiškai modifikuotos krakmolinės bulvės, kurias leista auginti 2010 m. kovo mėn.).

Pagrindiniai faktai

Liepos 13 d. Komisija priėmė išsamų pasiūlymą, pagal kurį valstybės narės gali laisvai spręsti leisti, riboti arba uždrausti jų teritorijoje auginti GMO, tačiau jos turi laikytis ES moksliškai pagrįstos leidimo auginti genetiškai modifikuotas kultūras sistemos. Priimtų dokumentų paketą sudaro nauja rekomendacija dėl genetiškai modifikuotų, tradicinių ir (arba) ekologiškų kultūrų sambūvio ir reglamento projektas, kuriuo siūloma šiek tiek pakeisti GMO teisės aktus.

Pasiūlymu peržiūrėti Direktyvą 2001/18/EB siekiama suteikti teisinį tikrumą valstybėms narėms, jei jos nuspręstų auginti GMO kitais nei moksliniais tikslais. Pasiūlymą priims Europos Parlamentas ir Taryba pagal bendro sprendimo procedūrą.

Geriausios patirties dokumentas

http://ecob.jrc.ec.europa.eu/documents.html

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar