Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1181

Bryssel 27. syyskuuta 2010

Raportti toimista, joilla estetään muuntogeenisen ja tavallisen maissin sekoittuminen

Terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari John Dalli esitteli tänään maatalousneuvostolle raportin. Siinä todetaan, että varastoinnilla ja eristämisetäisyyksillä voidaan rajoittaa muuntogeenisen maissin sekoittumista tavanomaisesti tai luonnonmukaisesti viljeltyyn maissiin tai välttää se. Eurooppalaisen viljelykasvien rinnakkaiselon toimiston (ECoB) laatimassa ja Euroopan komission Yhteisen tutkimuskeskuksen julkaisemassa parhaita käytänteitä käsittelevässä asiakirjassa todetaan, että siementen asianmukainen varastointi ja paikallinen eristäminen ovat parhaita keinoja rajoittaa sekoittumista tai välttää se. Ajalliseen eristämiseen perustuvat erilaiset toimintatavat (muuntogeenisten ja muiden peltojen kukinta-ajan siirtäminen) ovat mahdollisia useissa EU-maissa, joilla on sopivat ilmasto-olosuhteet.

Tähän merkittävään asiakirjaan sisältyviä käytänteitä voidaan soveltaa komission heinäkuussa rinnakkaiselon ja muuntogeenisten kasvien viljelyn osalta omaksumassa uudessa toimintamallissa. Käytänteet ovat täysin kyseisen ehdotuksen hengen ja tavoitteiden mukaisia, sillä ehdotuksessa annetaan jäsenvaltioille lisää joustonvaraa järjestää muuntogeenisten sekä tavanomaisen ja luonnonmukaisen tuotannon viljelykasvien rinnakkaiselo”, totesi terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari John Dalli esitellessään raportin tänään maatalousneuvostolle. Hän sanoi lisäksi, että asiakirjassa esitetään ei-sitovia käytänteitä, joilla autetaan jäsenvaltioita kehittämään ja hienosäätämään kansallista tai alueellista toimintamalliaan rinnakkaiselon alalla.

Parhaat käytänteet

Parhaita käytänteitä koskevassa asiakirjassa käsitellään muuntogeenisen maissin viljelyä ensimmäiseen myyntipisteeseen saakka. Siinä käsitellään kolmentyyppistä tuotantoa: jyviä, kokonaista kasvia ja sokerimaissia. Eurooppalainen viljelykasvien rinnakkaiselon toimisto (ECoB) analysoi sekoittumisen mahdollisia lähteitä ja muotoili yhteisesti sovittuja parhaita maatalouden hallintokäytäntöjä, joilla varmistetaan rinnakkaiselo ja säilytetään samalla maatilan taloudellinen ja tuotantoteho.

ECoB ehdottaa esimerkiksi 15–50 metrin eristämisetäisyyksiä muuntogeenisen ja muun maissin ristipölytyksen vähentämiseksi ja tavanomaisesti tuotettujen elintarvikkeiden ja rehujen sisältämän muuntogeenisen aineksen pitoisuuden rajoittamista alle 0,9 prosenttiin (lainmukainen merkintäkynnys). Suurempia etäisyyksiä (100–500 metriä) ehdotetaan, jos sekoittumista ei saisi tapahtua näinkään paljon (esim. 0,1 prosenttia, joka on yleinen määritysraja).

Eurooppalainen viljelykasvien rinnakkaiselon toimisto

Neuvosto kehotti vuonna 2006 komissiota lisätoimiin rinnakkaiselon osalta parhaiden käytänteiden määrittämiseksi teknisiä erilläänpitotoimenpiteitä varten ja rinnakkaiseloa koskevien lajikohtaisten suuntaviivojen kehittämiseksi. Komissio perusti ECoBin vuonna 2008.

Toimisto muodostuu jäsenvaltioiden nimeämistä asiantuntijoista (toiminnassa on tällä hetkellä mukana 20 jäsenvaltiota) ja Yhteisen tutkimuskeskuksen alaisen Tekniikan tulevaisuudentutkimuksen laitoksen järjestämästä tieteellisestä sihteeristöstä.

Parhaita käytänteitä käsittelevää asiakirjaa tehtiin tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa, ja EU:n jäsenvaltioilla on lopputuloksen ansiosta riittävästi joustonvaraa mukauttaa toimenpiteet omiin alueellisiin ja paikallisiin olosuhteisiinsa.

Faktoja ja lukuja

Muuntogeenisiä kasveja viljeltiin vuonna 2009 koko maailmassa 134 miljoonalla hehtaarilla. Suurimpia viljelymaita ovat Yhdysvallat (48 prosenttia koko maailman muuntogeenisten kasvien viljelyksistä), Brasilia (16 prosenttia) ja Argentiina (16 prosenttia). Neljä tärkeintä muuntogeenistä viljelykasvia, jotka ovat joko tuhohyönteisiä sietäviä tai torjunta-aineita sietäviä, ovat: soijapapu (77 prosenttia soijapavun viljelyalasta maailmassa), puuvilla (49 prosenttia puuvillan viljelyalasta maailmassa), maissi (26 prosenttia maissin viljelyalasta maailmassa) sekä rapsi (21 prosenttia rapsin viljelyalasta maailmassa).

EU:ssa viljelylupa on annettu vain kolmelle muuntogeeniselle viljelykasville:

  • Kaksi muuntogeenistä maissilajia, joista vain yhtä tuhohyönteisiä sietävää Bt-maissia MON810 viljellään EU:ssa.

  • Yksi muuntogeeninen peruna (muuntogeeninen tärkkelysperuna, lupa myönnetty maaliskuussa 2010).

Taustaa

Komissio hyväksyi 13. heinäkuuta kattavan ehdotuksen, jonka myötä jäsenvaltioilla on vapaus sallia tai kieltää muuntogeenisten kasvien viljely alueellaan tai rajoittaa sitä. Samalla säilytetään muuttumattomana EU:n tieteellisin perustein toimiva muuntogeenisten organismien lupajärjestelmä. Hyväksytty paketti muodostuu uudesta suosituksesta, joka koskee muuntogeenisten kasvien viljelyä rinnan tavanomaisen ja/tai luonnonmukaisen viljelyn kanssa, sekä asetusluonnoksesta, jossa ehdotetaan pientä muutosta muuntogeenisiä organismeja koskevaan lainsäädäntöön.

Direktiivin 2001/18/EY tarkistamista koskevalla ehdotuksella pyrittiin turvaamaan jäsenvaltioille oikeusvarmuus niiden päättäessä muuntogeenisten kasvien viljelystä muilla kuin tieteellisillä perusteilla. Se hyväksytään yhteispäätösmenettelyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa.

Parhaita käytänteitä käsittelevän asiakirjan voi ladata osoitteesta:

http://ecob.jrc.ec.europa.eu/documents.html

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar