Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1181

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2010

ΓΤΟ/έρευνα: Έκθεση σχετικά με συγκεκριμένα μέτρα για να αποφευχθεί η σύμμειξη γενετικώς τροποποιημένου και συμβατικού αραβόσιτου

Ο κ.John Dalli Επίτροπος αρμόδιος για την Υγεία και την Προστασία των Καταναλωτών παρουσίασε σήμερα μια έκθεση στο Συμβούλιο Γεωργίας η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η λήψη συγκεκριμένων μέτρων σχετικά με την αποθήκευση και την εφαρμογή αποστάσεων απομόνωσης μπορούν να βοηθήσουν στον περιορισμό ή την αποφυγή της σύμμειξης γενετικώς τροποποιημένου (ΓΤ) αραβόσιτου με τον συμβατικό και τον βιολογικό αραβόσιτο. Ειδικότερα, το έγγραφο βέλτιστων πρακτικών, το οποίο καταρτίστηκε από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συνύπαρξης (ECoB) και δημοσιεύθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώνει ότι η κατάλληλη αποθήκευση των σπόρων και η εφαρμογή αποστάσεων απομόνωσης είναι οι καλύτεροι τρόποι για τον περιορισμό ή την αποφυγή της σύμμειξης. Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ στις οποίες επικρατούν συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες είναι δυνατόν να εφαρμοστούν εναλλακτικές πρακτικές που βασίζονται στη χρονική απομόνωση (μετατόπιση των χρόνων ανθοφορίας στις ΓΤ και μη ΓΤ εκτάσεις).

Σήμερα, στην παρουσίαση της έκθεσης στο Συμβούλιο Γεωργίας, ο κ.John Dalli Επίτροπος αρμόδιος για την Υγεία και την Προστασία των Καταναλωτών, , δήλωσε: «Οι προτεινόμενες πρακτικές που περιλαμβάνονται σε αυτό το σημαντικό έγγραφο εφαρμόζονται στο πλαίσιο της νέας προσέγγισης της Επιτροπής για τη συνύπαρξη και την καλλιέργεια ΓΤΟ, που εγκρίθηκε τον Ιούλιο. Συνάδουν πλήρως με το πνεύμα και τους στόχους της πρότασης, η οποία παρέχει στα κράτη μέλη περισσότερη ευελιξία να οργανώσουν τη συνύπαρξη ΓΤ, συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών». Και πρόσθεσε: «Το παρόν έγγραφο αναφέρει λεπτομερώς ένα σύνολο μη δεσμευτικών πρακτικών, οι οποίες στοχεύουν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να επαναπροσδιορίσουν τις εθνικές ή περιφερειακές προσεγγίσεις τους όσον αφορά τη συνύπαρξη».

Καλύτερη πρακτική

Το έγγραφο «βέλτιστων πρακτικών» καλύπτει την καλλιέργεια ΓΤ αραβόσιτου μέχρι το πρώτο σημείο πώλησης. Εξετάζει τρία είδη παραγωγής: σπόρος, ολόκληρο φυτό και γλυκός αραβόσιτος. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συνύπαρξης (ECoB) ανέλυσε τις πιθανές πηγές πρόσμειξης και κατέληξε, κατόπιν συναίνεσης, σε μια δέσμη βέλτιστων πρακτικών γεωργικής διαχείρισης που θα εξασφαλίσουν τη συνύπαρξη, διατηρώντας ταυτόχρονα την αποδοτικότητα της εκμετάλλευσης από οικονομικής και γεωπονικής πλευράς.

Για παράδειγμα, μεταξύ άλλων πρακτικών, το ECoB προτείνει αποστάσεις απομόνωσης 15-50 m για να μειωθεί η διασταύρωση μεταξύ ΓΤ αραβόσιτου και μη ΓΤ αραβόσιτου και για να περιοριστεί η περιεκτικότητα σε ΓΤΟ των συμβατικών τροφίμων και ζωοτροφών σε επίπεδα κάτω του 0,9% (νόμιμο κατώτατο όριο επισήμανσης). Προτείνονται μεγαλύτερες αποστάσεις (100-500 m) για χαμηλότερους στόχους επιπέδων πρόσμειξης (π.χ. 0,1%, που είναι η συνηθισμένη εκτίμηση για τα όρια προσδιορισμού της ποσότητας).

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συνύπαρξης

Το 2006, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να ασχοληθεί περαιτέρω με τη συνύπαρξη προκειμένου να προσδιορίσει τις βέλτιστες πρακτικές για τα τεχνικά μέτρα διαχωρισμού και να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για τη συνύπαρξη ειδικές για τις καλλιέργειες. Η Επιτροπή δημιούργησε το ECoB το 2008.

Το Γραφείο αποτελείται από εμπειρογνώμονες που διορίζονται από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη (σήμερα συμμετέχουν 20 κράτη μέλη) και μια επιστημονική γραμματεία που παρέχεται από το Ινστιτούτο Μελετών Τεχνολογιών του Μέλλοντος (ΙΜΤΜ) του Κοινού Κέντρου Ερευνών.

Οι εργασίες για το έγγραφο «βέλτιστων πρακτικών» πραγματοποιήθηκαν σε στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, και το τελικό αποτέλεσμα επιτρέπει να έχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ την απαραίτητη ευελιξία για να προσαρμόσουν τα μέτρα στις συγκεκριμένες περιφερειακές και τοπικές συνθήκες τους.

Δεδομένα και αριθμοί

Το 2009, οι ΓΤ καλλιέργειες αντιστοιχούσαν παγκοσμίως σε 134 εκατομμύρια εκτάρια. Οι κύριες χώρες ΓΤ καλλιεργειών είναι οι ΗΠΑ (48% της παγκόσμιας έκτασης), η Βραζιλία (16%) και η Αργεντινή (16%). Οι τέσσερις κύριες ΓΤ καλλιέργειες, είτε εντομοανθεκτικές είτε ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα, είναι: σόγια (77% της παγκόσμιας έκτασης καλλιέργειας σόγιας), βαμβάκι (49% της παγκόσμιας έκτασης καλλιέργειας βαμβακιού), αραβόσιτος (26% της παγκόσμιας έκτασης καλλιέργειας αραβόσιτου), και σπόροι κράμβης (21% της παγκόσμιας έκτασης καλλιέργειας σπόρων κράμβης).

Στην ΕΕ, έχουν εγκριθεί μόνο τρεις ΓΤ καλλιέργειες:

  • δύο προϊόντα ΓΤ αραβόσιτου, από τα οποία μόνο ο εντομοανθεκτικός αραβόσιτος Bt MON810 καλλιεργείται στην ΕΕ.

  • μια ΓΤ πατάτα (ΓΤ άμυλο γεώμηλων, που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2010).

Ιστορικό

Στις 13 Ιουλίου, η Επιτροπή ενέκρινε μια συνολική πρόταση που παρέχει στα κράτη μέλη την ελευθερία να επιτρέπουν, να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στο έδαφός τους, διατηρώντας ταυτόχρονα άθικτο το σύστημα έγκρισης ΓΤΟ της ΕΕ, που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Η δέσμη που έχει εγκριθεί αποτελείται από νέα σύσταση σχετικά με τη συνύπαρξη ΓΤ καλλιεργειών με συμβατικές ή/και βιολογικές καλλιέργειες και ένα σχέδιο κανονισμού που προτείνει μια μικρή αλλαγή στη νομοθεσία για τους ΓΤΟ.

Η πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας 2001/18/EK σκοπό είχε την παροχή ασφάλειας δικαίου στα κράτη μέλη όταν αποφασίζουν για την καλλιέργεια ΓΤΟ στηριζόμενα σε μη επιστημονικούς λόγους. Θα εκδοθεί μέσω συναπόφασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Για να μεταφορτώσετε το έγγραφο «βέλτιστων πρακτικών», μπορείτε να επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

http://ecob.jrc.ec.europa.eu/documents.html

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar