Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1181

Bruxelles, den 27. september 2010

GMO/Forskning: Rapport om konkrete foranstaltninger, der skal forhindre blanding af genmodificeret og konventionel majs

EU-kommissær for sundhed og forbrugere, John Dalli, fremlagde i dag en rapport for landbrugsministerrådet, hvori det konkluderes, at specifikke foranstaltninger vedrørende lagring samt anvendelse af isolationsafstande kan bidrage til at begrænse eller undgå sammenblanding af genetisk modificeret (GM-) majs med konventionel og økologisk majs. Det fremhæves i bedste praksis-dokumentet, som er udarbejdet af Det Europæiske Kontor for Sameksistens (ECoB) og offentliggøres af Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC), at korrekt lagring af frø og anvendelse af isolationsafstande er de bedste midler til at begrænse eller undgå sammenblanding. Alternative metoder, der bygger på tidsmæssig isolation (skiftende blomstringstider for GM- og ikke-GM-marker), er mulige i flere EU-lande med særlige klimaforhold.

EU-kommissær for sundhed og forbrugere, John Dalli, præsenterede i dag rapporten for landbrugsministerrådet og udtalte: "Metoderne, som foreslås i dette vigtige dokument, passer ind i Kommissionens nye strategi for sameksistens og gmo-dyrkning vedtaget i juli. De stemmer fuldt overens med forslagets ånd og idé, nemlig at EU-landene skal have større fleksibilitet til at koordinere gmo'ernes sameksistens med konventionelle og økologiske afgrøder". Kommissæren tilføjede: "Dette dokument indeholder en række fakultative fremgangsmåder, som skal hjælpe medlemsstaterne med at udarbejde og forbedre nationale eller regionale regler for sameksistens".

Bedste praksis

"Bedste praksis"-dokumentet dækker dyrkningen af GM-majs frem til det første salgssted. Det behandler tre former for produktion: kernemajs, silomajs og sukkermajs. Det Europæiske Kontor for Sameksistens (ECoB) har undersøgt de forskellige mulige årsager til sammenblandingen og er nået frem til en række fælles bedste praksis-metoder inden for landbrugsforvaltning, som kan sikre sameksistensen, uden at bedriftens økonomi eller effektivitet berøres.

Eksempelvis foreslår ECoB isolationsafstande på 15-50 m for at mindske krydsbefrugtningen mellem GM-majs og ikke-GM-majs og begrænse forekomsten af gmo'er i konventionelle fødevarer og foderstoffer til niveauer, der ligger under 0,9 % (fastsat tærskelværdi for mærkning). Der foreslås større afstande (100-500 m) for lavere mål for iblanding (f.eks. 0,1 %, der er den normale kvantifikationsgrænse).

Det Europæiske Kontor for Sameksistens

I 2006 bad Rådet Kommissionen om at videreføre arbejdet inden for sameksistens for at finde frem til bedste praksis for tekniske adskillelsesforanstaltninger og udarbejde afgrødespecifikke retningslinjer for sameksistens. Kommissionen oprettede Det Europæiske Kontor for Sameksistens i 2008.

Kontoret består af eksperter, som udpeges af de berørte medlemsstater (for øjeblikket deltager 20 medlemsstater), og et videnskabeligt sekretariat, der varetages af Instituttet for Teknologiske Fremtidsstudier (IPTS) under Det Fælles Forskningscenter.

Arbejdet med "bedste praksis"-dokumentet blev udført i tæt samarbejde med de berørte parter og resulterede i, at EU-medlemsstaterne gives tilstrækkelig fleksibilitet til at tilpasse foranstaltningerne til deres specifikke regionale og lokale forhold.

Fakta og tal

I 2009 var dyrkningsarealet for GM-afgrøder 134 mio. hektarer på verdensplan. De vigtigste dyrkningslande er USA (48 % af det samlede gmo-område), Brasilien (16 %) og Argentina (16 %). De fire vigtigste - insektresistente eller herbicidtolerante – GM-afgrøder er: sojabønner (77 % af det samlede dyrkningsareal for sojabønner), bomuld (49 % af det samlede dyrkningsareal for bomuld, majs (26 % af det samlede dyrkningsareal for majs) og rapsfrø (21 % af det samlede dyrkningsareal for rapsfrø).

I EU er kun tre GM-afgrøder blevet godkendt til dyrkning:

  • To GM-majsprodukter, hvoraf kun den insektresistente Bt-majs MON810 dyrkes i EU.

  • En GM-kartoffel (GM-stivelseskartoffel, godkendt i marts 2010).

Baggrund

Den 13. juli vedtog Kommissionen et samlet forslag, der giver EU-landene frihed til at tillade, begrænse eller forbyde dyrkning af gmo'er på deres område, samtidig med at EU's videnskabeligt baserede system for godkendelse af gmo'er opretholdes. Den vedtagne pakke bestod af en ny henstilling om GM-afgrøders sameksistens med konventionelle og/eller økologiske afgrøder og et udkast til forordning med et forslag til en mindre ændring af gmo-lovgivningen.

Forslaget om ændring af direktiv 2001/18/EF sigtede mod at skabe retssikkerhed for EU-landene, når de skal træffe beslutning om gmo-dyrkning på et andet grundlag end det videnskabelige. Forslaget vedtages ved fælles beslutningstagning i Europa-Parlamentet og Rådet.

"Bedste praksis"-dokumentet kan downloades på:

http://ecob.jrc.ec.europa.eu/documents.html

Yderligere oplysninger findes på:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar