Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1181

Брюксел, 27 септември 2010 г.

ГМО / научноизследователска дейност: Доклад с конкретни мерки, за да се избегне смесването на генетично модифицирана и традиционна царевица

В представения днес доклад от комисаря Джон Дали, отговарящ за здравеопазването и защитата на потребителите, пред Съвета в състав министри на земеделието се прави заключението, че прилагането на конкретни мерки при съхранението и спазването на отстояния между културите могат да ограничат или предотвратят смесването на генетично модифицирана царевица с традиционната и биологичната царевица. По-конкретно в документа с най-добри практики, подготвен от Европейската служба за съвместно съществуване и публикуван от Съвместния изследователски център към Европейската комисия, се посочва, че правилното съхраняване на семена и прилагането на пространствено разделение са най-добрите начини, за да се ограничи или предотврати смесването. В някои страни от ЕС със специфични климатични условия са възможни и по-различни практики, основани на разделение във времето (редуване на периодите на цъфтеж на парцелите с ГМО и такива с генетично немодифицирани култури).

При представянето на доклада днес пред Съвета (в състав министри на земеделието) комисар Джон Дали, отговарящ за здравеопазването и защитата на потребителите, заяви: Предлаганите в този важен документ практики са приложими в рамките на новия приет през месец юли подход на Комисията към съвместното съществуване и отглеждането на ГМО. Те съответстват напълно на духа и целите на предложението, което предоставя на държавите-членки повече гъвкавост, за да организират съвместното съществуване на генетично модифицираните с традиционните и биологичните култури“. Комисар Дали добави също: В документа са изложени поредица от незадължителни практики, чиято цел е да бъде оказано съдействие на държавите-членки при разработването и усъвършенстването на националните или регионалните им подходи към съвместното съществуване на култури.

Най-добри практики

Документът с най-добри практики обхваща отглеждането на генетично модифицирана царевица до достигането на първата точка на продажба. В него се разглеждат три вида продукция: семена, цели растения и сладка царевица. Европейската служба за съвместно съществуване направи анализ на потенциалните причини за смесването и изработи поредица от съгласувани чрез консенсус най-добри практики, свързани с управлението на земеделието, които ще осигурят съвместно съществуване на културите, като същевременно се запази икономическата и агрономна оперативност на стопанството.

Сред предлаганите от Европейската служба за съвместно съществуване практики е например осигуряването на отстояние между културите от 1550 метра, за да се намали кръстосаното опрашване между генетично модифицирана и генетично немодифицирана царевица и да се ограничи съдържанието на ГМО в храните и фуражите от традиционни култури до не повече от 0,9 % (праг на законоустановеното задължение за етикетиране). За по-ниски нива на смесването (напр. 0,1 %, което обикновено се счита за граница на количественото измерване) се предлагат по-големи отстояния (100—500 метра).

Европейската служба за съвместно съществуване

През 2006 г. Съветът прикани Комисията да продължи дейността си по въпросите на съвместното съществуване на култури, за да набележи най-добри практики за технически мерки с цел отделяне и да разработи специфични за отделните култури насоки за съвместно съществуване. Комисията създаде Европейската служба за съвместно съществуване през 2008 г.

Службата се състои от специалисти, определени от заинтересованите държави-членки (понастоящем участват 20 държави-членки), и научен секретариат, осигурен от Института за перспективни технологични проучвания (IPTS) към Съвместния изследователски център.

Работата по документа с най-добри практики бе осъществявана в тясно сътрудничество със заинтересованите страни и крайният резултат позволява на държавите-членки от ЕС да разполагат с необходимата гъвкавост да адаптират мерките към специфичните си регионални и местни условия.

Факти и статистика

През 2009 г. генетично модифицирани култури се отглеждат на площ от 134 млн. хектара в световен мащаб. Главните държави производителки са САЩ (48 % от площта на ГМО в света), Бразилия (16 %) и Аржентина (16 %). Четирите основни генетично модифицирани култури, които са устойчиви или на насекоми вредители, или на хербициди, са: соя (77 % от площта, засята със соя в света), памук (49 % от площта, засята с памук в света), царевица (26 % от площта, засята с царевица в света) и рапица (21 % от площта, засята с рапица в света).

В ЕС за отглеждане са разрешени само три генетично модифицирани култури:

  • два вида генетично модифицирана царевица, от които в ЕС се отглежда само устойчивата на насекоми вредители царевица Bt MON810;

  • един вид генетично модифицирани картофи (генетично модифицирани картофи за нишесте, разрешени през март 2010 г.).

Предистория

На 13 юли Комисията прие широкообхватно предложение, с което на държавите-членки се предоставя свободата да разрешат, ограничат или забранят отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО) на своята територия, като се запазва системата на ЕС за разрешение на ГМО, основано на научни доказателства. Приетият пакет от документи се състои от нова препоръка относно съвместното съществуване на генетично модифицирани култури с традиционни и/или биологични култури, както и предложение за регламент, с който се предлага малка промяна в законодателството относно ГМО.

Предложението за изменение на Директива 2001/18/ЕО има за цел да гарантира правна сигурност за държавите-членки, когато те вземат решение срещу или в полза на отглеждането на ГМО по съображения, различни от научните доводи. То ще бъде прието по процедурата за съвместно вземане на решения от Европейския парламент и Съвета.

За изтегляне на документа с най-добри практики:

http://ecob.jrc.ec.europa.eu/documents.html

Повече информация може да намерите на следния адрес:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar