Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1179

Bryssel den 27 september 2010

Europeiska kommissionen och Imperial Tobacco undertecknar avtal mot illegal handel med tobak

I dag tillkännagav Europeiska kommissionen ett flerårigt avtal med Imperial Tobacco Limited (ITL) om samarbete för att komma åt olaglig handel med tobaksprodukter. Enligt det rättsligt bindande avtalet ska ITL samarbeta med kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeri­bekämpning (OLAF) och med medlems­staternas brottsbekämpande myndigheter i kampen mot smugglade och pirattillverkade cigarretter. Avtalet innefattar stora belopp som ITL ska betala till kommissionen och medlemsstaterna. Det rör sig sammanlagt om 300 miljoner dollar (207 miljoner euro1) de kommande 20 åren. Pengarna bör bli ett mycket viktigt tillskott i EU:s arbete med att bekämpa den olagliga handeln med tobak, som varje år medför förluster för EU och medlems­staterna på flera miljarder euro.

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso gjorde följande uttalande: Jag välkomnar detta viktiga avtal som kommer att hjälpa till att skydda EU:s ekonomiska intressen och förstärka våra maktmedel i kampen mot smugglade och pirattillverkade cigarretter.”

Algirdas Šemeta, kommissionär med ansvar för beskattning, tull, bedrägeri­bekämpning och revision, hade följande att säga: “Alla blir dragna vid näsan av de smugglade och pirattillverkade produkterna: staten, konsumenterna och seriösa företag. Dagens avtal med Imperial Tobacco kommer att sända en kraftfull och avskräckande signal till kriminella cigarrettsmugglare och kraftigt utöka våra möjligheter att få slut på denna olagliga verksamhet.”

Kamp mot pirattillverkning och smuggling

EU och medlemsstaterna beräknas förlora upp till 10 miljarder euro i obetalda skatter varje år på grund av pirattillverkade och smugglade tobaksvaror. Dessutom skapar pirattillverkning och smuggling parallella, illegala distributionskedjor som undergräver de legala kanalerna och leder till illojal konkurrens med de äkta produkter som distribueras via dem. Den olagliga handeln med cigarretter används ofta för att finansiera mycket allvarligare aktiviteter som exempelvis terrorism och organiserad brottslighet. Av alla dessa skäl har kommissionen och EU:s medlemsstater lyft upp kampen mot pirattillverkade och smugglade cigarretter till en av de högsta prioriteringarna.

Trots de framgångar som EU:s, medlemsstaternas och branschens insatser har haft de senaste åren har förekomsten av smugglade och pirattillverkade cigarretter fortsatt att diversifieras och växa. Kommissionen har därför trappat upp sina ansträngningar att bekämpa illegal handel med pirattillverkade cigarretter. Bland annat har man arbetat tillsammans med brottsbekämpare från länder inom och utom EU för att kartlägga pirattillverkningen och man har också inriktat sig på produktionen av sådana cigarretter och avbrutit den och dessutom registrerat och beslagtagit pirattillverkade cigarretter i EU för att identifiera källan för produkten och annan relevant information.

Ett avtal som effektiviserar kampen mot smuggling

Dagens avtal, som initierats av ITL, visar på att samordning och samarbete mellan EU:s brottsbekämpande myndigheter och tillverkare som ITL kan bli ett stort stöd i arbetet med att motverka illegal handel med tobaksprodukter.

Genom avtalet införs strikta bestämmelser om och rutiner för samarbete och informationsutbyte för att de brottsbekämpande myndigheterna mer aktivt ska kunna agera mot brottslingar i Europa och runt om i världen. Dessutom kommer ITL att vidareutveckla kontrollen av sina nuvarande leveranskedjor med stärkta rutiner för hur kunderna väljs ut och övervakas så att det lättare ska gå att spåra förpackningar och för att bättre stötta de brottsbekämpande myndigheterna i Europa i deras kamp mot den illegala cigarretthandeln.

Långtgående produktspårningsrutiner ingår också i avtalet, vilket ger de brotts­bekämpande myndigheterna möjlighet att lokalisera källor och bestämmelseorter för ITL-märkta varor och att kontrollera om de eventuellt är pirattillverkade. Enligt avtalet ska ITL märka vissa förpackningar med information om vilken marknad de är tänkta för och förse större cigarrettkartonger2 med streckkoder som kan avläsas maskinellt. Företaget ska dessutom införa andra rutiner som underlättar spårning.

Dessa åtaganden ligger i linje med bestämmelserna om smuggling i WHO:s ramkonvention om tobakskontroll och kommer att hjälpa EU att propagera för kraftfulla formuleringar i det protokoll om eliminering av olaglig handel med tobaksprodukter som ska fogas till denna konvention.

Förutom ovan nämnda fördelar kommer EU och deltagande medlemsstater att få stora summor pengar från ITL under ett antal år. ITL har åtagit sig att betala sammanlagt 300 miljoner dollar (207 miljoner euro) under 20 år.

I avtalet finns också en garanti från ITL:s sida om att betala ytterligare belopp om äkta produkter från företaget i framtiden skulle beslagtas utöver en viss mängd. Pengarna kommer att finns tillgängliga för alla deltagande medlemsstater.

Bakgrund

I förhandlingarna med ITL företrädde kommissionen Europeiska unionen och medlemsstaterna. Förhandlingarna sköttes för kommissionens räkning av rättstjänsten och OLAF. Den 9 juli 2004 undertecknade EU och tio medlemsstater ett avtal om bekämpning av smuggling och pirattillverkning med Philip Morris International (IP/04/882). Den 14 december 2007 ingick EU och 26 medlemsstater ett avtal om bekämpning av smuggling och pirattillverkning med Japan Tobacco International (IP/07/1927). Den 15 juli 2010 ingick EU och 24 medlemsstater ett samarbetsavtal med British American Tobacco (IP/10/951). Från och med i dag är alla 27 medlemsstaterna och EU parter i samarbetsavtalen med PMI och JTI.

Närmare upplysningar: MEMO/10/448.

Avtalet finns på följande länkar:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/index_en.html

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

1 :

På grundval av växlingskursen den 12 januari 2010, när kommissionen och Imperial Tobacco först paraferade samarbetsavtalet.

2 :

Det handlar här om kartonger med omkring 10 000 cigarretter.


Side Bar