Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1179

Bruselj, 27. septembra 2010

Evropska komisija in družba Imperial Tobacco podpisali sporazum o boju proti nedovoljeni trgovini s tobakom

Evropska komisija je danes napovedala večletni sporazum z družbo Imperial Tobacco Limited (družba ITL) o sodelovanju v boju proti nedovoljeni trgovini s tobačnimi izdelki. Družba ITL bo tako na podlagi pravno zavezujočega sporazuma sodelovala z Evropsko komisijo, Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF) in organi kazenskega pregona držav članic pri preprečevanju trgovine s pretihotapljenimi in ponarejenimi cigaretami. V skladu s sporazumom bo družba ITL v prihodnjih dvajsetih letih Komisiji in državam članicam izplačala skupno 300 milijonov USD (207 milijonov EUR1). To naj bi pomembno prispevalo k prizadevanjem EU v boju proti nedovoljeni trgovini s tobakom, zaradi katere so Unija in države članice vsako leto ob več milijard evrov.

Predsednik Komisije José Manuel Barroso je dejal: „Zadovoljen sem, da je bil sprejet ta pomembni sporazum, s katerim bo lahko EU zaščitila svoje finančne interese ter okrepila boj proti pretihotapljenim in ponarejenim cigaretam.“

Komisar za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta pa je izjavil: „Zaradi pretihotapljenih in ponarejenih izdelkov so na izgubi tako vlade kot potrošniki in zakonita podjetja. Današnji sporazum z družbo Imperial Tobacco naj bi tihotapce cigaret močno odvrnil od njihove dejavnosti, povečal pa bo tudi naše možnosti za izkoreninjenje te nezakonite dejavnosti.“

Boj proti tihotapljenju in ponarejanju

EU in države članice zaradi ponarejenih in pretihotapljenih tobačnih izdelkov po ocenah na leto izgubijo do 10 milijard EUR neplačanih davkov. Ponarejanje in druge oblike tihotapljenja obenem ustvarjajo vzporedno nezakonito dobavno verigo, ki spodkopava zakonite distribucijske poti in pomeni nepravično konkurenco pristnim izdelkom, ki se prodajajo po zakonitih kanalih. S prihodki nedovoljene trgovine s cigaretami se pogosto financirajo še nevarnejše dejavnosti, kot sta terorizem in organizirani kriminal. Zato so Komisija in države članice EU boj proti ponarejenim in pretihotapljenim cigaretam uvrstile med prednostne naloge.

Kljub uspešnim ukrepom, ki so jih sprejele EU, države članice in tobačni sektor, se je tihotapljenje in ponarejanje cigaret v zadnjih letih še razširilo in postalo bolj raznovrstno. Komisija je zato pospešila svoja prizadevanja za bolj proti nedovoljeni trgovini s ponarejenimi cigaretami. Sem spada sodelovanje z uslužbenci organov pregona iz držav članic in tretjih držav pri preiskavah v zvezi s ponarejenimi cigaretami, odkrivanje in prekinjanje proizvodnje ponarejenih cigaret ter registriranje in zaseganje ponarejenih cigaret v EU z namenom odkrivanja izvora izdelka in drugih pomembnih podatkov.

Sporazum za okrepitev boja proti tihotapljenju

Današnji sporazum, katerega pobudnica je družba Imperial Tobacco, dokazuje, da lahko organi kazenskega pregona EU in proizvajalci, kot je družba ITL, z usklajenim ukrepanjem in sodelovanjem bistveno prispevajo k uspešnemu premagovanju nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki.

Sporazum uvaja jasne določbe in postopke za sodelovanje ter izmenjavo obveščevalnih podatkov, na podlagi česar bodo lahko organi kazenskega pregona učinkoviteje ukrepali proti kriminalnim združbam po Evropi in drugod po svetu. Poleg tega bo družba ITL z okrepitvijo svojega postopka izbire strank in nadzora nad njimi nadgradila svoj obstoječi nadzor nad dobavno verigo. S tem bo povečala svoje zmožnosti za odkrivanje in izsleditev določenih embalaž in bo zagotovila večjo podporo evropskim organom kazenskega pregona v boju proti nedovoljeni trgovini s cigaretami.

V sporazum so vključeni tudi daljnosežni postopki za odkrivanje izdelkov, da bi lahko organi kazenskega pregona določili vir in cilj blagovnih znamk družbe ITL ter preverili, ali so morda ponarejene. V skladu s sporazumom bo družba ITL določene embalaže opremila s podatki o namembnem maloprodajnem trgu, označila velika pakiranja cigaret2 s strojno zaznavnimi črtnimi kodami in uvedla tudi druge postopke, s katerimi bo lažje odkrila in sledila svoje izdelke.

Te obveznosti so skladne z določbami proti tihotapljenju v Okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru tobaka, obenem pa tvorijo podlago za prizadevanja EU, da bi potrdila ambiciozen protokol k tej konvenciji o odpravi nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki.

Unija in države članice, podpisnice sporazuma, bodo od družbe ITL poleg zgoraj navedenih koristi v večletnem obdobju prejele precejšnja finančna sredstva. Družba ITL se je tako zavezala, da bo v dvajsetih letih izplačala skupno 300 milijonov USD (207 milijonov EUR).

S sporazumom se družba ITL obenem zavezuje, da bo plačila izvršila tudi v primeru, da bi bila v Uniji zasežena večja količina njenih pristnih izdelkov, kot je določena. Ta izplačila bodo na voljo vsem državam članicam, podpisnicam sporazuma.

Ozadje

V pogajanjih z družbo ITL je Komisija zastopala Evropsko unijo in države članice. Pravna služba in Evropski urad za boj proti goljufijam sta v imenu Komisije vodila pogajanja. Evropska unija in deset držav članic je 9. julija 2004 podpisalo sporazum o boju proti tihotapljenju in ponarejanju cigaret z družbo Philip Morris International (IP/04/882). Unija in 26 držav članic je 14. decembra 2007 sklenilo sporazum o boju proti tihotapljenju in ponarejanju cigaret z družbo Japan Tobacco International (IP/07/1927). EU in 24 držav članic je sklenilo sporazum o sodelovanju z družbo British American Tobacco (IP/10/951). Od danes so vseh 27 držav članic in Unija pogodbenice sporazumov o sodelovanju z družbama PMI in JTI.

Za več podrobnosti glej: MEMO/10/448.

Sporazum je na voljo na naslovu:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/index_en.html

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

1 :

Na podlagi menjalnega razmerja z dne 12. januarja 2010, ko sta Komisija in družba Imperial Tobacco sprejela sporazum o sodelovanju.

2 :

Veliko pakiranje pomeni pakiranje z okoli 10 000 cigaretami.


Side Bar