Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1179

Bruksela, dnia 27 września 2010 r.

Komisja Europejska i grupa Imperial Tobacco podpisują porozumienie w sprawie walki z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi

Komisja Europejska ogłosiła dziś podpisanie wieloletniego porozumienia z Imperial Tobacco Limited (ITL) w sprawie wspólnej walki z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi. W ramach prawnie wiążącego porozumienia grupa ITL będzie współpracować z Komisją Europejską, Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz organami ścigania państw członkowskich, aby przyczynić się do zwalczania przemytu i podrabiania papierosów. Porozumienie przewiduje znaczne wpłaty grupy ITL na rzecz Komisji i państw członkowskich w ciągu nadchodzących 20 lat w łącznej wysokości 300 milionów USD (207 milionów EUR1). Powinno to stanowić istotny wkład w unijne wysiłki w zwalczaniu nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi, który każdego roku uszczupla budżet Unii i państw członkowskich o wiele miliardów euro.

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso powiedział: „Z zadowoleniem przyjmuję podpisanie tego jakże ważnego porozumienia, które posłuży ochronie interesów finansowych Unii oraz skutecznemu zwalczaniu przemytu i podrabiania papierosów”.

Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków i unii celnej, audytu oraz zwalczania nadużyć finansowych, stwierdził: „Towary pochodzące z przemytu i produkty podrabiane szkodzą wszystkim: rządom, konsumentom i rzetelnym przedsiębiorstwom. Dzisiejsze porozumienie z Imperial Tobacco jest wyraźnym sygnałem odstraszającym, wysłanym w kierunku przestępców przemycających papierosy, i znacznie zwiększa nasze szanse na wykorzenienie tego nielegalnego procederu”.

Walka z przemytem i podrabianiem papierosów

Coroczne straty podatkowe Unii Europejskiej i państw członkowskich z tytułu podrabiania i przemytu wyrobów tytoniowych szacuje się nawet na 10 miliardów euro. Co więcej, podrabianie oraz inne formy przemytu tworzą równoległą nielegalną sieć zaopatrzenia działającą ze szkodą dla legalnych kanałów dystrybucji oraz nieuczciwie konkurują z oryginalnymi produktami sprzedawanymi legalnie. Nielegalny handel papierosami służy często do finansowania o wiele groźniejszej działalności przestępczej, takiej jak terroryzm i przestępczość zorganizowana. Z tego też względu dla Komisji i państw członkowskich UE walka z podrabianiem i przemytem papierosów stała się jednym z głównych priorytetów.

Mimo powodzenia działań podejmowanych przez UE, państwa członkowskie i przemysł tytoniowy w ostatnich kilku latach plaga przemytu i podrabiania papierosów nie przestaje się szerzyć i przybiera wciąż nowe formy. W związku z tym Komisja wzmogła wysiłki w walce z nielegalnym handlem podrabianymi papierosami. Oznacza to również współpracę z organami ścigania państw członkowskich i państw trzecich w prowadzeniu dochodzeń dotyczących nielegalnej produkcji papierosów, lokalizowanie i likwidowanie takiej produkcji oraz rejestrowanie przypadków konfiskowania nielegalnych dostaw papierosów w UE i prowadzenie takich operacji w celu zidentyfikowania źródeł dostaw i pozyskania innych istotnych informacji.

Porozumienie na rzecz usprawnienia walki z przemytem

Dzisiejsze porozumienie, którego inicjatorem była grupa ITL, potwierdza fakt, że koordynacja i współpraca między unijnymi organami ścigania a producentami, takimi jak ITL, może w istotny sposób przyczynić się do skutecznej walki z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi.

Porozumienie wprowadza rygorystyczne przepisy oraz procedury współpracy i wymiany informacji dochodzeniowych, co pozwoli organom ścigania prowadzić skuteczniejsze działania w walce ze środowiskiem przestępczym w Europie i na całym świecie. Ponadto ITL, korzystając z prowadzonych już przez siebie kontroli łańcucha dostaw, usprawni procedurę weryfikacji stosowaną w selekcjonowaniu i monitorowaniu klientów, tak aby wzmocnić możliwości identyfikacji i śledzenia niektórych opakowań oraz aby zwiększyć wsparcie dla europejskich organów ścigania w prowadzonej przez nie walce z nielegalnym handlem papierosami.

Elementem porozumienia są również daleko idące procedury identyfikacji produktów, które mają umożliwić organom ścigania określenie pochodzenia i przeznaczenia produktów ITL oraz sprawdzenie, czy nie są one podrobione. Zgodnie z porozumieniem ITL będzie umieszczać na niektórych opakowaniach informację wskazującą docelowy rynek sprzedaży detalicznej oraz oznakowywać opakowania zbiorcze2 etykietą zawierającą identyfikacyjny kod kreskowy, umożliwiający skanowanie maszynowe, a także wdroży inne procedury zmierzające do lepszego identyfikowania i śledzenia swoich produktów.

Takie zobowiązania wynikają z istotnych dla walki z przemytem postanowień Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, a ponadto wzmocnią one unijne starania zmierzające do podpisania ambitnego protokołu do tej konwencji, dotyczącego zlikwidowania wszelkich form nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi.

Oprócz wymienionych wyżej korzyści Unia Europejska i jej państwa członkowskie otrzymają znaczne wieloletnie wsparcie finansowe ze strony ITL. Grupa ITL zobowiązała się do zapewnienia wkładu finansowego wnoszonego przez 20 lat i wynoszącego łącznie 300 milionów USD (207 milionów EUR).

Porozumienie zawiera również gwarancję ze strony ITL co do dokonywania płatności, w przypadku gdyby w przyszłości oryginalne produkty tej grupy zostały zatrzymane w UE w ilościach przekraczających ustalone limity. Środki pochodzące z tych płatności będą dostępne dla wszystkich państw członkowskich będących stronami porozumienia.

Przebieg procedury

W negocjacjach z ITL Komisja reprezentowała Unię Europejską i państwa członkowskie. Negocjacje w imieniu Komisji prowadziły Służba Prawna i OLAF. W dniu 9 lipca 2004 r. UE i dziesięć państw członkowskich podpisały z grupą Philip Morris International porozumienie w sprawie walki z przemytem i podrabianiem papierosów (IP/04/882). W dniu 14 grudnia 2007 r. UE i 26 państw członkowskich podpisały z grupą Japan Tobacco International porozumienie w sprawie walki z przemytem i podrabianiem papierosów (IP/07/1927). W dniu 15 lipca 2010 r. UE i 24 państwa członkowskie podpisały z grupą British American Tobacco porozumienie o współpracy (IP/10/951). Obecnie wszystkie 27 państw członkowskich i UE są stronami porozumień o współpracy z PMI i JTI.

Więcej informacji: MEMO/10/448.

Informacje dotyczące porozumienia znajdują się na następujących stronach internetowych:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/index_en.html

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

1 :

Na podstawie kursu wymiany z dnia 12 stycznia 2010 r., kiedy to Komisja i Imperial Tobacco parafowały porozumienie o współpracy.

2 :

2 Opakowania zbiorcze typu master case zawierają około 10 000 papierosów.


Side Bar