Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1179

Brüssel, 27. september 2010

Euroopa Komisjon ja Imperial Tobacco hakkavad koos võitlema salasigaretiäri vastu

Euroopa Komisjon teatas täna mitmeaastase kokkuleppe sõlmimisest sigaretitootjaga Imperial Tobacco Limited (ITL), et asuda koos võitlusse salasigaretiäri vastu. Vastavalt õiguslikult siduvale kokkuleppele aitab ITL võidelda sigarettide salakaubaveo ja võltsimise vastu, tehes koostööd Euroopa Komisjoni, Pettustevastase Ameti (OLAF) ja liikmesriikide õiguskaitseasutustega. Kokkuleppe järgi teeb ITL järgmise 20 aasta jooksul märkimisväärseid makseid komisjonile ja liikmesriikidele, kokku 300 miljonit USA dollarit (207 miljonit eurot1). See peaks aitama Euroopa Liidul võidelda salasigaretiäriga, mis röövib ELilt ja liikmesriikidelt miljardeid eurosid aastas.

Komisjoni president José Manuel Barroso ütles: „Mul on väga hea meel selle olulise kokkuleppe üle, mis aitab kaitsta ELi finantshuve ja tugevdab meie jõudu võitluses sigarettide salakaubaveo ja võltsimise vastu.”

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta sõnas: „Salakaubavedu ja võltsitud tooted kahjustavad kõiki, nii valitsusi, tarbijaid kui ka seaduslikke sigaretiärisid. Tänane kokkulepe Imperial Tobaccoga edastab salasigaretiäriga tegelevatele kurjategijatele jõulise hoiatussõnumi ning suurendab oluliselt võimalusi sellise ebaseadusliku tegevuse mahasurumiseks.”

Võitlus võltsitud ja salakauba vastu

Igal aastal kaotavad Euroopa Liit ja liikmesriigid salakaubalt ja võltsitud tubakatoodetelt maksmata jäänud maksude tõttu hinnanguliselt kuni kümme miljardit eurot. Lisaks moodustub võltsitud kauba ja muu salakaubaveo jaoks paralleelne ebaseaduslik tarneahel, mis ohustab seaduslikke turustuskanaleid ja tekitab ebaausat konkurentsi seaduslike kanalite kaudu kaubeldavate ehtsate toodetega. Salasigaretiäri kasutatakse sageli muu kuritegevuse, nagu terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse rahastamiseks. Seetõttu on komisjon ja ELi liikmesriigid seadnud võitluse salasigaretiäri vastu oma prioriteediks.

Viimastel aastatel on salasigaretiäri jätkuvalt laienenud, hoolimata ELi, liikmesriikide ja tööstuse võetud meetmete edukusest. Seetõttu on komisjon suurendanud oma jõupingutusi salasigaretiäri vastu võitlemisel. Võitlus hõlmab liikmesriikide ja kolmandate riikide õiguskaitseasutuste vahelist koostööd eesmärgiga uurida salasigaretiäri Euroopa Liidus, võtta sihikule ja nurjata võltsitud sigarettide tootmine ning võltsitud tooted konfiskeerida ja nende kohta registrit pidada, et tuvastada toodete allikas ja vahetada muud asjakohast teavet.

Salakaubavastase võitluse tõhustamise kokkulepe

ITLi initsiatiivil sõlmitud kokkulepe kajastab asjaolu, et Euroopa Liidu õiguskaitseorganite ja ITLi-sarnaste tootjate vaheline koordineerimine ja koostöö saab oluliselt kaasa aidata edukale võitlusele salasigaretiäri vastu.

Kokkulepe kehtestab koostööle ja andmete vahetamisele ranged eeskirjad, et õiguskaitseorganid saaksid tõhusamalt võidelda kurjategijate vastu Euroopas ja kogu maailmas. ITL tahab edasi arendada olemasolevat tarneahela kontrolli, tugevdades klientide valimise ja jälgimise korda. Sellega suurendab ITL oma võimet jälgida teatavate saadetiste liikumist ning annab laialdasemat abi Euroopa õiguskaitseorganitele võitluses salasigaretiäri vastu.

Kõnealune algatus hõlmab ka ulatuslikku toodangu jälgimise korda, mis aitab õiguskaitseorganitel määrata kindlaks ITLi kaubamärkidega toodete liikumise alg- ja sihtpunkte ning kontrollida, kas need võivad olla võltsitud. Kokkuleppe kohaselt märgib ITL teatavatele pakenditele nende kavandatava sihtkoha jaemüügituru, märgistab sigarettide hulgipakendid2 masinloetava triipkoodiga ning rakendab teisigi meetmeid, mis aitavad toodangu liikumist jälgida ja selle asukohta määrata.

Need kohustused on kooskõlas Maailma Terviseorganisatsiooni tubakatoodete kontrolli raamkonventsiooni salakaubaveovastaste sätetega ning toetavad ELi pingutusi lisada sellele konventsioonile range protokoll ebaseadusliku tubakatoodetega kauplemise tõkestamise kohta.

Lisaks eespool toodud kasule saavad Euroopa Liit ja liikmesriigid mitme aasta jooksul ITLilt märkimisväärseid summasid. ITL on võtnud kohustuse maksta 20 aasta jooksul kokku 300 miljonit USA dollarit (207 miljonit eurot).

Kokkulepe sisaldab ka ITLi garantiid maksta täiendavaid summasid, juhul kui Euroopa Liidus konfiskeeritakse ITLi ehtsad tooted, mis ületavad kindlaksmääratud mahu. Neid makseid võidakse tasuda kõigile kokkuleppes osalevatele liikmesriikidele.

Taust

ITLiga toimunud läbirääkimistel esindas komisjon Euroopa Liitu ja liikmesriike. Komisjoni nimel pidasid läbirääkimisi õigustalitus ja pettustevastane amet. 9. juulil 2004 kirjutasid EL ja kümme liikmesriiki koos sigaretitootjaga Philip Morris International alla kokkuleppe salakaupade ja võltsingute vastu võitlemise kohta (IP/04/882). 14. detsembril 2007 kirjutasid EL ja 26 liikmesriiki koos sigaretitootjaga Japan Tobacco International alla kokkuleppe salakaupade ja võltsingute vastu võitlemise kohta (IP/07/1927). 15. juulil 2010 kirjutasid EL ja 24 liikmesriiki koos sigaretitootjaga British American Tobacco alla koostöökokkuleppe (IP/10/951). Tänasest on kõik 27 liikmesriiki ja EL sigaretitootjatega Philip Morris International ja Japan Tobacco International sõlmitud koostöökokkuleppe osalised.

Üksikasjalikum teave: MEMO/10/448.

Kokkuleppega saab tutvuda veebiaadressil:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/index_en.html

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

1 :

Vastavalt vahetuskursile, mis kehtis 12. jaanuaril 2010, mil komisjon ja Imperial Tobacco parafeerisid koostöökokkuleppe.

2 :

Hulgipakend – umbes 10 000 sigaretist koosnev pakend.


Side Bar