Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1179

Bruxelles, den 27. september 2010

Europa-Kommissionen og Imperial Tobacco indgår aftale om bekæmpelse af ulovlig tobakshandel

I dag bekendtgjorde Europa-Kommissionen en flerårig aftale med Imperial Tobacco Limited (ITL) om at samarbejde om bekæmpelse af den ulovlige handel med tobaksvarer. I henhold til den juridisk bindende aftale vil ITL samarbejde med Europa-Kommissionen, dens kontor for bekæmpelse af svig (OLAF) og medlemsstaternes politimyndigheder i kampen mod indsmuglede og forfalskede cigaretter. Aftalen indebærer, at ITL betaler væsentlige beløb til Kommissionen og medlemsstaterne, som over en 20-årig periode beløber sig til i alt 300 mio. USD (207 mio. EUR1). Aftalen bør bidrage væsentligt til EU's indsats mod ulovlig tobakshandel, som frarøver EU og medlemsstaterne flere milliarder euro hvert år.

Formanden for Kommissionen, José Manuel Barroso, udtalte: "Jeg er meget tilfreds med denne vigtige aftale. Den vil hjælpe med at beskytte EU's økonomiske interesser og styrke vores indsats mod indsmuglede og forfalskede cigaretter".

Kommissæren med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig, Algirdas Šemeta, udtalte: "Smuglervarer og forfalskede varer snyder alle: staten, forbrugerne og hæderlige virksomheder. Den aftale, der er indgået i dag med Imperial Tobacco, vil sende et tydeligt signal til de kriminelle, der smugler cigaretter, og den vil øge vores chancer for at bekæmpe den ulovlige handel væsentligt".

Bekæmpelse af forfalskning og smugleri

Det vurderes, at EU og medlemsstaterne hvert år mister op til 10 mia. EUR, da der ikke betales afgifter af forfalskede og indsmuglede tobaksvarer. Hertil kommer, at forfalskning og andre former for smugleri skaber en parallel ulovlig forsyningskæde, som undergraver de lovlige distributionskanaler og skaber unfair konkurrence for de ægte varer, som distribueres gennem lovlige kanaler. Den ulovlige cigarethandel anvendes ofte til at finansiere kriminelle aktiviteter af mere alvorlig karakter såsom terrorisme og organiseret kriminalitet. Derfor har Kommissionen og EU's medlemsstater givet bekæmpelsen af forfalskede og indsmuglede cigaretter høj prioritet.

På trods af de mange nyttige foranstaltninger, som EU, medlemsstaterne og industrien har truffet, har man i de seneste år set flere og mere forskelligartede tilfælde af forfalskede og indsmuglede cigaretter. Kommissionen har derfor gjort en ekstra indsats for at bekæmpe ulovlig handel med forfalskede cigaretter. Denne indsats omfatter samarbejde med de håndhævende myndigheder i medlemsstaterne og i tredjelande med henblik på at efterforske cigaretforfalskning, lokalisere og standse produktionen af forfalskede cigaretter samt registrere og fortsat beslaglægge forfalskede cigaretter i EU for derved at indkredse varens oprindelse og andre relevante oplysninger.

En aftale, der styrker bekæmpelsen af smugleri

Den aftale, der i dag er indgået, og som ITL tog initiativ til, viser, at koordinering og samarbejde mellem EU's politimyndigheder og producenter som ITL kan bidrage væsentligt til, at bekæmpelsen af ulovlig handel med tobaksvarer bliver vellykket.

Aftalen indfører strenge bestemmelser og procedurer for samarbejde og udveksling af efterretningsoplysninger med henblik på at give politimyndighederne mulighed for at iværksætte mere effektive tiltag mod kriminelle i Europa og resten af verden. Desuden vil ITL bygge videre på sin nuværende kontrol med forsyningskæden ved at styrke proceduren for udvælgelse af og kontrol med kunder for at øge mulighederne for at opspore bestemte emballager og yde større støtte til EU's politimyndigheder i indsatsen mod ulovlig handel med cigaretter.

Aftalen indeholder endvidere omfattende procedurer for opsporing af varer med henblik på at give politimyndighederne mulighed for at identificere ITL‑varemærkernes oprindelse og bestemmelsessted og kontrollere, om de er forfalskede. I overensstemmelse med aftalen vil ITL mærke visse emballager med oplysninger, der viser, hvilket detailmarked cigaretterne er beregnet for, mærke store emballager2 af cigaretter med stregkodemærker, der kan maskinaflæses, og gennemføre andre procedurer, der er nyttige for opsporing af virksomhedens produkter.

Disse forpligtelser er i overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende bekæmpelse af smugling i WHO's rammekonvention om tobakskontrol og vil understøtte EU's indsats for at fremme en stærk protokol til denne konvention om bekæmpelse af ulovlig handel med tobaksvarer.

Ud over de nævnte fordele vil EU og de deltagende medlemsstater modtage væsentlige beløb fra ITL den næste årrække. ITL har givet tilsagn om at betale et samlet beløb på 300 mio. USD (207 mio. EUR) over de næste 20 år.

Aftalen indeholder også en garanti fra ITL om at betale, hvis der i EU fremover sker beslaglæggelser af de ægte varer over en vis kvantitet. Alle de deltagende medlemsstater kan modtage disse betalinger.

Baggrund

Under forhandlingerne med ITL repræsenterede Kommissionen Den Europæiske Union og medlemsstaterne. Den juridiske tjeneste og OLAF førte forhandlingerne på Kommissionens vegne. Den 9. juli 2004 undertegnede EU og ti medlemsstater en aftale med Philip Morris International om bekæmpelse af smugleri og forfalskning (IP/04/882). Den 14. december 2007 undertegnede EU og 26 medlemsstater en aftale med Japan Tobacco International om bekæmpelse af smugleri og forfalskning (IP/07/1927). Den 15. juli 2010 undertegnede EU og 24 medlemsstater en samarbejdsaftale med British American Tobacco (IP/10/951). I dag er alle 27 medlemsstater og EU part i samarbejdsaftalen med PMI og JTI.

Yderligere oplysninger findes i: MEMO/10/448.

Se aftalen på:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/index_en.html

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

1 :

Baseret på vekselkursen af 12. januar 2010, hvor Kommissionen og Imperial Tobacco paraferede samarbejdsaftalen.

2 :

Ved "store emballager" forstås emballager af ca. 10 000 cigaretter.


Side Bar